Четирите вида

На празника Сукот, обединяването на четирите вида ни учи за желанието на еврейската народ за единение, независимо от различията между отделните индивиди.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

От петнадесетия ден на този седми месец да пазите за седем дни ГОСПОДНИЯ празник на палатките. […]

И вземете в първия ден плодовете на цитрусовото дърво [ етрог ], палмови клони [ лулав ] клонки от мирта [ āдас ] и плачеща върба [ арава ]. И трябва да се радваш пред Б-г в продължение на седем дни.

 (Левит 23:34-50)

В мидраш, обсъждащ четирите вида, Нашите мъдреци казват следното:

Плодът на цитрусовото дърво са евреите, които:

Точно както плодовете на цитрусовото дърво имат вкус и аромат.

Така е и с Израел – има хора познаващи Тората и с добри дела.

 

Финиковите палми са евреите, които:

Точно както финиковата палма има вкус, но няма аромат.

Така е и с Израел, има хора познаващи Тората, но без добри дела.

 

Миртовите клони са евреите, които:

Точно както миртата има аромат, но няма вкус.

Така е и с Израел, има хора с добри дела, но не познаващи Тората

 

Клоните от върба са евреите, които:

Точно както върбата няма аромат и вкус.

Така е и с Израел, има хора непознаващи Тората и без добри дела.

 […]

Б-г каза: Дръжте ги заедно като един наръч

( Мидраш Ваикра Раба , Парша 30, Симан 12)

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
 • Как аз съм важна част от моята общност?
 •  Как идеята, че евреите навсякъде по света празнуват едни и същи празници и се молят с едни и същи молитви, ме свързва с еврейската общност?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Какво е значението на разнообразието от идеологии и типове хора в една нация?
 • Каква е значението на единството в една нация?
 • Как можем едновременно да поддържаме разнообразието от мнения и единството на народа?
 • Как концепцията за единство между различните части на обществото се изразява на празника Сукот?

Материали за учителя

От Тората научаваме, че по време празничните молитви на Сукот, ние вземаме четирите вида растения, държим ги заедно, казваме благословия, а след това ги накланяме в четирите посоки на света. Тази заповед се нарича „нетилат лулав“, като лулав е клонка от палма, а заедно...

Прочети повече

От Тората научаваме, че по време празничните молитви на Сукот, ние вземаме четирите вида растения, държим ги заедно, казваме благословия, а след това ги накланяме в четирите посоки на света. Тази заповед се нарича „нетилат лулав“, като лулав е клонка от палма, а заедно с останалите растения се наричат „четирите вида“. Растенията, споменати в Тората като „четирите вида“ , не са ясно описани или изрично определени . Например в стихът не се обяснява кой е „плодът на цитрусовото дърво“.

Нашите мъдреци (Хазал) постановяват, че видовете са както следва: „плодът на цитрусовото дърво“ е етрогът – плод, подобен на лимон; „Клонка от финикова палма“ е лулавът – млад клон на финиковата палма: „Клонка от листното дърво“ е āдас или мирта – ароматен вечно зелен храст с дебели клони и плътни листа; „Речна върба“ – клонка от бяла върба, която расте до реки и извори.

Хазал разяснява използването на тези четири вида чрез разнообразни обяснения и изображения. В различните мидрашим четирите вида се алегоризират като части от човешкото тяло; като наши предци; и като различните типове хора съставляващи еврейския народ. В цитираният по – горе мидраш, различните типове хора са представени метафорично чрез вкусовете и ароматите на различните видове.

Концепцията за вкус се отнася до Тора (знание), а концепцията за аромат се отнася до добрите ни дела. Въпреки различията и може би поради тях, ние държим различните видове заедно и метафорично различните типове хора в нацията, като всеки допринася със своята част за цялото. Този мидраш учи за стойността на единството и общността, наред със запазването на мястото на индивида и индивидуалността.

Съгласно традицията човек, който желае да изпълни заповедта на четирите вида, трябва да вземе един етрог , един лулав , три клонки āдас (мирта) и две клонки арава (върбови клони). Лулав, āдас и арава се привързват заедно в един сноп с помощта на изсушено листо от лулав. Растенията са щателно проверени и внимателно подбрани според редица āлахически условия, които определят дали растението е кашерно с оглед изпълнението на заповедта. Например, ако един от видовете е външно повреден или с нарушена форма, то той вероятно няма да бъде кашерен.

Преди изпълнението на заповедта ние казваме следната благословия: „Благословен да Си, Āшем Б-же наш, Царю на Вселената, който ни освети с Б-жиите заповеди и ни заповяда да вземем лулава “. След това накланяме четирите вида в четирите посоки на света. Има различни обичаи относно това колко пъти да се накланя и в кои посоки.

Традицията да се накланя лулав не се споменава в Тората. Изворът на информацията е по – скоро Мишна. Хазал ни го обяснява в Талмуда чрез идея, основана на „лицевия хляб“ (лехем āпаним ) – хлябът който се е поставял на специална маса в Храма и е стоял там през цялата седмица: „Раби Йоханан каза: Взема се и се подава [отстрани] на онзи за когото четирите вида са Негови; издига се и се спуска към Този, за когото небето и земята са Негови“(Вавилонски Талмуд, трактат Сукка, даф 37, стр. 2).

