Požádat o odpuštění

Ukázka z Mišny, která nás učí o důležitosti odpuštění před Jom kipur.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Přestoupení mezi člověkem a Bohem Jom kipur usmiřuje, přestoupení mezi člověkem a jeho bližním Jom kipur neusmiřuje, dokud se neusmíří se svým bližním.

Mišna, traktát Joma, 8:9

עֲבֵרוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַמָּקוֹם,
יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר,
וְשֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ,
אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר,
עַד שֶׁיְּרַצֶּה אֶת חֲבֵרוֹ.

משנה, מסכת יומא, פרק ח, משנה ט

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak mohu v sobě probudit tento rok to nejlepší? Ve škole, doma, venku na hřišti aj?
 • Jakým způsobem mi židovský kalendářní cyklus pomáhá v růstu?
 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?

Doplňkové otázky

 • Jaká je moje zodpovědnost vůči ostatním?

Základní informace pro učitele

Jedním z hlavních témat Jom kipur je proces sebezpytování – hebrejsky chešbon nefeš – a od každého Žida se očekává, že tento den bude zpytovat svědomí. Chešbon nefeš znamená sebekritiku, sebereflexi a shrnutí a zhodnocení našich skutků za uplynulý rok. Pokud zjistíme, že jsme...

Přečtěte si více

Jedním z hlavních témat Jom kipur je proces sebezpytování – hebrejsky chešbon nefeš – a od každého Žida se očekává, že tento den bude zpytovat svědomí. Chešbon nefeš znamená sebekritiku, sebereflexi a shrnutí a zhodnocení našich skutků za uplynulý rok. Pokud zjistíme, že jsme se chovali špatně k někomu jinému, musíme dotyčného požádat o odpuštění a musíme svých činů litovat.

Náš pramenný text z Mišny rozlišuje mezi dvěma druhy přestoupení – přestoupení ve vztahu mezi dvěma lidmi, a mezi člověkem a Bohem. Přestoupení mezi člověkem a Bohem náleží do rituální sféry a zahrnuje přikázání, která nemají sociální funkci (například dodržování kašrutu nebo šabatu). Při těchto přestoupení nedošel žádný jiný člověk úhony, takže celý diskurz je pouze mezi člověkem a Bohem. Pokud se někdo na Jom kipur kaje, vyzná se ze svých hříchů a vyjádří skrze modlitbu svou lítost, bude mu odpuštěno. Toto se ovšem netýká přestoupení mezi lidmi navzájem. V těchto případech, jak náš text zdůrazňuje, některá přestoupení nemohou být odpuštěna, dokud hříšník nepožádal o odpuštění člověka, kterému ublížil.

