Pocítit šabat – Lidé tvořící svatost

Na základě chasidského příběhu budeme diskutovat o síle symbolů a lidských činů při vytváření atmosféry šabatu.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Šabatový pocit / Chasidský příběh

Rabín Elimelech i rabi Zuša pociťovali posvátnost šabatu každý týden, od jeho začátku až do konce – a to zejména tehdy, když chasidé zasedli k šabatové večeři a diskutovali o Tóře.

Když se náhodou ocitli spolu na stejném místě, řekl rabi Elimelech rabi Zušovi: „Bratře, někdy se bojím, že pocit svatosti, který o šabatu zažívám, není skutečný pocit, ale něco, co si představuji. A pokud tomu tak je, pak ani mé uctívání Boha není opravdové.“

„Bratře,“ odpověděl mu Zuša, „někdy mám stejný pocit“

„Co s tím máme dělat?“ zeptal se Elimelech. Zusha odpověděl: „Měli bychom ve všední den uspořádat šabatovou večeři, opravdovou do všech detailů, a sedět s ostatními chasidy a rozmlouvat o Tóře. Pokud pocítíme posvátnost šabatu, poznáme, že naše cesta není skutečnou a pravdivou. Pokud však nebudeme cítit nic, bude to důkazem, že naše cesta je pravdivá.“

Přesně to také udělali. Ve všední den uspořádali šabatovou večeři, oblékli se do svých nejlepších šatů, nasadili si štrejmly (zvláštní beranici, který chasidští muži nosí jen o šabatu) a usedli s ostatními chasidy k diskusi o Tóře. Okamžitě měli stejný pocit svatosti, jaký by pocítili o skutečném šabatu. Při příštím setkání se rabín Elimelech zeptal: „Nuže, bratře, co budeme dělat?“ Rabi Zuša navrhl, aby se vydali do Meziřiče a poradili se s tamním rabínem. Společně se tedy vydali do Meziřiče a podělili se o své obavy s rabínem, proslulým Magidem z Meziřiče. Magid jim řekl: „Pokud jste si oblékli své nejlepší šaty, které si oblékáte na šabat a nosili štrejml, je přirozené, že jste cítili svatost šabatu, protože tyto předměty mají moc šířit světlo svatosti šabatu po celé zemi. Jsou to lidé a jejich činy, co činí tento den svatým, takže nemáš vůbec žádný důvod se znepokojovat.“

(Podle Martina Bubera, Or ha-ganuz, Schocken, Jeruzalém 5725, str. 224)

Rabiu Elimelech z Liženska a rabín Zuša (Zušo) z Anipoli – dva bratři, kteří se oba stali v 18. století významnými „rebes“ – vůdci chasidských komunit.

Meziříčí – město, kde žil Dov Ber, známý jako Magid z Meziřiče. Magid z Meziřiče byl nástupcem Ba’al Šem Tova, zakladatele chasidismu.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
 • Co dělá čas svatým? 
 • Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?

Doplňkové otázky

Jakou roli hrají zvyky, předměty a jídlo při vytváření atmosféry svatosti o šabatu?

Základní informace pro učitele

Podobně jako mnoho jiných chasidských příběhů i tento vypadá jednoduše, ale zabývá se závažnou filozofickou otázkou: jakou roli hraje člověk při utváření reality? V našem příběhu se tato otázka objevuje v souvislosti se svatostí. Má svatost svou vlastní existenci, nebo závisí na lidech, kteří...

Přečtěte si více

Podobně jako mnoho jiných chasidských příběhů i tento vypadá jednoduše, ale zabývá se závažnou filozofickou otázkou: jakou roli hraje člověk při utváření reality? V našem příběhu se tato otázka objevuje v souvislosti se svatostí. Má svatost svou vlastní existenci, nebo závisí na lidech, kteří ji vytvářejí? Příběh ukazuje, že lidé a jejich činy hrají důležitou roli při vytváření svatosti a zvláštní atmosféry šabatu. Tuto zvláštní atmosféru vytvářejí konkrétní činy – obřady, zvyky, oblečení a jídlo.

Z širšího pohledu příběh naznačuje, že lidé nesou velkou moc a velkou odpovědnost. To může být pro studenty významným uvědoměním. Atmosféra doma, ve třídě, na večírcích, náročnost či nezájem, který pociťují při určité činnosti, nejsou určeny shora, ale odvíjí se od jejich vlastních rozhodnutí a činů.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Přineste nebo ukažte obrázky předmětů, které se vztahují k různým obřadům (narozeninový dort, maturitní šerpa, svatební šaty, šabatové svícny atd.). Požádejte studenty, aby diskutovali a/nebo hlasovali o jedné nebo obou těchto otázkách: Jak by příslušná událost vypadala bez tohoto předmětu? Představuje konzumace zvláštního jídla nebo nošení zvláštního oblečení oddělení oné události od všedního dne?

 1. Co znepokojilo rabiho Elimelecha a rabiho Zušu?
 2. Vysvětlete odpověď, kterou dal Magid z Meziřiče. 
 3. Tóra říká, že Bůh posvětil šabat (učinil ho svatým). Je to slučitelné s přístupem, který je uveden v tomto příběhu? Je to v rozporu s tímto přístupem? Vysvětlete svou odpověď.
 4. Máte ve vaší rodině nějaké zvyky, které činí šabat výjimečným a odlišným od ostatních dnů? Řekněte o nich spolužákům.
 5. Dělá vám radost představa, že lidé a jejich činy mají tak silný vliv (pokud jde o šabat a obecně), nebo máte pocit, že to na vás klade příliš velkou zodpovědnost, a tak vás to zneklidňuje? Vysvětlete.
 6. V příběhu je zmíněn štrejml – zvláštní beranice, kterou chasidé nosí o šabatu a svátcích. Máte nějaké oblečení, které ovlivňuje vaši náladu? Napadá vás nějaký konkrétní kus oblečení, který na vás má velmi silný vliv?
 • Pro ilustraci myšlenky vyjádřené v příběhu o tom, jak mohou předměty nebo činnosti vytvářet zvláštní atmosféru, požádejte studenty, aby si vzpomněli na příklad ze svého života, kdy něco (jídlo, oblečení, předmět nebo symbolický čin) označuje určitý den jako zvláštní a dokonce přispívá k tomu, že je zvláštní.
 • Zinscenujte výstavu: Každý student přinese předmět nebo obrázek předmětu, který pro něj mění nebo by mohl změnit atmosféru šabatu. Požádejte studenty, aby napsali několik řádků vysvětlujících, co daný předmět dělá. Uspořádejte „prohlídku“ výstavy, kterou povedou sami studenti.
 • Prostudujte si Svatost šabatu.
 • Tento příběh je velmi dobrým příkladem ducha chasidismu, který vedle přísného dodržování micvot a náboženských zvyklostí kladl důraz na vnitřní význam micvot a osobní prožitek jednotlivce ve spojení s Bohem. Více informací o chasidském hnutí a další chasidské příběhy si můžete přečíst na webových stránkách Zusha – Discovering the Hassidic Story.