Песах: Нощта на Седера и Ᾱгадат

В този раздел се обсъждат различните аспектите на нощта на седера – структура на āгадата, седерна чиния и избрани пасажи от раздела Магид

Раздел Възрасти: 6-8, 9-11 | 2-4 уроци

Въведение

Нощта на Седера е сърцевината на празника Песах. Състои се от ритуални действия и символични действия отъждествявани чрез храни, които съпровождат прочитането на пасажи от Ᾱгада – включително потапяне на карпас (пресни зеленчуци) в солена вода, отливане на капки вино от чашата за вино при изброяването на десетте наказания и др. Ще научим за тези ритуални действия и текстовете, които ги придружават и ще разберем как всичко това се свързва с историята за изхода от Египет и празника Песах. Освен това ще обсъдим основните традиции на Седера – уникалните обичаи и задаването на въпросите, произтичащи от тях.

Желан резултат

Основна идея
 • Символичните ритуали по време на празниците им придават смисъл, идея и ценности.
Основни въпроси
 • Как се използват символите при тържества и празници?
 • Защо празниците, ритуалите и обичаите са важни за мен, моето семейство и моята общност?
 • Как семейните традиции играят важна роля в живота ни?
 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
Знания
 • Учениците ще разпознават симаним (символи и мнемоники) на Седера. 
 • Учениците ще знаят съдържанието на чинията за Седера.
 • Учениците ще знаят текста на Ма Нищана (четирите въпроса) и ще разбират тяхното значение и смисъл.
Умения
 • Учениците ще могат да различават поредността на ритуалите по време на Седера и тяхното съдържание.
 • Учениците ще могат да направят връзка между символи, тяхната роля и значение в ритуалите за Песах

Оценка

Как учениците ще покажат, че те са:
Придобили знанията; Усвоили са уменията; Могат да отговорят на основните въпроси и да определят основната идея

Учителят ще определи методика на оценяване преди да започне да преподава учебния модул.

Образователен процес

Възможен план на раздела

Начало на раздела:

Можете да започнете, като помолите учениците да изслушат мелодията за симаним и след това да ги научите, чрез игра или използвайки флашкарта, на която е изобразен всеки симан. Обсъдете: Какво казва всеки симан? Защо има нужда от „седер“ (ред) в нощта на Седер?

 

Изучаване на съдържанието:

 • Преподайте урока Седер Симаним, както и употребата на символи по време на Седера и в други ситуации.
 • Запознайте се със Седерната чиния: Какво означава всеки от символите в нея? Как чинията на Седер разказва историята на Изхода? Свържете различните храни с тяхното място по време на Седер в светлината на изследваните симаним (например кога ядем харосет или маца?)
 • Изучете ресурса “Ма Нищана – Четирите въпроса”, който се отнася до различните символи и ритуални действия, представени чрез симаним и чинията за Седер (обичаят да полегнеш на една страна). Тук ще се запознаем с причините за тези необичайни действия, както и основния начин, по който учим в нощта на Седер – чрез задаване на въпроси.
 • За по-големите ученици: Можете да разширите познанията им чрез два допълнителни ресурса за Ᾱгада: Ᾱлахма Ания – Хлябът на страданието/бедните and Десетте наказания. Тези ресурси се фокусират върху символното значение на яденето на маца и отливането на вино, както и върху значението, което предават символичните действия. 

 

Приключване на раздела/Достижения:

Ще разгледаме как различните символи в нощта на Седер помагат да се предадат идеите на празника, като преминем през всеки от тези тях и помолим учениците да опишат каква е идея зад всеки символ. Учениците ще помислят за начините за представяне на идеите по време на вечерта на Седер със семействата или общността си. Например, те могат да измислят песен за символите, която придава конкретно значение на всеки от тях, или да създадат шаблони с емоджита символизиращи робството и свободата, които да поставят до съответните символични храни в нощта на Седера.