Песах: Робство и Свобода

Този раздел разглежда за освобождението по време на Песах и значението на свободата в нашия живот отвъд Седер Песах

Раздел Възрасти: 9-11, 12-14 | 2-3 уроци

Въведение

На Песах отбелязваме изхода на еврейският народ от робството в Египет към свободата - момент във времето, който символизира тяхното превръщане от народ в нация. Хазал (нашите мъдреци) нариче този празник „времето на нашата свобода“. В този раздел ще разгледаме следните въпроси: Какво е значението на свободата? Каква е нейната стойност? И каква е нашата отговорност като хора, които някога сме били роби, да се грижим за други потиснати хора? Ще разгледаме също така концепцията за свободата – нашата собствена, и на общността ни, пречупена през призмата на нашето съвремие.

Желан резултат

Основна идея
 • Свободата е ценност, която е съпътствала нашият народ през цялата му история. Тя остава значима за нас като народ и като хора, така както я изразяваме в Ᾱгада за Песах
Основни въпроси
 • Какво можем да научим от различните поколения?
 • Какво според юдаизма означава да си „свободен“?
 • Как историите в Тора стават и мои истории?
 • Каква е връзката между свободата и отговорността?
Знания
 • Учениците ще бъдат запознати с пасажите от Магид, които са посветени на свободата авадим āимуu (”роби бяхме”) и бекол дор ве’дор (“ във всяко поколение”).
 • Учениците ще разберат значението на различните обичаи и храни, които символизират робството и свободата на Песах (маца, марор, харосет, и др.)
 • Учениците ще са запознаят с примери на липса на свобода от най-новата история на тяхната общност (ако има такива).
Умения
 • Учениците ще могат да разпознават и намират някои от пасажите в Ᾱгада за Песах.
 • Учениците ще могат да идентифицират примерите, които илюстрират идеята бекол дор ве’дор (“ във всяко поколение”) в техния личен живот или в общността, като цяло.
 • Учениците ще са в състояние да обяснят, как историята на изхода от Египет остава важен символ за тях и хората от цял свят, било то евреи или неевреи.  

Оценка

Как учениците ще покажат, че те са:
Придобили знанията; Усвоили са уменията; Могат да отговорят на основните въпроси и да определят основната идея

Учителят ще определи методика на оценяване преди да започне да преподава учебния модул.

Образователен процес

Възможен план на раздела

Начало на раздела:

Ако учениците имат на разположение компютри, им изпратете линка към споделения облак от думи, който могат да отворят на уебсайта на Ментиметър. Като начало, нека всеки ученик да отбележи думите, които му напомнят за робството, а след това да отметне думи, които му напомнят за свободата. На всеки етап проверявайте с учениците: Кои думи се повтарят често? Какво можем да научим от това по отношение на робството и свободата? 

 

Изучаване на съдържанието:

 • Започнете обучението с пасажа: Авадим āину – Роби бяхме. Обсъдете значението и пследствията от твърдението: „Ние също роби бяхме, не само нашите предци. След като разгледате скулптурата, представена в ресурса, използвайте движенията на тялото, за да илюстрирате усещането за робство, за разлика от чувството за свобода.
 • Ресурсът Във всяко поколение ни отвежда още една крачка напред – към отговорността, която идва със свободата. Обсъдете отговорността, която имаме днес, като потомци на роби, да се грижим за потиснатите хора сред нас. Кои са тези угнетени хора?
 • Изходът от Египет е бил възможен благодарение на вярата и доверието на хората в обещанието дадено от Б-г на Авраам. Изучете ресурса Вехи Ше’Амда – Обещанието на Б-г към Авраам и помислете как това доверие е повлияло на хората през цялата еврейска история до наши дни. 

 

Приключване на раздела/Достижения:

 • Свобода и отговорност: Почерпете вдъхновение, от идеята, че ние носим отговорност към угнетените и предложете някаква инициатива, подпомагаща хората в нужда, тъй като самите ние сме били потиснати в Египет (както четем в стиховете от Книгата Изход и в идеите на Едмонд Флег – намират се в ресурса Във всяко поколение („Извори“ и „За допълнително изучаване“). Потърсете хора от вашето обкръжение, които биха могли да се възползват от помощ, и организирайте дейности, в които учениците могат да участват (т.е. събиране на храна, дрехи и игри за хора в нужда).
 • Разделете учениците по двойки и ги помолете да направят предложения как могат да предадат идеите за робството и свободата в нощта на Седер със семейството или общността си. След това те трябва да споделят своите мисли с останалата част от класа.