Hrdinství

Hrdinství Makabejců ukončilo náboženská nařízení vydaná proti Židům v Zemi izraelské a přineslo vítězství, které slavíme na Chanuku. V tomto materiálu se budeme zabývat otázkou, co je hrdinství a kdo je hrdina.

Zdroje Věk: 9-11

Zdroj

Na jeho místo nastoupil [Matitjahův] syn Juda, který se jmenoval Makabejský.

Pomáhali mu všichni jeho bratři a všichni, kdo následovali jeho otce;

A ochotně bojovali za Izrael […].

Jako hrdina nosil svou zbroj a opásal se válečnými nástroji.

A sváděl bitvy a bránil tábor svým mečem.

Ve svých činech byl jako lev, jako lvíče řvoucí po kořisti.

Vyhledával a pronásledoval bezbožníky, 

A upaloval ty, kdo znepokojovali jeho lid. A bezbožní se vzdávali ve strachu před ním.

 

 1. kniha Makabejská,  3:1–6

Anglický Překlad 

 

Upozornění: Z důvodu autorských práv nemůžeme skladbu přeložit do různých jazyků. Doporučujeme učitelům, aby to studentům přeložili doslovně.

מי ימלל / מנשה רבינא

מִי יְמַלֵּל גְּבוּרוֹת יִשְׂרָאֵל,

אוֹתָן מִי יִמְנֶה?

הֵן בְּכָל דּוֹר יָקוּם הַגִּבּוֹר

גּוֹאֵל הָעָם.

שְׁמַע!

בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה

מַכַּבִּי מוֹשִׁיעַ וּפוֹדֶה,

וּבְיָמֵינוּ כָּל עַם יִשְׂרָאֵל

יִתְאַחֵד, יָקוּם וְיִגָּאֵל.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jaké jsou různé způsoby, jak být hrdinou, a jak se jím stát? 
 • Co se můžeme naučit od různých generací?

Doplňkové otázky

 • Jaké hrdinství se odráží v různých „tvářích“ Chanuky?

Základní informace pro učitele

V roce 175 př. n. l. se v helénistickém království dostal k moci Antiochos Epifanés IV. a usiloval o posílení procesu helénizace v Zemi izraelské. Vyplenil Chrám a mezi svou kořistí odnesl i zlatou menoru, která tam stála. Nařídil Židům, aby ho uctívali jako...

Přečtěte si více

V roce 175 př. n. l. se v helénistickém království dostal k moci Antiochos Epifanés IV. a usiloval o posílení procesu helénizace v Zemi izraelské. Vyplenil Chrám a mezi svou kořistí odnesl i zlatou menoru, která tam stála. Nařídil Židům, aby ho uctívali jako boha. Když zjistil, že se Židé odmítají tomuto příkazu podřídit, vyhlásil svůj nesouhlas s židovským náboženstvím a v roce 167 př. n. l. prosadil tvrdé náboženské zákony nazývané „Antiochovy dekrety“, které zahrnovaly zákaz dodržování šabatu a židovských svátků, studia Tóry a rituální obřízky. Každý, kdo trval na dodržování židovských přikázání, byl bez soudu popraven.

Kniha Makabejských, která popisuje události tohoto období, vypráví příběh kněze Matitjahua, příslušníka hasmonejské dynastie z vesnice Modi’in, který se odmítl podřídit královským nařízením. Přidalo se k němu jeho pět synů, mezi nimi i Juda Makabejský, a další obyvatelé jeho vesnice. Tím začalo hasmonejské povstání. K povstání se připojilo mnoho lidí, ale ve srovnání s Antiochovým vojskem jich bylo málo. Jejich bojové prostředky byly také mnohem méně důmyslné než prostředky vojska protivníka.

Přesto Hasmonejci dosáhli ve válce proti Řekům mnoha úspěchů, mj. díky válečné taktice, kterou uplatňovali, a znalosti území. Po porážce Antiochova vojska v rozhodující bitvě byly zrušeny náboženské dekrety. Hasmonejci získali zpět Chrám. Dne 25. kislevu vyčistili Chrám od pohanských oltářů, zapálili v něm menoru a oslavili jeho zasvěcení (hebrejsky chanuka, odtud název svátku). Makabejští vyhlásili, že tyto dny se stanou svátkem, který se bude slavit každý rok v rozmezí osmi dnů – svátkem Chanuka. V roce 142 př. n. l. navíc Hasmonejci úspěšně založili nezávislý židovský stát. 

