Požehnání za mír

Požehnání za mír se týká míru mezi lidmi. V tomto zdroji budeme rozebírat důležitost a hodnotu míru.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Ten, jenž zjednává mír na Svých výšinách, ať zjedná mír i nám a celému

Izraeli, 

[moderní dodatek: a všem obyvatelům světa]

a řekněte: Amen.

 

עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו

הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ

וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל

[תוספת מודרנית וְעַל כָּל יוֹשְׁבֵי תֵּבֵל]

וְאִמְרוּּ אָמֵן.

מתוך תפילת העמידה

Základy pro plánování

Základní otázky

 • JJak přesvědčení, morálka nebo hodnoty ovlivňují chování různých lidí?
 • JJakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • Jak je modlitba prostředkem, který nám pomáhá získat přístup ke spojení s Bohem?

Doplňkové otázky

 • Jak nás toto požehnání učí o důležitosti míru? 
 • Do jaké míry může detailní vyjádření hodnot v modlitbě skutečně ovlivnit hodnoty a jednání člověka?
 • Jak můžeme zvýšit vliv, který má vyjadřování hodnot na lidské jednání?

Základní informace pro učitele

Požehnání Ose šalom se objevuje na mnoha místech židovské modlitby, včetně zakončení Amidy, Kadiše a Birkat ha-mazon (požehnání po jídle). Slova „Ten, jenž zjednává mír na Svých výšinách“ pochází z Knihy Jobovy (kapitola 25, verš 2) a pokračování požehnání – „ať zjedná mír i...

Přečtěte si více

Požehnání Ose šalom se objevuje na mnoha místech židovské modlitby, včetně zakončení Amidy, Kadiše a Birkat ha-mazon (požehnání po jídle).

Slova „Ten, jenž zjednává mír na Svých výšinách“ pochází z Knihy Jobovy (kapitola 25, verš 2) a pokračování požehnání – „ať zjedná mír i nám“ – se objevuje v Rambamových spisech (Mišne Tora, text Kadiše). 

Komentátoři chápou požehnání jako ukázku principu kal va–chomer („tím spíše“): Pokud je mír tak důležitý v nebi, kde ani není vyžadován, protože mezi anděly nedochází ke konfliktům, pak „tím spíše“ je důležitý mezi lidmi. Raši vysvětluje, že mír existující v nebesích je mírem mezi konfliktními přírodními silami, například ohněm a vodou. Jiní komentátoři učí, že vzhledem k tomu, že všechny přírodní síly, včetně těch vzájemně konfliktních, slouží Bohu, neexistuje mezi nimi žádný konflikt. Podobně může existovat mír i mezi lidmi, kteří jednotně pracují pro společné dobro. 

Autor knihy Kol ha-mevaser („Hlas zvěstovatele“) vysvětluje, že mír přináší právě vzdálenost mezi nebeskými tělesy – Sluncem a Měsícem. Dále vysvětluje, že pokud každý zůstane na svém místě, aniž by zabíral místo jinému, může nastat mír i mezi lidmi. 

Požehnání a jeho výklady poukazují na různé vnímání hodnoty míru a na to, jak může existovat mezi lidmi. Hodnota míru je v judaismu ústřední – je důležitá na mnoha úrovních, od jednotlivce přes rodinu až po společnost a svět. Proto se tomuto požehnání v židovské tradici a hebrejské kultuře věnuje velká pozornost. 

