Haleluja

Tento pramen pojednává o vztahu mezi hudbou a modlitbou, díky němuž lze při modlitbě plněji vyjádřit celou škálu emocí a pocitů, duševních i fyzických.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Chvalte Jej troubením šofaru, chvalte Jej harfou a citarou, chvalte Jej bubnem a tancem, chvalte

Jej strunami a flétnou, chvalte Jej zvonivými cimbály, chvalte Jej cimbály dunivými!

Nechť každá duše chválí Hospodina! 

(Žalm 150)

הַלְלוּהוּ בְּתֵקַע שׁוֹפָר הַלְלוּהוּ בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר׃

הַלְלוּהוּ בְתֹף וּמָחוֹל הַלְלוּהוּ בְּמִנִּים וְעוּגָב׃

הַלְלוּהוּ בְצִלְצְלֵי־שָׁמַע הַלְלוּהוּ בְּצִלְצְלֵי תְרוּעָה׃

כֹּל הַנְּשָׁמָה תְּהַלֵּל יָהּ הַלְלוּיָהּ׃

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jaké vnitřní podněty mohou člověka vést k modlitbě?
 • Jak může osobní situace jednotlivce ovlivnit jeho modlitbu?
 • Jak může použití písně při modlitbě obohatit duchovní zkušenost?

Doplňkové otázky

 • Jak hudba přispívá k modlitbě?
 • Jakými neverbálními způsoby se člověk může modlit? 
 • Pro koho je hudba v modlitbě určena – pro lidi, nebo pro Boha?

Základní informace pro učitele

Zde uvedená modlitba je úryvkem ze Žalmu 150. Je to poslední žalm v Tehilim (Knize žalmů) a zároveň poslední z řady žalmů, které se nazývají Psukej de-zimra („verše písně“) a recitují se během šacharitu (ranní modlitby). Tato modlitba nás vyzývá k chválení Boha pomocí...

Přečtěte si více

Zde uvedená modlitba je úryvkem ze Žalmu 150. Je to poslední žalm v Tehilim (Knize žalmů) a zároveň poslední z řady žalmů, které se nazývají Psukej de-zimra („verše písně“) a recitují se během šacharitu (ranní modlitby).

Tato modlitba nás vyzývá k chválení Boha pomocí různých hudebních nástrojů. Mezi zmíněné nástroje patří: šofar, harfa, lyra (přesněji řečeno tehdejší nástroj, který měl tvar lyry a vypadal podobně jako dnešní harfa), buben, flétna, minim (což podle výkladu znamenalo „různé“ hudební nástroje), píšťaly, cymbály (podobné činelům) a „řinčení“ (nejspíše trubky). Některé z těchto nástrojů se používaly v Bejt ha-mikdaš (Chrámu) pro hudební doprovod zpěvu levitů. 

Větu „Nechť každá duše chválí Hospodina“ lze chápat jednoduše jako každou živou bytost, případně ji lze chápat jako odkaz na všechny části těla člověka, které chválí Boha, tedy na celou jeho „duši“, nejen na ústa. 

Tento žalm se recituje denně jako součást šacharitu, a to jak ve všední dny, tak o šabatu; je také součástí musafu (přídavné modlitby) recitovaného o Roš hašana a dalších svátcích v průběhu roku. Byla často zhudebňována, přičemž jí interpretovali jak židovští, tak nežidovští hudebníci. 

Hudba je součástí lidské zkušenosti již od pravěku a hrála svou roli také v náboženských rituálech. V Tanachu, především v knize Žalmů, je hudba zmiňována jako způsob chvály Boha a v Chrámu se hudba používala při rituálech, které prováděli levité. V chasidismu se hudba používá jako prostředek duchovního prožitku a spojení s Bohem. 

Síla hudby spočívá v tom, že ze své podstaty není hmotná, a proto dokáže vyjádřit abstraktní pocity a prožitky.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Abyste žákům pomohli pochopit, jak spolu souvisí hudba, emocionální prožitky a modlitba, nechte je poslouchat zvuky různých hudebních nástrojů a ukažte jim jejich fotografie.
Případně můžete promítnout tento film, na kterém je zachycena hra na různé nástroje.
Pokud máte ve třídě hudební nástroje (například činely, bubny, triangl, flétny atd.), můžete je rovněž použít. Požádejte žáky, aby se zaposlouchali do zvuků nástrojů a navrhli emoce, které s těmito zvuky spojují.
Nyní rozdělte žáky do dvojic: Každý žák řekne svému partnerovi, na jaký nástroj se dnes cítí, a poté vysvětlí, proč si vybral právě tento nástroj. Pokud je ve třídě dostatek nástrojů, mohou studenti své pocity demonstrovat pomocí skutečných nástrojů.

