Úmysl při modlitbě

Tradiční židovská modlitba vyžaduje určitý jazyk a je recitována ve stanovenou dobu. Vedle toho si judaismus při modlitbě cení také úmyslu a procítění. V tomto zdroji se budeme zabývat napětím mezi rutinou a úmyslem/cítěním a také tím, jak se rutina a úmysl mohou vzájemně doplňovat.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Rabi Eli’ezer říká: „Učiní–li někdo si ze své modlitby pevně stanovenou povinnost, pak jeho modlitba není skutečnou a řádnou prosbou.“

Traktát Brachot, 4. kapitola, mišna 4.

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הָעוֹשֶׂה תְּפִלָּתוֹ קֶבַע, אֵין תְּפִלָּתוֹ תַּחֲנוּנִים.

Modlitba bez úmyslu je jako tělo bez duše.

Rabi Jicchak Abarbanel ve své knize Spása jeho pomazaného

תְּפִלָּה בְּלֹא כַּוָּנָה 

כְּגוּף בְּלִי נְשָׁמָה.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak je modlitba prostředkem, který nám pomáhá získat přístup ke spojení s Bohem?
 • Jak mohu prožívat okamžiky spojení s Bohem?

Doplňkové otázky

 • Jaký je vztah mezi osobními modlitbami a (tradičními) předepsanými modlitbami? Jaký je mezi nimi rozdíl?
 • Má cenu říkat modlitby i bez úmyslu?
 • Jak můžeme sladit předepsané modlitby s osobním vyjádřením nebo prožitkem, který je upřímný a spontánní?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody tradiční souborné liturgie? Za jakých okolností může obohatit naše prožívání? Za jakých okolností je méně uspokojivá?

Základní informace pro učitele

V biblické době byla modlitba prostředkem osobního vyjádření a vnitřního dialogu s Bohem. V době mišnické byla zavedena ustálená liturgie. Tato liturgie, která se používá dodnes, posiluje spolu se zákony, které vymezují pevně stanovené časy pro modlitbu, roli povinnosti ve vztahu k Bohu a...

Přečtěte si více

V biblické době byla modlitba prostředkem osobního vyjádření a vnitřního dialogu s Bohem. V době mišnické byla zavedena ustálená liturgie. Tato liturgie, která se používá dodnes, posiluje spolu se zákony, které vymezují pevně stanovené časy pro modlitbu, roli povinnosti ve vztahu k Bohu a komunitní rámec, v němž se modlitební bohoslužby konají. Existuje však také nebezpečí, že se ritualizovaná a rutinní modlitba stane automatickou a bude postrádat úmysl a cit. Proto rabínští učenci vedle zákonné povinnosti týkající se formy modliteb a doby, kdy se mají modlit, stanovili, že v modlitbě je také zapotřebí úmysl. 

Výrok rabiho Eliezera, že „Učiní–li někdo si ze své modlitby pevně stanovenou povinnost, pak jeho modlitba není skutečnou a řádnou prosbou“, představuje vnitřní rozpor a napětí mezi rutinou na jedné straně a záměrem a citem na straně druhé. Rabi Eliezer tvrdí, že obojí nemůže existovat společně. Jak víme ze samotné existence siduru s formulovanými modlitbami, židovský zákon názor rabiho Eliezera nepodporoval a formuloval modlitby, které se mají říkat v určených časech. Rabínští učenci nesnižovali význam úmyslu, ale domnívali se, že bez přesně stanovených modliteb by se mohly ztratit některé důležité charakteristiky modlitby (společná modlitba, prosby za národní témata atd.).

Výrok „Modlitba bez úmyslu je jako tělo bez duše“ naznačuje, že úmysl je pro modlitbu nezbytný a mění ji ve způsob spojení s Bohem. 

Učenci a komentátoři vysvětlují, že modlitba se správným úmyslem zahrnuje odstranění myšlenek, které s modlitbou nesouvisejí, z mysli: „Jak člověk dosáhne záměru? Mysl je třeba osvobodit od všech cizích myšlenek“ (Maimonides, Mišne Tora, Modlitba a kněžské požehnání, kapitola 4, 16). Člověk by si měl při modlitbě uvědomovat pocit přítomnosti, v němž směřuje své srdce k rozhovoru s Bohem: „Člověk, který se modlí, musí své srdce nasměrovat k nebi“ (Babylonský talmud, traktát Brachot 31a). V neposlední řadě by modlící se člověk měl při modlitbě přemýšlet o slovech, která říká (Šulchan Aruch, Orach Chajim 98a). Modlitba zároveň obsahuje prvek prosby – jako když dítě žádá rodiče o to, co potřebuje, nebo když chudý člověk žádá o dar.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Abyste pochopili význam úmyslu a pocitu v modlitbě, uveďte žákům příklady toho, jak pocity ovlivňují verbální komunikaci mezi lidmi. Promluvte k žákům způsobem typickým pro prosbu / příkaz / pochvalu / poděkování. Předříkávejte slova monotónně a poté znovu procítěně.

