Ha lachma anja – Chudý chléb

„Toto je chudý chléb.“ Těmito slovy začíná v hagadě hlavní část sederové noci – vyprávění příběhu o exodu z Egypta. Co maca symbolizuje a proč Hagada začíná diskusí právě nad ní?

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Toto je chudý chléb, který jedli naši předkové v zemi egyptské. 

Nechť každý, kdo hladoví, vstoupí; kdokoli, kdo je potřebný, nechť vejde a slaví Pesach. 

Tento rok zde, příští rok v zemi Izraele. 

Tento rok otroci, příští rok svobodní lidé

(Z Pesachové hagady)

הָא לַחְמָא עַנְיָא דִי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם.

כָּל דִכְפִין – יֵיתֵי וְיֵיכֹל, כָּל דִצְרִיךְ – יֵיתֵי וְיִפְסַח.

הָשַׁתָּא הָכָא, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל.

הָשַׁתָּא עַבְדֵי, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי חוֹרִין.

מתוך ההגדה של פסח

Základy pro plánování

Základní otázky

 • ak důležitou roli hrají v našem životě rodinné tradice?
 • Co se můžeme naučit od různých generací? 
 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • aké židovské hodnoty (např. svoboda, odpovědnost, spravedlnost, společenství, respekt k rozmanitosti atd.) by měly být ctěny v ideální společnosti?

Doplňkové otázky

 • Jak nás maca spojuje s předchozími generacemi? 
 • Jak ovlivňuje připomínání událostí dávno minulých naše chování v současnosti?
 • V čem nás zvyky související se sederovou nocí učí o tom, jak je důležité pomáhat ostatním? 
 • V čem spočívá síla symbolů při předávání emocí, idejí a hodnot?

Základní informace pro učitele

Ha lachma anja je úvodní odstavec oddílu magid (vyprávění) z pesachového sederu, části, kdy se vypráví příběh o vyvedení z Egypta. Tento text se v hagadot poprvé objevuje od gaonského období (zhruba 9. století) a je naspán v aramejštině. Maca symbolizuje jak otroctví (jelikož...

Přečtěte si více

Ha lachma anja je úvodní odstavec oddílu magid (vyprávění) z pesachového sederu, části, kdy se vypráví příběh o vyvedení z Egypta.

Tento text se v hagadot poprvé objevuje od gaonského období (zhruba 9. století) a je naspán v aramejštině. Maca symbolizuje jak otroctví (jelikož je to tenký, chudý chlénbú, tak i svobodu (jelikož Izraelité utíkali ve chvatu, nestihlo jim vykynout těsto na chléb) 

Tento odstavec představuje macu jako symbol otroctví a chudoby a naznačuje, že ti, kdo mají macu, by se o ni měli podělit s potřebnými. Tak jako jsme my byli zotročeni a zbídačeni, jsme dnes, jako svobodní lidé, kterým nic nechybí, povinováni starat se o lidi v nouzi a pozvat je k našemu stolu.

Aramejština byla hlavním dorozumívacím jazykem mezi Židy v době, kdy text Ha lachma anja vznikl. Toto rozhodnutí napsat text v jazyce, který byl obecně znám, rovněž naznačuje jeho důležitost.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Oddíl magid v Hagadě vypráví příběh o našem zotročení a vyvedení z Egypta. Zeptejte se žáků: jak byste tento oddíl začali vy? Jaké téma/idea/citát by podle vás bylo nejvhodnější?
  Nyní žáky seznamnte s Ha lachma anja zeptejte se jich, co si o tomto výběru úvodních slov myslí. Co se z něj můžeme naučit?
 1. Proč si musíme naši otrockou minulost připomínat zrovna na svátek svobody? 
 2. Proč je podle vašeho názoru maca nazývána „chudým chlebem“?
 3. Proč zmiňujeme chudý chléb výslovně na začátku sederu?
 4. Jaká je souvislost mezi svobodou a chudobou? Může být chudý člověk dokonale svobodný? 
 5. Může být člověk, který má vše, co potřebuje, nazýván chudým? Mohou existovat i jiné typy chudoby, které nejsou nutně ekonomického charakteru? Udejte příklady. 
 6. Jaké poučení si můžeme vzít z připomínání chudoby našich předků pro naše chování dnes? 
 7. Proč byl jako symbol chudoby zvolen určitý pokrm – maca? Proč nestačí o chudobě jen mluvit?
 • Rozdělte žáky do menších skupin. Každá skupina si představí situaci, v níž je člověk nějak omezen v základních lidských činnostech kvůli chudobě. Žáci by měli tuto situaci přehrát a požádat ostatní, aby navrhli způsob, jak může společnost pomoci tento problém vyřešit – nikoli jen tím, že dají chudému peníze, ale spíše dlouhodobé řešení.
 • Jedním ze starobylých pesachových zvyků je kimcha de-pascha, pesachová mouka – jedná se o sběr jídla a příspěvků pro ty, kdo nemají prostředky na to, aby svátek řádně oslavili. Zorganizujte podobnou skupinu, která bude vybírat charitu na Pesach. Ať žáci vyrobí kartičky a přání k balíčkům, na kterých vysvětlí, co je to kimcha de-pascha a poselství, které v sobě nese ha lachma anja.
 • Ukažte žákům tento film o ha lachma anja, vytvořený za pomoci ilustrací v písku, které mají znázornit spojitost mezi odchodem Izraelců z Egypta a podporou lidí v nouzi.
 • Chazal (naši učenci) vykládají slova chamec a maca podle jejich zvukové podoby v hebrejštině: Chamec je podobný slovu lehachmic (něco minout, propásnout), a macot jsou podobné slovu micva (přikázání), stejně jako le-macot (využít něco). Chazal vykládají halachu (židovské právo), která nařizuje, že maca se nesmí změnit v chamec, ve symslu, že nemáme propásnout příležitost udělat micvu: „Micvu, která ti spadne až do klína, bys neměl propásnout.“ (Mechilta Šemot 12,7) Jak se můžeme vyvarovat toho, abychom propásli možnost udělat dobrý skutek?
  Další ponaučení, které si z toho můžeme vzít, je nepropásnout příležitost a využít je bezezbytku.
  Ať žáci sami diskutují nad následujícími otázkami: kdy jste naposledy nechali příležitost proklouznout mezi prsty? Jak jste tomu mohli zabránit a využít ji?
 • Podle komentátorů je chamec – který roste a expanduje – symbolem pýchy, zatímco úzký a malý maces symbolizuje pokoru. Rozeberte s žáky kdy se chováme jako chamec a jak bychom se měli chovat jako maca v téže situaci? Jsou situace, kdy je chamec ve výhodě?