Chanuka -Příběh svátku

Seznámíme se s příběhem Chanuky a se zvyky, které jsou s tímto svátkem spojeny. Probereme, co se z příběhu můžeme naučit a jak nám může sloužit jako zdroj inspirace v dnešním životě.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Co je to ta Chanuka? 

Když Řekové vstoupili do Chrámu v Jeruzalémě, znesvětili všechen olej, používaný do menory, který tam byl. A když přišli Hasmonejci, ujali se vlády a Řeky porazili, hledali a našli jen jeden džbánek oleje, který měl na sobě neporušenou pečeť velekněze a kterého bylo dost akorát tak na jeden den. 

Avšak stal se zázrak a olej ze džbánku vydržel svítit osm dní, než vyrobili nový.

Následující rok ustanovili těchto osm dní jako dny sváteční naplněné chválou a díkůvzdáním.

Babylónský Talmud, Masechet Šabat 21b

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
 • Co se můžeme naučit od různých generací?
 • Jak může zkoumání minulosti ovlivnit naši současnost?

Doplňkové otázky

 • Jak se příběh Chanuky projevuje ve svátečních zvycích?
 • Jaké hodnoty a myšlenky se odrážejí v chanukovém příběhu?
 • Jak nás chanukové zvyky podněcují k přemýšlení o hlubším významu svátku?
 • Jak chanukové zvyky posilují naše povědomí o velkých i malých zázracích života?

Základní informace pro učitele

Chanuka se slaví osm dní, počínaje 25. kislevem, a je to jeden ze svátků, které stanovili mudrci, a v Bibli o něm není ani zmínka. Chanuka je oslavou vítězství Makabejských (Hasmonejců, vedených Judou Makabejským) nad Řeky a zázraku se džbánem oleje. Podle Knihy Makabejských...

Přečtěte si více

Chanuka se slaví osm dní, počínaje 25. kislevem, a je to jeden ze svátků, které stanovili mudrci, a v Bibli o něm není ani zmínka.

Chanuka je oslavou vítězství Makabejských (Hasmonejců, vedených Judou Makabejským) nad Řeky a zázraku se džbánem oleje. Podle Knihy Makabejských a dalších pramenů vydal v roce 167 př. o. l. král Antiochos IV (vládce seleukovského království s centrem na řeckých ostrovech) dekrety proti židovskému náboženství v Zemi izraelské, kterou v té době ovládal, dobyl Chrám a umístil v něm sochu řeckého boha Dia.

Po vydání dekretů začalo mezi Židy povstání, které nakonec vedlo k založení nezávislého židovského království v Zemi izraelské. Makabejští získali od Řeků zpět Svatý chrám, očistili jej od modlářských oltářů a připravili jej pro službu Bohu. Zapálili menoru (svícen), která nahradila menoru, kterou Řekové uloupili, a po dobu osmi dnů slavili zasvěcení Chrámu a jeho navrácení židovskému lidu, aby mohl uctívat Boha. Makabejci pak na památku zázračného vítězství menšiny nad početným lidem zavedli svátek, který se slaví každý rok po dobu osmi dnů – svátek Chanuka.

Babylonský Talmud, který vznikl až několik set let po Makabejském povstání, přináší první zmínku o dalším zázraku, který se o Chanuce slaví, a to o zázraku džbánu s olejem. Podle popisu v traktátu Šabat našli Makabejci pouze jeden malý džbánek olivového oleje, který Řekové neznečistili, a byl tedy vhodný k zapálení menory. Přestože množství oleje ve džbánu stačilo pouze na jeden den svícení, stal se zázrak a olej vydržel osm dní.