Kniha Makabejských, napsaná ve stejném období, líčí Judu, jeho bratry a jejich spolubojovníky jako hrdiny, kteří mají válečnickou vynalézavost, strategické schopnosti a odvahu, přestože jsou v porovnání s královským vojskem méně početní a mají poměrně skromnou výzbroj. Popisuje také jejich víru, že jim Bůh přijde na pomoc.

Na rozdíl od Knihy Makabejských naši rabínští učenci, kteří žili několik desetiletí, a dokonce staletí po povstání, připisují úspěch povstání výhradně Boží pomoci. V modlitbě „Al ha-nisim“ („Za zázraky“), kterou na počest této události sestavili, zmiňují Boží hrdinství a zázraky: „Vydal jsi silné [Řeky] do rukou slabých (Makabejců)“ a zdrželi se přisuzování válečných schopností samotným Makabejcům. 

S nástupem sionistického hnutí se hrdinství Makabejských stalo hlavním tématem svátku Chanuka. Sionisté se považovali za pokračovatele Makabejských a čerpali z nich inspiraci. Doufali, že stejně jako se Makabejcům podařilo s hrdinstvím, odvahou a vynalézavostí vymanit z cizí nadvlády a založit nezávislé židovské království, tak se i jim s pomocí odvahy a odhodlání podaří vymanit z cizí nadvlády a založit nezávislý židovský stát v Zemi izraelské.

Toto vnímání se odráží v sionistické písni Menašeho Rabina „Mi Jemalel“ (Kdo může vyprávět), která se zaměřuje na makabejské vítězství ve světle sionistických nadějí na vítězství. Píseň je založena na verši ze Žalmu (106, 2): „Kdo může vyprávět o Božích mocných činech, ten vypráví o celé Boží slávě.“  První slova písně jsou totožná s prvními slovy biblického verše (Mi Jemalel). Píseň obsahuje další narážky, které převracejí názor učenců ohledně původu hrdinství. Například slova „zachránce lidu“ – z pohledu rabínů je „zachránce“ mesiáš, Boží posel, a nikoli obyčejný člověk. V písni je to lid, který bude jednat, aby se zachránil. A slova „v těch dnech jako za našich“ – v modlitbě „al ha-nisim“ tato slova odkazují na jednání Boha, který pro židovský lid konal zázraky a divy. V sionistické písni stejná slova odkazují na hrdinství lidu.

 

Kniha Makabejských I – starověká kniha popisující příběh boje Makabejců s Řeky. Kniha byla napsána přibližně ve stejné době, kdy se odehrály události v ní popsané. Původně byla napsána v hebrejštině, nám je však známa pouze v překladu do řečtiny. 

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Vyprávějte žákům příběh Chanuky až do okamžiku, kdy Řekové prosadili náboženská nařízení proti židovskému náboženství (můžete přeložit a vyprávět příběh z deníku židovské dívky z tohoto období), a vysvětlete, že poté došlo k židovskému povstání proti Řekům. Požádejte studenty, aby se zamysleli: Jací lidé by se takové vzpoury – vzpoury proti tak velké a silné moci – zúčastnili?
  Rozdělte studenty do dvojic a požádejte je, aby napsali inzerát, ve kterém hledají hrdiny, kteří by se vzpoury zúčastnili. Měli by si předem promyslet, jaké vlastnosti by měly být v inzerátu uvedeny, jak mohou ověřit, zda je kandidát skutečně hrdina, a jaký obrázek by pro inzerát použili – má hrdina specifický vzhled? 
 • Udělejte brainstorming kolem slova „hrdina“: Co to znamená? Co charakterizuje hrdinu? V hebrejštině slovo „hrdina“ pochází ze slova „překonat“. Jaké věci musí podle vás hrdina překonat?
 • Poslechněte si píseň „Mi jimalel (Kdo dokáže vypovědět)„.
 1. Text z Knihy Makabejských popisuje Judu Makabejského jako hrdinu. Co v popisu Judy Makabejského naznačuje, že je hrdinou? Jak podle textu vypadá hrdina? Jak se hrdina chová?
 2. V textu je Juda Makabejský vylíčen jako lev. Jaké vlastnosti má podle vás lev, které vedly autora textu k použití tohoto obrazu? 
 3. Podle textu kapitulovali „zlí“ Řekové před statečností Judy Makabejského. Je hrdinství nutně spojeno s vítězstvím? Lze být hrdinou a přitom prohrát? Vysvětlete to. 
 4. Jak se podle vás cítili Hasmonejci během války proti Řekům? Jaké pochybnosti mohli mít? Jak se s nimi vypořádali? 
 5. Jaké vlastnosti má hrdina? Existují vlastnosti, které hrdina konkrétně nemá? Může mít hrdina strach? Vysvětlete. 
 6. Jak lze jednat hrdinsky i jinými než fyzickými způsoby? Jaké další situace – které nejsou existenčním ohrožením – jsou spojeny s hrdinstvím?
 7. V čem se můžeme z hrdinství Judy Makabejského a Hasmonejců poučit, jak bychom se dnes mohli zachovat v situacích, kdy se někdo chová způsobem, který se nám zdá být nespravedlivý? 
 8. V čem jste hrdinové vy? V jakých souvislostech ve svém životě se chováte hrdinsky? 

