Шабат – време за размисъл

Шабат ни предлага възможността да отдъхнем от суматохата на седмицата и освежени да погледнем живота си. Ще изучим един текст на Раби Мордехай Каплан, който коментира именно този аспект на Шабат. 

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

“Художникът не може да рисува непрестанно. От време на време той трябва да спира, за да опресни погледа си върху обекта, който той рисува, да освежи представата си, която се опитва да пресъздаде върху платното. Животът също е изкуство….Шабат е този момент, в който вдигаме четката от платното, за да освежим погледа си спрямо обекта. Правейки го ние поглеждаме картината си с нови очи и свежа енергия.” Раби Мордехай Каплан

The Meaning of God in Modern Jewish Religion. p. 59

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейският жизнен цикъл ми помага да се усъвършенствам?
 • Как еврейските традиции и обичаи обогатяват начина по който възприемам живота си и света около мен?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • По какъв начин Шабат ни позволява да погледнем със свеж поглед на живота си? 
 • Какъв е приноса на Шабат към останалите дни от седмицата?

Материали за учителя

Забързани в ежедневието си, може да ни е трудно да поспрем и да се вгледаме в живота си. Дълбоките въпроси изплуват, когато си дадем шанс за почивка. Тогава можем да поемем дъх и да се запитаме за пътя по който вървим, мислите и действията...

Прочети повече

Забързани в ежедневието си, може да ни е трудно да поспрем и да се вгледаме в живота си. Дълбоките въпроси изплуват, когато си дадем шанс за почивка. Тогава можем да поемем дъх и да се запитаме за пътя по който вървим, мислите и действията от които се ръководим, скритите ни желания и надежди. В коментарите си Раби Мордехай Каплан ни предлага обяснението, че Шабат е възможност да се отдалечим от рутината на ежедневието, да отдъхнем и да се вгледаме в отражението на нашия живот. Раби Каплан представя идеята си с помощта на метафора с художник. Художникът, не рисува картината си на един път, той спира работата си от време на време. Прекъсването на творческият процес за почивка дава възможност на артиста да погледне със свежи очи на творбата си, да види и осъзнае корекциите които трябва да направи и със свежи сили да ги нанесе. 

Раби Мордехай Каплан (1881-1983) е основател на Реконструкционисткото течение в Юдаизма. Той е мислител оказал огромно влияние върху американското еврейство през XX век. Той разглежда юдаизма, не само като религия, а и като култура и общество. Неговите философски въжделения и религиозни разбирания имат влияние и извън Съединените Щати.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Помолете учениците да отговорят на рефлексивни въпроси за изминалата седмица. Например:

 1. Обсъдете значимо или специално събитие, случило се през последната седмица.
 2. Опишете в писмена форма неприятен инцидент от изминалата седмица и обяснете как сте се справили с него.
 3. Какво бихте искали да се случи през следващата седмица? Опишете    най – оптимистичния сценарий, по който следващата седмица може да протече.

(Препоръчваме да помолите учениците да отговорят на въпросите по активен начин, като мислене – споделяне по двойки, хеврута двойки и т.н)

Попитайте учениците дали са си задавали подобни въпроси преди. Обсъдете когато хората са склонни да си задават въпроси относно живота си. Помислете дали обикновено имаме време за тези въпроси през седмицата.

 1. Обяснете метафората, която използва Раби Каплан със свои думи. 
 2. Защо е необходимо художникът да спира от време на време да рисува и да разглежда творбата си? Какво можем да научим от това за важността на почивката, която ни предлага Шабат?
 3. Смятате ли, че е важно да поспираме от време на време и да мислим за живота си? Защо?
 4. Какво превръща Шабат в добра възможност да спрем и да погледнем със свеж поглед живота си? 
 5. Според раби Каплан, какво е влиянието на Шабат, когато се върнем към рутинния живот? Какво влиянието според вашия опит?
 6. Как можете да увеличите влиянието което оказва Шабат върху живота ви? Дайте примери.
 7.  Как Шабат може да допринесе за начина, по който гледаме на нашите действия, поведение, преживявания и мисли през седмицата? Защо?
 • В петък помолете учениците да помислят за трудност, предизвикателство или нещо, което ги е притеснявало през последната седмица. Може да е в социалния им живот или в училище. Помолете ги да го запишат на лист хартия, който след това да сгънат, така че текстът да бъде скрит. В началото на следващата седмицата ги помолете да разгледат отново какво са записали и да преценят дали почивката на Шабат е оказала някакво влияние върху начина, по който виждат проблема. Помолете учениците, които желаят да го направят, да споделят своите мисли с класа.
 • Измислете своя собствена метафора за отражението, което Шабат ни указва (различна метафора от тази, която Каплан предлага, но която предава същата идея). Подгответе етюд, представящ разговор между Рав Каплан и член на неговата общност, който по никакъв начин не отбелязва Шабат. Използвайте предложената от вас метафора.
 • Изиграйте с учениците играта „две лъжи и една истина“. В играта учениците трябва да представят примери за моменти, в които са усетили, че „времето“ е помогнало да се направи нещо по-добре, че е довело до положителна промяна в процеса, в който са били ангажирани, или им е дало проблясък на прозрение. Поне една от историите трябва да е свързана с Шабат.
 • Прочетете откъсите от Битие, отнасящите се до Шабат като ден за почивка на Б-г след шестте дни на Сътворението (този извор е предвиден за ученици от 5ти клас и нагоре). Основавайки се на коментарите на Раби Каплан, помислете за дните на Сътворението като за произведения на изкуството. Как можем да тълкуваме Б-жията почивка, въз основа на неговите коментари? Мислите ли, че Б-г също оглежда произведението си? Б-г преценява ли дали е задоволително или трябва нещо в Сътворението да се промени? 
 • Прочетете описанието на Шабата, като остров в спокойно или бурно море направено Ешел. Как той разбира шабатната почивка? По какъв начин неговото възприятие прилича или се различава от идеята за Шабат, като възможност за свеж поглед върху живота ни. Може ли една от тези идеи да съществува самостоятелно, без другите?  
 • Прочетете стиховете от Изход, отнасящите се до спазването на Шабат. Според тези стихове спазването на Шабат е еднакво задължително за всички, включително роби и герим (жители на държавата / града / селото, които не са евреи). Дори на животните трябва да бъде позволено да почиват в Шабат. Обсъдете важността на свежия поглед по отношение на йерархичните отношения, които съществуват през седмицата, и помислете за идеята, че Шабат дава възможност за баланс и равенство веднъж седмично в рамките на тази система.
 • За по – малките ученици: Разкажете историята Подарък, основана на коментарите на Раби Каплан
  Обсъдете:
  – Защо според вас, опитите на Ноам да се справи с трудностите, които среща при рисуването на картината си са неуспешни? Какво трябва да направи той, за да реши проблема.
  – Коя е тази случка на Шабат, която помага на Ноам да реши проблема? По какъв различен начин, той поглежда на произведението в Шабат, в сравнение с Петък?
  –  Как Шабат може да ни помогне да размишляваме върху нашите действия, поведение, преживявания и мисли през седмицата? Защо?