Krijat Šema

Šema je ústřední modlitbou judaismu. V tomto materiálu se dozvíme, jak se tato modlitba stala symbolem židovské identity napříč generacemi.

Zdroje Věk: 6-8

Zdroj

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ ה‘ אֶחָד.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak je modlitba prostředkem, který nám pomáhá získat přístup ke spojení s Bohem?
 • Jak mohu prožívat okamžiky spojení s Bohem?
 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?

Doplňkové otázky

 • Jak nás tato modlitba spojuje s naší minulostí?
 • Jak nás tato modlitba spojuje s jinými židovskými komunitami?

Základní informace pro učitele

Verš „Šema Jisrael…“ je považován za ústřední myšlenku židovského náboženství. Je to vyznání víry ve smlouvu mezi židovským národem a Bohem a v Boží jednotu. Je vyjádřením víry v monoteismus, která činí judaismus výjimečným od jeho prvopočátků. Je důležité si uvědomit, že myšlenka víry...

Přečtěte si více

Verš „Šema Jisrael…“ je považován za ústřední myšlenku židovského náboženství. Je to vyznání víry ve smlouvu mezi židovským národem a Bohem a v Boží jednotu. Je vyjádřením víry v monoteismus, která činí judaismus výjimečným od jeho prvopočátků. Je důležité si uvědomit, že myšlenka víry v jednoho boha byla inovací judaismu, která se vyvinula v kontextu polyteistických národů. Tento verš pochází z Deuteronomia (6,4), kde je součástí Mojžíšovy řeči k národu před jeho smrtí. Mojžíš lidu přikázal, aby poslouchal a dodržoval Boží přikázání. Vyzval je k tomu slovy:

 שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה‘ אֱלֹהֵינוּ ה‘ אֶחָד , Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.

Šema je výzvou pro židovský národ jako celek a výzvou pro každého jednotlivého Žida, aby si připomínal zásady židovské víry.

Verš se recituje třikrát denně: ráno během šacharitu, večer během maarivu a před spaním. Očekává se, že každý židovský žák bude tento verš znát. Verš svědčí o spojení jedné generace s další a o spojení jednotlivého Žida s židovskou tradicí. Tento verš je také považován za poslední věc, kterou by měl Žid před smrtí říci. Mnoho příběhů o židovských mučednících popisuje, jak tito mučedníci před smrtí odříkali Šemu. Příkladem takového příběhu je příběh rabína Akivy, který byl mučen Římany a před smrtí zvolal Šema (Babylonský talmud, traktát Brachot 61b).

Při odříkávání Šema je zvykem zakrýt si oči rukou, aby nám to pomohlo soustředit se na slova a přenést pohled dovnitř, nikoli ven. Šema není běžnou modlitbou, protože neobsahuje žádnou prosbu/chválu/poděkování a není určena Bohu. Je to vyznání víry zaměřené na nás samotné a na společenství.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Popište, v jakém kontextu se v Tóře objevuje verš „Šema Jisrael…“. Ve své poslední řeči k dětem Izraele na poušti jim Mojžíš předává poselství, které si mají navždy zapamatovat. Prohlašuje, že existuje Bůh, v něhož věříme, a že je to jedna bytost. To bylo velmi důležité poselství, protože v oněch dobách okolní národy věřily v mnoho bohů.