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
Как да го направя?
 • Разделете учениците на четири групи на случаен принцип. Нека се опитат да намерят възможно най -много неща, които са общи за всичките четири групи, а след това и толкова разлики. След това те трябва да изберат едно важно нещо, което им е общо, и на тази основа да дадат име на групата си и да създадат за себе си символ / флаг / тайно ръкостискане и т.н. Обсъдете – кое е по -лесно? Да се открият разликите или приликите?
  Какво може да помогне на хората да се обединят въпреки различията им?
 • Преподайте за четирите вида и изучете мидраша, обсъждайки уникалността на различните групи в еврейския народ и общото между тях като членове на една и съща нация.
 • Покажете тази презентация посветена на четирите вида.
 1. Какви черти са уникални за всеки от четирите вида? (Използвайте информацията от таблицата, представена в Препоръчителни дейности.)
 2. Какъв е смисълът зад идеята „групирани заедно“?
 3. Според мидраша, какъв тип човек стои зад описанието на всеки от четирите вида? С кой тип човек се идентифицирате?
 4. В мидраша за четирите вида са алегоризирани различните видове хора съставящи един народ. На какво ни учи това, че те всъщност се обединяват заедно в един народ?
 5. Според вас защо Хазал смятатт, че е важно хората в един народ да са обединени? Какво е значението на това „обединение“ – трябва ли всички да мислим еднакво? Съгласни ли сте с Хазал, че единството е важна ценност?
 6. Използвайки алегорията, представена в мидраша, какво мислите, че би се случило с индивидуалността на човек, ако всички са обединени заедно: Дали индивидуалността на всеки човек би била погълната или би изпъкнала? Смятате ли, че е важно в едно общество да има място за различни типове хора? Трябва ли да очакваме всички да са еднакви? Обяснете.
 7. Какво място има обединението във вашият живот (помислете за различни групи: вашият клас, семейство, отбора, младежкото движение, еврейският народ)?
 8. Смятате ли, че има ситуации, в които е най -добре да останете отделени и да не сте част от общност? Обяснете.
 • Донесете в класа комплект от четирите вида. Дайте възможност на учениците да ги разгледат отблизо, използвайки различните си сетива (зрение, допир, мирис). След това помолете учениците да опишат всяко растение със собствените си думи. Това може да стане, без да се казва на учениците имената на растението; а вместо това, да се опитат да разпознаят всеки от видовете, според това, което е написано в Тора. Можете също така да им позволите да усетят какво е да ги държиш заедно в един сноп.
 • За да разберете по -нататък аналогията, въведена в мидраша, можете да използвате следната таблица. Учениците трябва да отбележат X или V до всеки въпрос: Има ли аромат/вкус? В последната колона напишете предположението за кое растение става въпрос. По отношение на лулава, нека учениците да помислят за фурмата, а не за палмовата клонка.
Растение Има ли вкус? Има ли аромат? Аналогия: Хората в еврейския народ
Цитрусов плод
v
v
Финикови палма (фурма)
Мирта
Върбова клонка

 • С какви други типове хора може да се сравни всяко от видовете растения? Напишете го като мидраш:Плодът на цитрусовото дърво са еврейският народ.
  Точно както плодовете на цитрусовото дърво имат вкус и аромат.
  Така е и с Израел – има хора с ____ _ и ________. И т.н.
 • Научете песента: „ Иней Ма Тов У’Ма Наим “. Можете да илюстрира идеята за различни хора, като седнете заедно около една маса, а всеки ученик се маскира, като определен тип човек (възрастен човек, млад човек, различни професионалисти, хората от различни етноси, с различна религиозна принадлежност, и т.н.).За по -големи ученици:
 • Помолете учениците да помислят за допълнителни типове хора, които растенията от четирите вида могат да представляват. След това ги накарайте да изберат четири вида хора от списъка, да разделят лист хартия на четири части и във всяка графа да нарисуват един от четирите вида според чертите на характера на един от типовете хора, които са избрали. Те трябва да помислят върху: Кои други неща биха могли да представляват „вкус“ и „аромат“? (талант, социални способности и т.н.). В долната част на таблицата им те могат да предложат какви отношения в идеалния случай трябва да имат помежду си, как трябва да бъдат свързани?
 • Изучете частта от Мидраша, който обсъжда приликите между четирите вида и части от тялото:Стеблото на палмовата клонка е подобен на гръбначния стълб на човека. Миртата наподобява окото. А върбата е подобна на устата. Цитрусовият плод е подобен на сърцето. Цар Давид казва: „И между всички органи, няма по – важни от тези, тъй като те се сравняват с цялото тяло.“ Това е [какво се има предвид] под „И всичките ми кости ще кажат (вашите похвали)“.(Мидраш Ваикра Раба , Параша 30, Симан 14 )С какво тази идея е подобна на идеята, че всички хора в един народ трябва да са обединени заедно? Какво могат да добавят изображенията на части от тялото към нашето разбиране за частите на народа?
 • Помислете за тази картина на „ шук арба миним “, пазар на четири вида. Обяснете концепцията за „възхвала на заповедта“ – купувачите щателно разглеждат четирите вида, защото искат да купят най – красивият и прославен от вида, съгласно изискванията, подробно описани в алахата . Хората не купуват четирите вида по същия начин, по който обичайно пазаруват на пазара. Те се спират и внимателно разглеждат растенията и дори има такива, които носят лупа със себе си.
  Този подход е свързан с идеята за „възхвала на заповедта“ –идур мицва – желание за изпълнение на заповедта по възможно най -добрия и завършен начин. Помолете учениците да обмислят в какви дейности в живота си наистина инвестират и се опитват да извършат по най – добрия възможен начин?