Zázrak se džbánem oleje si připomínáme při zapalování chanukových svící a při konzumaci jídel připravovaných na oleji, jako jsou koblihy a latkes nebo bramboráky. Svíčky se zapalují na chanukiji, která má místo pro devět svíček. Devátá svíčka je určena pro šamaš, který se používá k zapálení ostatních svíček. Každou noc přidáváme další svíčku, aby symbolizovala zázrak džbánu s olejem, který vydržel osm dní, a světlo, které se s vítězstvím Makabejců zvětšilo. Kromě toho je zvykem hrát sevivon neboli drejdl, což dětem zpestřuje sváteční zábavu. Na sevivonu jsou písmena נ,ג,ה,פ/ש – která znamenají první písmena slov ve větě

נס גדול היה פה/ שם (Velký zázrak se tu/tam stal).

Příběh Chanuky a jejích zvyků nás může poučit o síle víry, o vítězství světla nad temnotou, o schopnosti měnit realitu svými činy, o důležitosti boje za to, co je pro nás důležité, o ochraně naší identity a dalších věcech.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Přineste si do třídy různé předměty jako příklady chanukových zvyků (chanukija, kobliha, svíčky, olej, drejdl). Žáci pracují ve dvojicích a písemně vysvětlí, jak každý z těchto předmětů souvisí s chanukovým příběhem. Po sebrání všech odpovědí vyprávějte chanukový příběh, jak se odráží v různých pramenech – v Knize Makabejských a v babylonském Talmudu.
 • Podívejte se na film o chanuce (v angličtině, do 1:30). Film si můžete pustit se sníženou hlasitostí a sami si vyprávět příběh na podkladě obrázků.
 • Přečtěte si tento fiktivní deník židovské dívky z tohoto období jako způsob vyprávění o chanuce.
 1. Text říká, že Makabejci vyhradili dny Chanuky jako dny sváteční s díkůvzdáním. Za jaké věci zmíněné v talmudickém zdroji děkujeme o Chanuce?
 2. Co myslíte, že Makabejci cítili, když našli džbánek s olejem? Jak se cítili, když jim vydržel osm dní?
 3. Které z událostí v chanukovém příběhu byste chtěli být přítomni? Proč jste si vybrali právě tu? Jakým způsobem byste se této události zúčastnili?
 4. Jaké chanukové zvyky znáte? Jak souvisejí s chanukovým příběhem?
 5. Čemu nás chanukový příběh učí?
 6. 6. Pro starší žáky: Jaké myšlenky a hodnoty vyjadřujeme, když po osm dní zapalujeme chanukové svíce u svých oken? Jak souvisejí s příběhem svátku?
 • Zinscenujte divadelní hru na motivy chanukového příběhu nebo požádejte žáky, aby na základě příběhu nakreslili komiks.
 • Pokud jste si do třídy přinesli předměty, můžete je do příběhu zapojit: když se dostanete k části, která se týká některého z předmětů, mohou na něj studenti ukázat nebo zvednout ruku. Můžete jim také rozdat obrázky svíček, oleje apod. a žáci je mohou na příslušném místě příběhu zvednout.
 • Ve třídě můžete zkoušet chanukové zvyky – zapalovat chanukiji, jíst latkes a koblihy, hrát si s drejdlem.
 • Představte si, že pozvete nežidovského kamaráda, který nikdy neviděl oslavu Chanuky, aby u vás doma nebo ve škole zapálil svíčky. Musíte mu vyprávět o všech zvycích, vysvětlit, jak souvisejí s příběhem chanuky a s myšlenkami a hodnotami, které ztělesňuje. Jak to uděláte? Učitel může hrát roli hosta. Žáci si připraví obřad a učitel jim klade různé otázky.
 • Zjistěte více o chanukovém zázraku prostřednictvím zdroje o zázraku a seznamte se s modlitbou „Al ha-nisimů, kterou představuje.
 • Pro starší žáky: Rozšiřte si informace o různých příbězích o Chanuce v Knize Makabejské a v Babylonském talmudu prostřednictvím materiálu Chanuka – různé aspekty svátku (vhodné od 12 let). 
 • Prohlédněte si obrázky drejdlů (sevivonů) z celého světa a vysvětlete, v čem se liší písmena na drejdlech v Izraeli a jinde. Vysvětlete, jak si hrajeme se sevivonem.