Viduj

Naučíme se modlitbu Viduj, v níž všichni společně s celým am Jisrael vyznáváme své hříchy.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Provinili jsme se, nevěrně jsme jednali, zcizili jsme, mluvili jsme utrhačně, nepravost jsme páchali, bezbožnými jsme byli, byli jsme svévolní, ubližovali jsme, smýšleli jsme lež, radili jsme ku zlému, obelhávali jsme, posmívali jsme se, vzpouzeli jsme se, dráždili jsme, zprotivili jsme se, křivdili jsme, zhřešili jsme, utiskovali jsme, zatvrzelými jsme byli a bezbožně jsme činili, zvrhli jsme se, ohavně jsme jednali, bludnými jsme byli, k bludům jsme sváděli.

(Z Machzoru pro Jom kipur, aškenázský ritus)

אָשַׁמְנוּ. בָּגַדְנוּ. גָּזַלְנוּ. דִּבַּרְנוּ דֹּפִי. הֶעֱוִינוּ. וְהִרְשַׁעְנוּ. זַדְנוּ. חָמַסְנוּ. טָפַלְנוּ שֶׁקֶר. יָעַצְנוּ רָע. כִּזַּבְנוּ. לַצְנוּ. מָרַדְנוּ. נִאַצְנוּ. סָרַרְנוּ. עָוִינוּ. פָּשַׁעְנוּ. צָרַרְנוּ. קִשִּׁינוּ ערֶף. רָשַׁעְנוּ. שִׁחַתְנוּ. תִּעַבְנוּ. תָּעִינוּ. תִּעְתָּעְנוּ:

(מתוך מחזור ליום כיפור, נוסח אשכנז)

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem mi židovský kalendářní cyklus pomáhá v růstu? 
 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?
 • Jak mě myšlenka, že Židé na celém světě slaví stejné svátky a modlí se stejné modlitby, spojuje s židovskou komunitou?

Doplňkové otázky

 •  Jaká je role výrazu a hlasu v procesu chešbon nefeš (sebezpytování) a tešuva (pokání)? 
 • Jakou odpovědnost nesu za činy ostatních? 
 • jaké obtíže je třeba překonávat během procesu chešbon nefeš (sebezpytování) a tešuva (pokání)?

Základní informace pro učitele

Viduj neboli vyznání představuje část každodenní ranní bohoslužby, ale většina Židů je zná jako součást bohoslužby na den smíření. Modlitba je složená ve formě akrostichu, tedy hříchy jsou vyjmenovány podle pořadí hebrejské abecedy. Poněkud překvapivé na modlitbě je to, že je celá komponována v...

