Тората е по – ценна и от всяка стока

Колко е важна Тората за нас

Тората е в основата на култура и еврейския живот и култура. Всяка седмица ние четем от нея, а има и заповед да ч изучаваме. Тя е и центърът на два празника – Симхат Тора и Шавуот. В този ресурс ще обсъдим защо Тората заема толкова важно място в еврейската традиция и какво означава тя за нас.

Ресурс Възрасти: 6-8, 9-11

Извор

Тората е по-ценна и от всяка стока / Легенда

Едно време по морето плавал кораб, превозващ търговци с различни видове стоки, които се надявали да ги продадат, когато пристигнали в някое пристанище. На кораба пътувал и един Талмид Хахам – еврейски религиозен учен.

Търговците проявили интерес към учения. „Каква е вашата стока? Какво смятате да продадете, когато пристигнем?“

Ученият отговорил: „Не можете да видите моята стока. Скрита е.“

Любопитните търговци претърсили целия кораб, но не успели да намерят скрита стока. Тогава решили, че ученият сигурно ги лъже и се срамува да признае, че няма какво да продаде. Те му се смеели подигравателно.

В крайна сметка корабът стигнал до местоназначението си. Щом търговците слезли, дошли митническите служители и конфискували цялата им стока. Търговците останали без нищо за продажба, без пари, храна и дрехи.

Междувременно ученият, който бил на кораба с тях, отишъл в близката синагога. Той седнал, отворил книга и започна да преподава Тора на събралите се. Хората видели, че той е голям учен, засвидетелствали му голямо уважение и му предложили работа в тяхната общност.

Слухът на случилото се стигнал до търговците и те дошли да видят ученият. Призовали го да помоли местните жители да им помогнат.

Защо ученият се е спасил? Защото неговата „стока“ – Тората – се сухранявала в главата му и не е можело да му бъде отнета. 

(Адаптирана версия на Легендите на Бубер в Мидраш Тахума, Парашат Трума, 1)

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как историите в Тора стават и мои истории?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Каква е нашата връзка с Тората и другите еврейски текстове?
 • Какво прави Тората ценна и важна в еврейската традиция и за мен лично? 
 • Какво получаваме / научаваме от Тората?
 • Какво влияние оказват нематериалните неща (като идеи, вярвания и знания) върху живота ни?

Материали за учителя

Тората е основният свещен текст на юдаизма. Думата Тора се отнася до Петокнижието или Петте книги на Мойсей: Берешит (Битие), Шемот (Изход), Веикра (Левит), Бамидбар (Числа) и Дварим (Второзаконие). Тората включва централните истории в еврейската традиция, като сътворението на света, даването на Тората, историите...

Прочети повече

Тората е основният свещен текст на юдаизма. Думата Тора се отнася до Петокнижието или Петте книги на Мойсей: Берешит (Битие), Шемот (Изход), Веикра (Левит), Бамидбар (Числа) и Дварим (Второзаконие). Тората включва централните истории в еврейската традиция, като сътворението на света, даването на Тората, историите за бащите и майките на еврейския народ и ранната еврейска история, заедно с ценности, заповеди, теология, мироглед и др. Всички други основополагащи еврейски текстове са базирани на Тората – Мишна, Талмуд, Мидрашим и екзегеза (библейски коментар). В еврейската традиция Тората се счита за Б-жието слово; мъдреците казват, че то е създадено успоредно със самият свят (Вавилонски Талмуд, Недарим 39б). Поради своя уникален статут, всяка дума в Тората се счита за важна и заслужаваща тълкуване.

Изучаването на Тора е централна еврейска ценност. В по-широк смисъл изучаването на Тора означава изучаване на еврейската „библиотека“ като цяло, а не само на Петокнижието. Заповедта за изучаване на Тора се появява във Дварим (6:7): „Повтаряйте ги на децата си, говори за тях…“ През епохата на мъдреците (първите векове от н. е.), са създадени Батей Мидраш (религиозни училища) където момчетата са учени да четат и пишат, за да могат да изучават Тора. В същото време, сред другите народи, само малка група от елита е била грамотна.