Po písni „Mi Jemalel (Kdo může vypovědět)”:

 1. Proč byli podle vás Makabejci inspirací pro sionistické hnutí? 
 2. „V každém věku nám přišel na pomoc hrdina nebo učenec“ – kdo je tímto hrdinou v různých obdobích židovských dějin? Uveďte příklady takových hrdinů a popište, čím se vyznačovalo jejich hrdinství a jaké měly významné rysy.
 • Vytvořte komiks, který zobrazuje válečníky z dynastie Hasmonejců jako superhrdiny. Každému hrdinovi dejte nějakou superschopnost a zdůrazněte vlastnosti, které nemusí nutně souviset s fyzickou zdatností. Vraťte se k tomu, co jste napsali v úvodní aktivitě, a využijte tyto vlastnosti k tomu, abyste si vymysleli potenciální superschopnosti. Pokud jste úvodní aktivitu neprováděli, přemýšlejte společně: Jaké superschopnosti by byly užitečné při vzpouře proti Řekům?
  Například: Pokud hrdina potřebuje mít silný citový vztah ke svému lidu a zemi, jeho superschopností by mohl být vnitřní GPS, který identifikuje Židy v nouzi. Pokud je potřebnou vlastností věrnost judaismu, mohla by být hrdinovou superschopností schopnost zneviditelnit Židy, kteří dodržují jedno ze zakázaných přikázání atd.
 • Jako třída zvolte 4–5 vlastností, které hrdina potřebuje, a ke každé vlastnosti přiřaďte barvu. Žáci by měli těmito barvami vybarvit stránku (případně s kresbou medaile / trofeje apod.), přičemž množství použité barvy by mělo vyjadřovat, do jaké míry je podle žáka důležité, aby hrdina tuto vlastnost měl. Můžete také použít barevné svíčky a na dno sklenice nakapat vosk, abyste vytvořili medaili, která představuje vlastnosti hrdiny.
 • Uveďte dva výroky našich učenců, které poskytují odpověď na tuto otázku: Kdo je hrdina? Diskutujte o těchto výrocích a požádejte studenty, aby vysvětlili, proč si učenci myslel, že tyto činy vyžadují hrdinství. Požádejte žáky, aby si vymysleli vlastní výroky a napsali je na kus kartonu. Výroky žáků můžete vyvěsit ve třídě.

  „Kdo je statečný? – Ten, kdo překoná své instinkty.“

  Mišna, Avot, 4:1

  „Kdo je hrdinou mezi všemi hrdiny? – Ten, kdo ze svého nepřítele udělá svého milovaného.“

  Midraš Avot de-rabi Natan, 23:1 
 • Píseň „Mi Jemalel (Kdo dokáže vypovědět)“ je ideální pro kánon. Poslechněte si tuto verzi a zazpívejte si ji společně ve třídě.
 • Na pozadí můžete pustit toto instrumentální vystoupení Izraelského filharmonického orchestru. Všimněte si, jak se v hudbě střídají první a druhé sloky. Jak jsou instrumentální skladby přizpůsobeny obsahu?
 • Rozveďte další výuku materiálu Zázrak Chanuky: Existuje rozpor mezi zázrakem a hrdinstvím? Jak můžeme na Chanuku oslavovat obě tyto věci dohromady?