Přečtěte si více

Viduj neboli vyznání představuje část každodenní ranní bohoslužby, ale většina Židů je zná jako součást bohoslužby na den smíření. Modlitba je složená ve formě akrostichu, tedy hříchy jsou vyjmenovány podle pořadí hebrejské abecedy. Poněkud překvapivé na modlitbě je to, že je celá komponována v první osobě množného čísla (Provinili jsme se), a vyzdvihuje tak ideu, že všichni Židé jsou zodpovědní jeden za druhého. Každý jednotlivec je zodpovědný nejen za své vlastní činy, ale také za činy lidí okolo něj. Tato plurálová forma nám připomíná, že i činy jednotlivce jsou často jenom důsledkem vlivu společnosti nebo komunity, v níž žije. Při recitaci modlitby mají mnozí lidé ve zvyku bít se v prsa nebo na srdce jako symbolický akt pokání. Pevný formát modlitby, která se dotýká tak osobních věcí vybízí k diskuzi ohledně výhod a nevýhod pevně ustanovené, rutinní modlitby, jejímž protipólem je osobní zbožnost a spontánní modlitba.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Poslechněte si modlitbu Viduj na Písně a modlitby – stránka představuje verze a různé melodie z různých komunit.
 1. Ústřední částí procesu chešbon nefeš a pokání na Den smíření je vyznání našich hříchů za uplynulý rok společně s litaniemi hříchů, zmíněných v modlitbě Viduj. Proč je pro nás těžké přiznat si své vlastní hříchy? 
 2. Pokus se vysvětlit, proč se naše tradice rozhodla, že vyznání hříchů Bohu je ústřední součástí procesu změny. Jak může recitace modlitby někomu pomoci v jeho procesu chešbon nefeš? 
 3. Je zarážející, že se modlitba o tak osobních věcech, jako jsou naše hříchy, objevuje v plurálu. Navrhni vysvětlení. Co si myslíš o skutečnosti, že se modlitba vyskytuje v množném čísle? 
 4. Jak může být prospěšná modlitba, která sleduje pevně ustanovený pořádek slov a recituje ji úplně každý? Jaké nevýhody to přináší? Jak můžeme dodat takto pevně stanovené modlitbě určitý osobní dotek? 
 5. Proč si myslíš, že se člověk, který sepsal tuto modlitbu, rozhodl uspořádat ji v abecedním pořádku? Jaký vzkaz se snažil předat? (Pokud se studenti mohli pravidelně, můžeš se jich zeptat, jestli se mohou zamyslet i nad ostatními modlitbami, které jsou rovněž napsány v abecedním pořádku, jako Ašrej nebo El baruch gadol de’a). Mnozí lidé se během recitace Viduj bijí v prsa. Proč si myslíš, že tento zvyk vznikl? Zkus navrhnout jiný příklad židovského zvyku, kde symbolický čin vyjadřuje ideu.
  Pro starší studenty:
 6. První slovo v modlitbě zní ašamnu – provinili jsme se. Toto je klíčové slovo pro celou modlitbu. Je pocit viny důležitý? Jak může být vina problematická?
 • Každé slovo modlitby odkazuje na čin, který je produktem mnoha faktorů. Vyber si jedno ze slov a vytvořte krátký rozhovor mezi dvěma lidmi, který popisuje čin, za který je potřeba vyjádřit lítost (studenti mohou namalovat bubliny bez postav). 
 • Složte moderní Viduj v abecedním pořádku. Můžete rozdělit třídu do skupin a každé skupině přidělit několik písmen. Každá skupina musí pracovat se slovy, která začínají jejich vylosovanými písmeny.
 • Podívej se na výstavu Viduj: muzikál , kterou vytvořil izraelský umělec Dov Abramson. Abramson vynalezl hudební nástroj s 22 klávesami, na nichž jsou vyryta klíčová slova modlitby Viduj. Ke svému nástroji se vyjádřil tak, že jeho výtvor vybízí k dialogu s rychlou melodií, na kterou je modlitba tradičně zpívána, a která je zdánlivě v rozporu s vážným a těžkým charakterem jejích slov. Abramson nabízí vysvětlení pro tento paradox ve formě příběhu: 
 • Kdysi byl jeden tesař, který zpíval Viduj na radostnou melodii. Když se ho lidé ptali, proč tak činí, odpověděl: „Když člověk zničí celou nádobu, je zvykem, aby si zpíval radostně, zatímco jí opravuje, jako kdyby nebylo na světě nic úžasnějšího než něco napravit.“ 
 • Abramson dodává, že na nástroj se hraje způsobem, který připomíná údery pěstí na srdce, tedy gesto, které Viduj většinou doprovází a doufá, že tak vznikne melodie, která odrazí tuto radost z nápravy.
 • Přečtěte si báseň Šana tova, Ruti od Dalii Bar El. Báseň se zabývá tím, jak dáváme najevo lítost.
 • Prostudujte si soubor Požádat o odpuštění, který zdůrazňuje nutnost žádat o odpuštění od našich bližních, nejen od Boha.
 • Je důležité vědět, jak žádat o odpuštění a vyjádřit lítost, ale je rovněž důležité vědět, jak odpustit. Můžete se věnovat Maimonidovu varování, že „člověk nesmí být krutý a odmítat usmíření“ nebo úryvku z románu Vyvolení od Chaima Potoka.
 • Podívejte se na obraz Židé se modlí v synagoze na Jom kipur od Maurycyho Gottlieba (alternativou je Oppenheimův Předvečer Jom kipur). Umělec vyobrazil sám sebe v různých životních fázích. Jaký význam to s sebou nese?
 • Delší verte vyznání se objevuje v modlitbě al chet („Za hřích“), známá též jako ha-viduj ha-gadol, neboli velké vyznání. Zde je současná verze této modlitby se slovy, která jsou relevantní pro naši dobu.