Category: židovské dějiny

Jak může zkoumání minulosti ovlivnit naši současnost?

4 Resource(s),

Categories
Židovské svátky
Chanuka
Postní dny
Pesach
Purim
Šavu’ot
Šemini Aceret a Simchat Tora
Sukot
Tu bi-švat
Jamim nora’im
Jom ha-acma’ut
Židovské životní cykly
Bar/Bat micva
Brit Mila
Truchlení
Svatba
Židovská filozofie a myšlení
Komunikace a respekt
Hodnoty obsažené v židovských textech
Různost, nesouhlas a usmíření
Lidskost v židovství
Jewish Ritual and Practice
Etika
Teologie
Židovské rituály
Brachot
Kašrut
Šabat
Tefila
Ages
6-8
9-11
12-14
15-18
Essential Questions
Kontinuita prostřednictvím tradic, symbolů, modliteb a chování Continuity through Traditions, Symbols, Prayers, & Behaviors
Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
Jak mohu prožívat okamžiky spojení s Bohem?
Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?
Židovské rituály a praxe
Jak to, že jsem Žid, ovlivňuje to, co dělám ve svém každodenním/týdenním životě?
Jak nám modlitba předkládá otázky o Bohu a božství?
Jak důležitou roli hrají v našem životě rodinné tradice?
Jak hodnoty a tradice ovlivňují mou židovskou praxi?
Jak se v praxi a tradici judaismu odráží hodnota života?
How is my Judaism expressed in my life?
Jak je modlitba prostředkem, který nám pomáhá získat přístup ke spojení s Bohem?
In what ways am I connected to the Jewish People?
Co se můžeme naučit od různých generací?
Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?
Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?
Cykly a čas
How can I be the best “me” this year? In class, at home, on the playground, etc?
Jak rostu v důsledku židovského kalendářního cyklu?
Jak židovské cykly utvářejí náš život?
Jak svátky vnášejí do našeho židovského roku krásu a řád?
Co dělá čas svatým?
Jaké zlomové okamžiky jsou rozhodující a určující na naší individuální cestě k dospělosti?
Proč si připomínáme průsečík mezi jedním a dalším cyklem?
Jednotlivec a společnost
Co tvoří silnou židovskou komunitu?
Jak moc jsem důležitou součástí své komunity?
Jaké zdroje podporují/umožňují/podněcují můj růst?
Jak mohou rozhodnutí a činy člověka ovlivnit jeho život?
Kdy je vhodné zpochybnit přesvědčení nebo hodnoty společnosti?
Jak mohou mé činy učinit čas posvátným?
Jak se mohu spojit se svou komunitou?
Jak přesvědčení, etika nebo hodnoty ovlivňují chování různých lidí?
Jakým způsobem mi židovský životní cyklus pomáhá růst?
Jakou roli hraje při utváření našich hodnot a přesvědčení rodina?
Jak mě myšlenka, že Židé na celém světě slaví stejné svátky a modlí se stejné modlitby, spojuje s židovskou komunitou?
Jak si člověk utváří identitu, která pro něj zůstává opravdová a autentická?
Odkud víme, jak se správně rozhodovat?
Jaké faktory pohánějí jednotlivce / společenství / národy k velkým obětem a jaké jsou jejich důsledky?
Jaké faktory utvářejí naše hodnoty a přesvědčení? Jak mé hodnoty a přesvědčení ovlivňují lidé kolem mě?
Co se stane, když se světonázory společnosti a jednotlivců dostanou do konfliktu?
Jaká je odpovědnost jednotlivce vůči společenství a zároveň odpovědnost společenství vůči jednotlivci?
Jaký je vztah mezi svobodou a odpovědností?
Židovské hodnoty
Jak vznikají předsudky a zaujatost? Jak je můžeme překonat?
Jak může literatura sloužit jako prostředek společenské změny?
Jak můžeme pečlivěji domýšlet důsledky svých činů?
Jak přesvědčení, etika nebo hodnoty ovlivňují chování různých lidí?
Jak judaismus utváří nebo definuje naše chápání štěstí?
Odkud víme, jak se správně rozhodovat?
Do jaké míry ovlivňuje moc nebo její nedostatek jednotlivce?
Jaké židovské hodnoty (např. svoboda, odpovědnost, spravedlnost, společenství, respekt k rozmanitosti atd.) by měly být ctěny v ideální společnosti?
Co patří mezi faktory, které pohánějí jednotlivce / společenství / národy k velkým obětem, a jaké jsou jejich důsledky?
Jaká je odpovědnost jednotlivce v souvislosti s otázkami sociální spravedlnosti?
Co v judaismu znamená být "svobodný"?
Co je to morálka a jaké faktory mají vliv na vývoj naší morálky?
Jaký je vztah mezi svobodou a odpovědností?
Co umožňuje některým jedincům postavit se proti předsudkům/útisku, zatímco jiní se rozhodnou se na nich podílet?
Kdy je nutné zpochybňovat status quo? Kdo o tom rozhoduje?
židovské dějiny
Jak může zkoumání minulosti ovlivnit naši současnost?
Jak se mohu stát hlasem v řetězci židovského výkladu Tóry?
Jak mi židovské texty pomáhají vyrovnat se s otázkami života, vesmíru a vůbec?
Jak vedou výzvy a boje k růstu?
Jak se národ v průběhu času mění?
Jak se pojem utopie měnil v průběhu času a/nebo napříč kulturami či společnostmi?
Jak nám židovské texty pomáhají získat přístup ke spojení s Bohem?
Jak je příběh Tóry mým příběhem?
Jak bychom definovali utopickou společnost?
Co způsobuje, že tváří v tvář nepřízni osudu někteří jedinci/národy vítězí, zatímco jiní selhávají?
Jaké jsou různé způsoby, jak být hrdinou, a jak se jím stát?
Jak machloket le-šem šamajim ovlivňuje můj pohled na židovský život?
Kdy se z pozitivního osobnostního rysu stává tragická vada?
Proč je pro lidi a kultury důležité vytvářet vyprávění o svých zkušenostech?
Filter
Filter Results