Category: Човекът и обществото

Какво прави силната еврейска общност?

1 Resource(s),

Categories
Еврейски празници
Шавуот
Шмини Ацерет и Симхат Тора
Сукот
Ту Бишват
Ямим Нороим (Рош Āшана и Йом Кипур)
Йом Āцмаут
Ханука
Пости
Песах
Пурим
Еврейски цикъл на живота
Бар/Бат Мицва
Брит Мила
Траур
Сватба
Еврейска мисъл и философия
Jewish Ritual and Practice
Morality
Theology
Communication and Respect
Values in Jewish Texts
Diversity, Disagreement and Reconciliation
Jewish Peoplehood
Еврейски ритуали
Брахот
Кашрут
Шабат
Тефила
Ages
6-8
9-11
12-14
15-18
Essential Questions
Еврейски текстове
Как една нация се променя с течение на времето?
Как се е променило понятието утопия с течение на времето и/или в различните култури и общества?
Как еврейският текст е средство, което ни помага да осъществим връзка с Б-г?
Как историите в Тора стават и мои истории?
Как бихме определили утопично общество?
Какво кара някои индивиди/нации да надделеят над трудностите, докато други се провалят пред тях?
Какви са различните начини да бъда герой и как да стана такъв?
Как спорът в името на истината - „махлокет ле шем шамаим“ показва как виждам еврейския живот?
Кога една положителна черта на личността се превръща в трагичен недостатък?
Защо е важно хората и културите да създават истории за своя опит?
Как изучаването на миналото може да повлияе на настоящето ни?
Как да стана част от веригата на еврейската интерпретация на Тора?
Как еврейските текстове ми помагат да се справя с въпросите за живота, Вселената и всичко?
Как предизвикателствата и житейските битки водят до развитие?
Непреривна връзка на традиции, символи, молитви и поведение
Как това, че съм евреин, се отразява на това, което правя в ежедневния / седмичния си живот?
Как молитвата ни поставя въпроси за Б-г и Божественото?
Как семейните традиции играят важна роля в живота ни?
Как ценностите и традицията влияят на начина по който практикувам моето еврейство?
Как ценностите заложени в юдаизма се изразяват чрез обичаите и традициите му?
Как моето „еврейство“ се проявява в живота ми?
Как молитвата ни помага да осъществим връзки с Б-г?
По какъв начин аз съм обвързан с еврейския народ?
Какво можем да научим от различните поколения?
Защо/как еврейските традиции могат да бъдат важни за мен, дори ако не се определям като „религиозен“?
Защо празниците, ритуалите и обичаите са важни за мен, моето семейство и моята общност?
Как се използват символите при тържества и празници?
Как изживявам моментите в които осъществявам връзка с Б-г?
Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
Как еврейските традиции и обичаи обогатяват начина по който възприемам живота си и света около мен?
Кръговрат и време
. Какво прави времето свято?
Какви са повратните точки, които определят нашите собствени пътища към зряла възраст?
Защо е важно да отбелязваме началото и края на различните етапи в нашия живот
Как мога да се превърна в най-добрата версия на себе си през тази година? В клас, у дома или на детската площадка?
Как еврейският жизнен цикъл ми помага да се усъвършенствам?
Как еврейският жизнен цикъл оформят живота ни?
Как празниците внасят красота и ред в нашата еврейска година?
Човекът и обществото
Как еврейският жизнен цикъл ми помага да се усъвършенствам?
Как вярванията, етиката или ценностите влияят върху поведението на различните хора?
Каква е ролята на семейството в оформянето на нашите ценности и убеждения?
Как идеята, че евреите навсякъде по света празнуват едни и същи празници и се молят с едни и същи молитви, ме свързва с еврейската общност?
Как човек формира идентичност, която е автентична и истинска за самия него?
Как да вземем добри решения?
Какви са факторите, които подтикват индивиди / общности / нации към големи жертви и какви са последствията?
Какви фактори оформят нашите ценности и убеждения? Как те влияят на хората около мен?
Какво се случва, когато обществената ценностна сиситема влиза в конфликт с тази на индивида?
Каква е отговорността на индивида към общността, както и отговорността на общността към индивида?
Каква е връзката между свободата и отговорността?
Какво прави силната еврейска общност?
Как аз съм важна част от моята общност?
Какво поддържа/позволява/вдъхновява развитието ми?
Как решенията и действията на човек могат да повлияят на живота му?
. Кога е подходящо да се оспорват убежденията или ценностите на обществото?
Как моите действия могат да направят времето свещено?
Как да се обвържа с моята общност?
Еврейски ценности
Как юдаизмът оформя или определя нашето разбиране за щастие?
Как да вземем добри решения?
До каква степен властта или липсата на власт засягат индивидите?
Кои са еврейските ценности (например свобода, отговорност, справедливост, общност, уважение към многообразието и т.н.), които трябва да са на почит в идеалното общество?
Какви са факторите, които подтикват индивиди / общности / нации към големи жертви и какви са последствията?
Какви са отговорностите на отделния човек по отношение на социалната справедливост?
Какво според юдаизма означава да си „свободен“?
Какво е морал и кои са факторите, които оказват влияние върху развитието на нашия морал?
Каква е връзката между свободата и отговорността?
Какво мотивира някои хора да заемат позиция срещу предразсъдъците/потисничеството, докато други избират да участват в тях?
Кога е необходимо да се постави под въпрос статуквото? Кой решава?
Как се създават предразсъдъци и пристрастия? Как да ги преодолеем?
Как литературата може да служи като средство за социална промяна?
Как можем внимателно да отчетем последствията от нашите действия?
Как вярванията, етиката или ценностите влияят върху поведението на различните хора?
Filter
Filter Results