 • Požádejte studenty, aby se zamysleli nad důležitým poselstvím, které by chtěli sdělit světu. Studenti mohou nakreslit obrázek, na kterém stojí na hoře a do bubliny napíší své poselství.
 • Případně to můžete zahrát. Připravte si „horu“ (židli) a požádejte studenty, aby se střídali ve stání na židli a vyvolávání svých poselství.
 1. Když říkáme Šema, ke komu mluvíme? Co chceme, aby slyšeli/pochopili?
 2. Slyšeli jste už někdy tento verš? Pokud ano, v jakých souvislostech jste ho slyšeli?
 3. „Šema Jisrael …“ je výrok, který znají Židé napříč dějinami i celým světem, a to i ti, kteří nejsou nutně tak úzce spjati s židovskou tradicí. Co nás to učí o tomto výroku?
 4. „Šema Jisrael …“ je výrok s důležitým poselstvím v židovské tradici. Jaké je toto poselství?
 5. Proč si myslíte, že se Šema říká několikrát denně? Co se stane, když poselství opakujeme několikrát?
 6. Používáte někdy výroky tohoto typu – výroky s důležitým poselstvím -, které jste slyšeli od jiných lidí?
 7. Šema v průběhu generací spojuje Židy z různých míst. Jaké další věci spojují Židy z různých míst?
 8. Proč je podle vás zvykem zakrývat si při odříkávání Šema oči? Existuje představa, že zavření očí nám pomáhá soustředit se. Pomáhá vám zavření očí soustředit se na to, co se děje ve vašem nitru? Jaké další věci vám pomáhají soustředit se?

Abychom pochopili, jak nás modlitba Šema spojuje s minulostí a židovskou tradicí, uvádíme několik aktivit týkajících se věcí, které se předávají z generace na generaci.

 • Požádejte studenty, aby se zamysleli nad aspekty svého vzhledu nebo osobnosti, které zdědili po svých rodičích nebo prarodičích (například barva očí, sklon k tichosti atd.). Učitelé by měli při provádění tohoto cvičení ve třídách, v nichž jsou adoptované děti, postupovat podle vlastního uvážení.
 • Stejně jako Šema existují výrazy a rčení, které odrážejí přesvědčení rodiny a předávají se z generace na generaci. Zeptejte se studentů, zda jejich rodiny mají nějaká rčení, která slouží jako motto: věci, které jejich prarodiče a rodiče neustále říkají a které by mohli říkat i oni.
 • Požádejte studenty, aby z domova přinesli nějaký předmět, který se v jejich rodině předával a který nese význam a vzpomínku, nebo aby o takovém předmětu vyprávěli.
 • Poslechněte si „Šema Jisrael„ od Cviky Picka.
 • Další informace a aktivity o Šema naleznete ve zdroji Krijat šema pro žáky ve věku 9–14 let.
 • Můžete si přečíst příběh Abraháma, který se vydal hledat stvořitele světa a uvěřil v jediného Boha, který stvořil celý svět: 

  Když byly našemu praotci Abrahamovi tři roky, vyšel na pole a přemýšlel: Kdo stvořil nebe a zemi? Kdo stvořil mě? Vzhlédl, uviděl jasné slunce a pomyslel si: To muselo být slunce! Abraham se celý den modlil ke slunci, ale když nastal večer, slunce zmizelo! Místo něj Abraham uviděl vycházet měsíc a hvězdy, které měsíc obklopovaly. Abraham si pomyslel: Asi jsem se spletl, měsíc poslal slunce pryč, je silnější než slunce! Měsíc musel stvořit oblohu, zemi i mě a hvězdy musí být jeho pomocníky.  Abraham stál celou noc a modlil se k Měsíci.  Ráno už měsíc nebylo vidět. Abraham viděl, že nad ním opět svítí slunce. Abraham přemýšlel a přemýšlel, a pak dospěl k závěru: Slunce svět nestvořilo a Měsíc také ne. Nad nimi musí být nějaká síla – která stvořila slunce i měsíc.  Musí existovat Bůh, který stvořil celý svět, včetně všeho, co vidím kolem sebe, který stvořil mě. 

  (původní příběh najdete v Bet ha-Midraš, Jellinek, b)
 • Šema se nachází uvnitř mezuzy. Do třídy si můžete přinést pergamen mezuzy a ukázat studentům, jak vypadá a co se v ní píše. Nechte studenty, aby se podívali, kde ve vaší škole mohou mezuzot najít. Mezuzza je symbolem židovského domova. Proč do mezuzot vkládáme Šema?