Mišna je sbírkou zákonů a nařízení, která mají naučit lid, jak se chovat během každodenního života. Obsah Mišny byl předáván po mnoho generací původně ústně a ve velmi neuspořádané podobě. Kolem roku 200 rabi Jehuda ha-Nasi shromáždil veškerý dostupný materiál, který byl tou dobou stále předáván výhradně ústně. Mišna byla zkompilována v psané podobě o několik století později.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Zahrajte si krátkou hru na slovní asociace. Napište slovo na tabuli a studenti musí napsat to, co si s tímto slovem spojí. Po krátkém kole studenti řeknou, co napsali. Po několika slovech jim zadej slovo odpuštění a sepiš všechny asociace, které studenti zmínili.Uspořádejte slova z asociací do kruhu na téma odpuštění. Studenti nejprve napíší slovo „odpuštění“ doprostřed kruhu a kolem něj nakreslí šipky, které budou směřovat buď ke slovu nebo od něj. K šipkám směřujícím od slova studenti napíší asociace, které jim přijdou na mysl, když mají žádat druhé o odpuštění. K šipkám, které směřují ke slovu, napíši ty asociace, které je napadnou, když jiní lidé žádají o odpuštění je samotné.
 1. Proč je tak důležité požádat o odpuštění, pokud jsme někomu jinému ublížili? Proč je tak důležité pro člověka, který žádá o odpuštění, a proč je to důležité je pro člověka, který je o odpuštění žádán?
 2. Proč myslíš, že pramenný text říká, že „přestoupení mezi člověkem a jeho bližním Jom kipur neusmiřuje, dokud se neusmíří se svým bližním“?
 3. Co je podle tvého názoru těžší: požádat někoho, komu jsi ublížil, aby ti odpustil, nebo požádat boha, aby ti odpustil? Proč? Co každá ze situací vyžaduje?
 4. Co nám může občas zkomplikovat snahu požádat ostatní o odpuštění?
  Pro starší studenty: do jaké míry ovlivňují následující faktury obtížnost při žádání o odpuštění: povaha přečinů; osobnost dotyčného, kterého žádáme o odpuštění; kolik času od daného skutků uplynulo atd.
 5. Je důležité žádat o odpuštění kdykoli během roku. Proč podle tvého názoru židovská tradice vyhradila zvláštní dny v kalendáři, kdy se na žádost o odpuštění zvláště soustředíme?
  Pro starší studenty: jakou výhodu to má a jaké riziko představuje?
 6. Požádej studenty, aby se zamysleli nad uplynulým rokem, a aby toto zamyšlení sdíleli se svým sousedem: požádali někdy v průběhu roku odpuštění? Požádal je někdo během roku o odpuštění? Došlo k tomu, že přemýšleli nad tím, že by někoho měli požádat o odpuštění, ale neučinili tak? Došlo někdy během roku k tomu, že si mysleli, že by někdo měl požádat o odpuštění je, ale neučinil tak?
 • Můžeš vybrat několik příkladů z odpovědí studentů na otázku č. 6 jako základ pro nějakou scénku. Rozděl studenti do skupin a požádej každou skupinu, aby se zamyslela nad situací, kdy někdo musí požádat někoho jiného odpuštění. Jeden student bude hrát člověka, který má žádat o odpuštění. Ostatní studenti se rozdělí do dvou skupin a budou představovat jeho myšlenky nebo „vnitřní hlasy“: jedna strana mu bude našeptávat důvody, proč by o odpuštění požádat měl, i když je to těžké; druhá strana mu bude naopak radit důvody, proč by o odpuštění žádat neměl. Student uprostřed musí vždy těmto vnitřním hlasům odpovědět. Například: Amir vzal batoh svého bratra bez toho, aby ho požádal o svolení. Někdo pak tento batoh polil šťávou a skvrna už se nedala vyčistit. Nyní Amir uvažuje nad tím, jestli má požádat svého bratra odpuštění, a jak to udělat.
 • Přečtěte si báseň Šana tova, Ruti od Dalii Bar El. Báseň vznáší otázku, která dává smysl v každém věku: měli by lidé žádat o odpuštění přímo a doslova, možná až přehnaně, nebo tak mohou učinit i nepřímo?
 • Prostudujte si modlitbu Viduj na Jom kipur.
 • Je důležité vědět, jak žádat o odpuštění a vyjádřit lítost, ale je rovněž důležité vědět, jak odpustit. Můžete se věnovat Maimonidovu varování, že „člověk nesmí být krutý a odmítat usmíření.“
 • Podívejte se na obraz Židé se modlí v snyagoze na Jom kipur od Maurycyho Gottlieba. Umělec zobrazil sám sebe v různých životních fázích. Jaký význam to s sebou nese? (alternativou je Oppenheimův Předvečer Jom kipur).
 • Každý má svůj způsob, jak se omluvit. Ukaž studentům video (hebrejsky), které používá text k ilustraci různých podob slova „promiň“. Můžete se poté pustit do výtvarné dílny a požádat studenty, aby přišli s vlastním vizuálním vyjádřením slova „promiň“.