Казаното по-горе, е разширено в стиха от Мишлей / Притчи (4:2): „Защото ви давам добро учение: Не изоставяйте закона ми.“ Еврейската дума за „учение“ в този стих (леках) може да означава учение или урок, но също и нещо, което купуваме или придобиваме. Писанието разширява идеята, че Тора е най-ценната „стока“, която можем да придобием.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Изиграйте игра в която учениците визуализират следната картина:. От дълго време скитат из невероятна земя, търсейки съкровище там. Опишете околността и ги отведете до пещера или дворец с много стаи. Дълбоко вътре учениците ще намерят своето съкровище. Не им го описвайте. Помолете ги да отворят очи и след това да опишат това, което са видели с думи и илюстраци. След това помолете учениците да споделят тяхната „история“ с целия клас. Какво бе тяхното съкровище – пари, игри, книги…? Какъв е характера му – материално или нематериално? Обсъдете какво превръща дадено нещо в „съкровище“ – какви качества в нещо ни карат да го считаме за толкова ценно? Кои неща в живота са ни скъпи и защо?

Истории основани на легенди:

 1. Какви са основните разлики между „стоката“ на мъдреца и стоките на търговците на кораба? Кой вид стоки биха предпочели повечето хора и защо?
 2. Освен споменатите в историята предимства, какви други предлагат знанието и ученето на тези, които ги притежават?
 3. В историята ученият носи Тората със себе си в главата си благодарение на това, че непрестанно я изучва. По какви други начини можем да „носим“ Тората и нейните ценности със себе си?
 4. Какво е ценното в Тората? Какво ни дава тя?

Общи въпроси:

 1. Какво дава Тората на тези, които я изучават?
 2. Тората включва истории, идеи, заповеди, ключови герои, ценности и възгледи за живота… Кои части от всичко това са най-типични за Тората, по ваше мнение? Какво ви идва на ум, когато мислите за Тората?
 3. Има ли неща в Тората, които харесвате? Кои са те?
 4. Мислите ли, че Тората влияе на живота ви? Ако е така, дайте примери.
 5. Кои ваши знания смятате за много ценни или важни? По какви начини те могат да допринесат за живота ви? От кой човек или място сте научили тези неща?
 • Прочетете историята до този момент: „ Любопитните търговци претърсили целия кораб, но не успели да намерят скрита стока.“ Сега помолете учениците да напишат продължението на историята и да познаят каква е била „стоката“ на човека.
 • Напишете пиеса въз основа на историята. Помолете учениците да добавят диалог между търговците, докато търсят скритата стока на кораба. Какво си представя всеки търговец, че може да намери?
 • Тази дейност може да бъде подходяща като финален проект преди Симхат Тора или Шавуот: Раздайте на учениците (по двойки или на групи) истории от Тората, с които са запознати, като сътворението на света, потопа, изхода от Египет, и т.н. Напомнете им основните моменти във всяка история. Нека учениците създадат рисунка, разказваща историята, която им е дадена. След това съберете всички рисунки и ги свържете заедно като книжка с комикси, така че да можете да прелиствате рисунките и да създадете един вид „свитък Тора“ за класа. Помолете учениците да обсъдят личната си връзка с Тората, какво означава тя за тях и какво научават от нея.

За по-големите ученици:

 • Разделете Тората на различни съкровища. В различни ъгли на класната стая поставете кутии, които ще служат като сандъци със съкровища. На една кутия напишете „истории“, на друга „ценности и идеи“, на трета „модели за подражание“.
 • Дайте на учениците по един пример за всяка категория, за да сте сигурни, че разбират групите на които са разделени. Учениците пишат или рисуват върху листове хартия: история на Тората, която намират за значима, герой от Тората, който смятат за модел за подражание (някой, от когото могат да се учат), ценност или идея в Тората, която смятат за важна – и след това поставят в съответния сандък със съкровища. Можете да изберете един сандък и да представите всички съкровища вътре. Помолете всеки ученик да обясни какво е избрал и защо. Като алтернатива, изберете няколко примера на случаен принцип от всяка кутия.
 • Като алтернативен вариант, използвайте този шаблонe и го попълнете за една от историите.
 • Изучете притчата сравняваща Тората с водата, използвайки илюстриращата презентация (на иврит и английски език, ако е необходимо, можете да я преведете на учениците). Притчата представя различни аспекти на Тората и изучаването ú може да послужи като основа за обсъждане на това какво значение има Тората в нашия живот. След като проучите презентацията, помолете учениците да предложат други метафори за Тората и ако е възможно да ги нарисуват.
 • Преподайте частта От поколение на поколение, която представя Мишна от Пиркей Авот (Етика на отците), обсъждаща веригата на предаване на Тората. В контекста на урока обсъдете начина, по който пренасяме нещо ценно от един човек на друг и какви чувства и тревоги този процес предизвиква.
 • Преподайте частта Изучаване на Тора, която включва стихове от Дварим / Второзаконие, които ни заповядват да изучаваме Тората.