Prosba, aby Bůh zajistil mír mezi lidmi, vyvolává otázku spojenou s mnoha modlitbami: Zbavuje tato modlitba lidi odpovědnosti? Lze tvrdit, že mezi lidským konáním a prosbou o pomoc u Boha není žádný rozpor; prosba o pomoc může ve skutečnosti posílit význam této hodnoty mezi lidmi a povzbudit je, aby se o ni snažili.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Nakreslete na tabuli kruh a napište do něj slovo „mír“. Rozdělte studenty do dvojic a nechte každou dvojici napsat na papír slova, která si spojují se slovem „mír“. Měli by tato slova přečíst nahlas a poté je můžete napsat na tabuli jako sluneční paprsky kolem kruhu. Poté zmapujte různé kruhy míru: Mír v sobě, mír v rodině, mír mezi přáteli, mír mezi sousedy, zeměmi, mezi lidmi a zvířaty atd. 
 • Přehrajte různé hudební ztvárnění modlitby „Ose šalom“, například známou verzi Nurit Hirsh nebo verze Debbie Friedman a Klappera
 1. „Ten, jenž zjednává mír na Svých výšinách“ – proč je třeba, aby byl mír na nebesích? Která nebeská tělesa mohou potřebovat mír?
 2. Požehnání prosí o mír mezi lidmi. Proč se podle vás zmiňuje, že Bůh působí pokoj také na nebesích? 
 3. Jak si myslíte, že Bůh působí mír? 
 4. Hrají při uzavírání míru nějakou roli také lidé? Jak lidé vytvářejí mír? 
 5. Starší žáci: Někteří by mohli říci, že prosba, aby Bůh zajistil mír, zbavuje lidi odpovědnosti. Co si o tom myslíte? 
 6. Jak může modlitba prosící Boha, aby nastolil mír, ovlivnit lidi, aby o mír usilovali?  
 7. Uveďte příklady reálných situací, ve kterých je třeba nastolit mír. Co narušuje pokoj? Co umožňuje dosažení míru? 
 8. Nestačí se za mír modlit – musíme ho také sami v sobě vytvářet. Jaké vlastnosti musíme v sobě posílit, abychom se chovali pokojně ke svým přátelům a okolí? 
 9. V posledních desetiletích někteří lidé přidali k tradiční modlitbě slova „a všem obyvatelům světa“ a tato slova se objevují i v mnoha sidurech (modlitebních knihách). Proč autoři těchto slov cítili potřebu je do modlitby přidat? Co si o tomto dodatku myslíte? Co se můžeme dozvědět o modlitbě obecně z toho, že byl do siduru k modlitbě zařazen takovýto dodatek?
 • Aby každý žák pochopil význam míru a jeho důležitost, ukažte jim obrázky různých konfliktních situací (zde je několik příkladů). Žáci by se měli zamyslet nad příběhem, který se za každým z obrázků skrývá, a zvážit, jak by se podle nich mohl příběh vyvíjet dál. Požádejte je, aby se zamysleli nad nejlepším možným způsobem, jak by konflikt mohl skončit. 
 • Požádejte žáky, aby se zamysleli nad hádkou, kterou nedávno zažili a kterou by rádi nějak ukončili. Požádejte je, aby pro tento konkrétní konflikt napsali modlitbu za mír. Mladší žáci mohou vyrobit holubice pro mír a napsat své modlitby na lístečky, které pak připevní na zobák holubice. 
 • Převyprávějte agadu (legendu) o době, kdy na obloze nebyl mír, a o tom, jak Bůh zajistil mír mezi Sluncem a Měsícem. Agadu můžete použít k další diskusi o míru mezi lidmi: Jaké jsou různé faktory motivující k míru a jakými různými způsoby ho lze dosáhnout?Když Bůh stvořil svět, stvořil Slunce a Měsíc stejně velké. Společně osvětlovaly oblohu. Ani jeden z nich nebyl větší nebo menší.
  Měsíc přišel k Bohu a řekl: „Jak je možné, že jsme se Sluncem stejně velcí a oba osvětlujeme svět? Stejně jako vládce vládne sám, měl by být jen jeden velký dárce světla.“
  Bůh odpověděl Měsíci: „Tvá slova jsou správná. A tak tě zmenším a ty se staneš menším světlem.“
  Měsíc se okamžitě zmenšil a jeho světlo se stalo odrazem.
  slunečního světla.
  Měsíc řekl Bohu: „Pane vesmíru, moje slova byla správná, a teď jsem potrestán a nucen být menší než Slunce?“
  Bůh měsíc utěšil: „Pokud je to tak, vynahradím ti tvou malou velikost a tvé světlo bude osvětlovat den i noc.“

  (Podle Babylonského talmudu, traktát Chulin 60b).
 • Prostudujte modlitbu za mír v Izraeli. Diskutujte o rozdílech mezi modlitbou za mír v Izraeli a požehnáním Ose šalom. Jsou obě modlitby zapotřebí? Proč?
 • Přečtěte si příběh o knězi Áronovi, který ho líčí jako člověka, který se žene za mírem a miluje mír (rodef šalom ve–ohev šalom):Byli dva muži, kteří se mezi sebou pohádali. Áron šel, sedl si k jednomu z nich a řekl: „Synu můj, podívej! Tvůj přítel je velmi rozrušený, rve si vlasy a říká: ‚Běda mi, jak se podívám na svého přítele? Vždyť jsem to já, kdo se proti němu prohřešil.‘“ Áron s ním seděl tak dlouho, dokud ze svého srdce neodstranil všechnu žárlivost. Pak šel k druhému příteli a řekl mu totéž, co řekl prvnímu. Když se oba přátelé znovu setkali, objali se a políbili.
  (Midraš Avot de-rabi Natan, 12:3)

  Diskutujte: V příběhu Áron oběma vlastně lže, aby se usmířili. Myslíte si, že to bylo správné? Jaké vlastnosti musí mít člověk, který zprostředkovává mír mezi rozhádanými osobami? Požádejte studenty, aby vyprávěli o situacích, kdy byli prostředníky mezi dvěma znesvářenými stranami. Mohou také zdramatizovat konfliktní situace a zprostředkování.

 • Pro starší studenty, kteří se již seznámili s příběhem o Davidovi a Goliášovi: Ukažte jim videoklip sboru Leviim k písni Ose šalom. Video parafrázuje příběh Davida a Goliáše, ale představuje jiný konec než biblický příběh. Goliáš je Filištín, a proto symbolizuje Filištíny, nepřátele Izraele z Knihy Samuelovy. Video naznačuje jiný způsob, jak přistupovat k současnému izraelsko–palestinskému konfliktu.
  Zeptejte se: Jaký biblický příběh byl inspirací pro tento klip? Jak byste očekávali, že skončí setkání těchto dvou postav? Co podle vás chtěli tvůrci klipu svým klipem říci o míru? Klip naráží na židovsko–palestinský konflikt v Izraeli: Jaký postoj je v této souvislosti prezentován? Myslíte si, že modlitba o míru může rozhádané národy sblížit? Jaký může mít účinek?