 1. Proč recitujeme písně chvály Bohu? Co si myslíte, že vede lidi k tomu, že chtějí chválit Boha / jiného člověka? 
 2. Proč si myslíte, že nás tento žalm žádá, abychom Boha chválili pomocí hudebních nástrojů, a ne pouze slovy chvály? Co hudba přidává ke slovům těchto modliteb? 
 3. Proč jsou jako příklady uváděny různé hudební nástroje? Proč je zmíněno tolik nástrojů, a ne jen dva nebo tři? 
 4. Jaký je účel hudby v modlitbě? Co nám hudba pomáhá vyjádřit? 
 5. Modlitbu Haleluja zhudebnilo v průběhu dějin a po celém světě velké množství umělců. Vysvětlete, co je na této modlitbě tak univerzálního, že se s ní mohou spojit lidé z různých kultur. 
 6. Ne každý umí hrát na hudební nástroj. Jakými různými způsoby můžeme vytvářet hudbu pouze pomocí svého těla? Jak se například liší zpěv od hry na hudební nástroj?
 • Poté, co se seznámíte s tím, jak může hudba při modlitbě umožnit vyjádření více částí našeho já, vyzkoušejte aktivitu, která studenty propojí s modlitbou pomocí celého těla. Nechte žáky poslechnout si různé hudební verze modlitby (starší žáci si je mohou sami vyhledat na internetu). Každá skupina by si měla vybrat jinou verzi a vytvořit k ní choreografii tance nebo pohybu.
  Požádejte žáky, aby diskutovali o tom, jak může vícesmyslová zkušenost ovlivnit naše osobní spojení s modlitbou. Promluvte si také o tom, jak se jednotlivá podání liší: Co je vyjádřeno v každé z různých verzí?Návrhy provedení:
  Machon Ben Tzvi’s Piyut Ensemble
  Various versions found on the „Piyut“ website
  Hadar Maoz
  MiQuedem
 • Pro třídy, ve kterých se žáci společně modlí, naplánujte zvláštní modlitbu, která bude zahrnovat hudební nástroje. Vyzvěte studenty, kteří hrají na hudební nástroje, aby si s sebou přinesli své vlastní nástroje, a ostatní studenty vyzvěte, aby se k nim připojili pomocí různých druhů bicích nástrojů, včetně činelů a trianglu.
 • „Haleluja“ jako univerzální modlitba: Ukažte studentům vícečlenné provedení písně MiQuedem s hudebníky z celého světa (poznámka – píseň obsahuje část ze začátku žalmu 150, kterou jsme v tomto materiálu neprobírali).
  Požádejte studenty, aby se zamysleli nad následujícími otázkami: Jaké věci propojují lidi z celého světa? Jak nám může modlitba, a zejména hudební modlitba, pomoci spojit se s lidmi, kteří se od nás liší, a proč?
  Dále diskutujte o tomto spojení v souvislosti s různými prostředky použitými ve videu – hudební nástroje, zpěv, pohyb a každý člověk přináší své vlastní emocionální spojení, verbální i neverbální.
 • Poslechněte si píseň Leonarda Cohena „Hallelujah“ nebo píseň „Hallelujah“ od skupiny Milk and Honey, která v průběhu písně slovo „hallelujah“ opakovaně používá.
 • Poslechněte si pohádku Petr a vlk, která využívá různé hudební nástroje k představení různých osobností jednotlivých postav. Vysvětlete studentům, že hudební nástroje zmíněné v modlitbě „Haleluja“ lze chápat jako vyjádření různých vlastností nebo pocitů. Požádejte je, aby každému hudebnímu nástroji v žalmu přiřadili jinou vlastnost nebo pocit a vytvořili příběh s názvem „Nechť každá duše chválí Hospodina“ s použitím různých nástrojů, podobně jako role, které hrají různé nástroje v „Petrovi a vlkovi“.