Poté požádejte žáky, aby pracovali ve dvojicích. Požádejte každou dvojici, aby vymyslela dva nebo tři příklady z výše uvedených kategorií. Zeptejte se žáků: Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma formami přednesu? Při kterém z případů vnímali, že slova byla míněna silněji? Co způsobilo, že slova v jednom případě vyzněla jako silněji míněná, a co naopak zapříčinilo, že slova neměla takovou váhu? S kterým druhem prosby je snazší se spojit a reagovat na ni: s prosbou, která je odříkávána, nebo s prosbou, která je pronesena s citem?

 1. Jaký význam má pro modlícího se úmysl v modlitbě?
 2. Co si rabi Eliezer myslí o možnosti vést stanovené modlitby s úmyslem? Souhlasíte s ním?
 3. Přestože učenci věřili v důležitost úmyslu, rozhodli se pro předepsané modlitby. Proč se tak podle vás rozhodli?
 4. Jaký je váš názor na tuto problematiku: Jak pomáhá ustálená modlitba člověku spojit se s Bohem? Čím naopak takové spojení znesnadňuje?
 5. Navrhněte způsob, jak můžeme nastavené modlitby propojit s osobním záměrem.
 6. Rabi Abarbanel používá metaforu, aby popsal důležitost úmyslu. Vysvětlete, o jakou metaforu se jedná. Navrhněte vlastní metaforu, která tuto myšlenku vyjadřuje.
 7. Přestože naše tradice dává přednost modlitbě s úmyslem, je za důležitou považována i modlitba bez úmyslu. Pokuste se to vysvětlit. (Můžete použít příklady činností, které se dělají bez úmyslu, například rodiče, kteří učí své děti vždy říkat „děkuji“. Má to nějakou hodnotu, i když „děkuji“ není skutečně procítěné?)
 8. Čemu dáváte přednost: osobní a spontánní modlitbě, nebo tradiční modlitbě? Proč? Který typ modlitby podle vás umožňuje silnější spojení s Bohem, se společenstvím nebo se sebou samým?
 • Použijte meditační cvičení, abyste žákům pomohli pochopit, jak obtížné je udržet si při modlitbě úmysl a udržet mysl bez myšlenek, které s modlitbou nesouvisejí. Požádejte žáky, aby se na pět minut posadili a meditovali, soustředili se na dýchání a snažili se oprostit svou mysl od všech myšlenek. Pokaždé, když se objeví nějaká myšlenka, měli by ji odložit stranou. Diskutujte o věcech, které nám ztěžují soustředění, a o tom, jak může rozptýlení ovlivnit prožitek modlitby.
 • V hodinách, ve kterých se žáci modlí: Existují různé metody, jak se osvěžit a přidat pocity k předepsané modlitbě. Požádejte studenty, aby navrhli způsoby, jak posílit své soustředění při modlitbě. (Můžete navrhnout několik příkladů: minuta rozjímání před modlitbou, změna místa modlitby, změna formy modlitby, použití různých melodií, přidání hudebních nástrojů, tvůrčí psaní, rozhovor o významu modlitby před vlastní bohoslužbou atd. Některé z nápadů navržených studenty můžete vyzkoušet.
 • Nechte studenty diskutovat o otázce č. 7. Můžete studenty požádat, aby pracovali ve dvojicích a sehráli rozhovor mezi rabi Eliezerem a někým, kdo s ním nesouhlasí a domnívá se, že je důležité říkat „děkuji“, i když to dotyčný tak úplně nemyslí.
 • Prostudujte si materiál „Co je modlitba„, který se zabývá základními rysy modlitby.
 • Přeložte a přečtěte si chasidský příběh „Flétna„ o spontánní modlitbě a úmyslech srdce. Zeptejte se studentů, jaké typy modlitby jsou v příběhu zobrazeny. Jaký je vztah mezi těmito různými typy modlitby? Jaké je podle jejich názoru poselství příběhu? Vyjadřuje upřednostňování nějakého konkrétního druhu modlitby?