Душевна равносметка – Хашбон Нефеш

Раздел, разглеждан с приближаването Рош Ашана и Йом Кипур, който се фокусира върху темата за хашбон нефеш – самоизучаване, а когато е необходимо, на равносметка на нашите дела и съжаление за тях.

Раздел Възрасти: 9-11, 12-14 | 4-6 уроци

Въведение

Една от основните теми свързани с Рош Ашана и Йом Кипур е важността всеки човек да извърши самоанализ на своите действия през последната година, да направи хашбон нефеш – душевна равносметка. Този процес започва месец преди Рош Ашана - в началото на месеца Елул. Ако човек установи, че е наранил някого, той трябва да му се извини и да промени поведението си към по-добро (за да направи тешува). Надяваме се, че този самоанализ ще ги накара да направят за в бъдеще промените, които искат.

Желан резултат

Основна идея

Празничните ритуали и обичаи насърчават и ускоряват личния растеж

Основни въпроси
 •  Как се използват символите при тържества и празници?
 • Как мога да стана най-добрата версия на себе си през тази година? В училище, в къщи, на виртуалната сцена на живота?
Знания
 • Учениците ще научат предисторията на тръбенето с шофара на Рош Хашана
 • Учениците ще знаят имената на звуците на шофара (текия, шеварим, теруа).
 • Учениците ще могат да произнасят благословията, изречена при чуването на шофара.
 • Учениците ще разберат, че шофарът е символ на „пробуждането“.
 • Учениците ще разберат характеристиките на месец Тишрей, които насърчават самоанализа и тешува – покаянието.
Умения
 • Учениците ще могат да свържат личните мисли с еврейски теми от месец Тишрей
 • Учениците ще могат да използват мотиви от  месец Тишрей, за да очертаят собствените си преживявания.
 • Учениците ще могат да разпознават наименованията на различните звуци на шофара.
 • Учениците ще могат да отличат поне една област, в която биха искали да направят тешува, и да извършат промяна.
 • Учениците ще могат да направят връзка между своите разбирания за хашбон нефеш и произведения на изкуството или литература, които засягат темата.

Оценка

Как учениците ще покажат, че те са:
Придобили знанията; Усвоили са уменията; Могат да отговорят на основните въпроси и да определят основната идея

Учителят задава критериите преди да започне да преподава раздела

Образователен процес

Възможен план на раздела

Възможен увод в раздела: Донесете будилник в клас и го изключете. Като алтернатива, носете шофар и будилник в клас. Помолете учениците да разгледат метафората „шофара като будилник“. Запишете и споделете идеите на учениците.

Съдържание:

 • Изучете текста на Маймонид и го използвайте, за да насърчите учениците да направят свои собствени хашбон нефеш.
 • Изучете основното за шофара и неговите звуци.
 • Направете връзки между две или три произведения на изкуството (например „Мислителят“ на Роден, историята на О. Хенри „Превъплъщенията на Джими Валънтайн“, Поршия Нелсън „Вървя по улицата) и идеите на Маймонид
 • Предложете творческо есе на тема хашбон нефеш, вдъхновено от тези текстове: помолете учениците да напишат нов край на историята на О. Хенри, да напишат нова строфа към стихотворението на Поршия Нелсън или да напишат собствено стихотворение или кратка история в духа на идеите на Маймонид

Заключение на раздела/ показатели за оценка:

Помолете учениците да отговорят на основните въпроси от раздела, като използват знанията, които са придобили от обучението си.

 • Например, след като направят свой собствен хашбон нефеш, нека запишат три малки стъпки, които могат да предприемете през в непосредственото бъдеще, за да извършат подобренията, които Вие искате да видите.
 • Дайте примери, в които тръбенето с шофар може да действа като събуждане през годината – кога е важно да спрете и да си направите равносметка, да направите хашбон нефеш? Какво може да ви „събуди“ за такива възможности?