Světlo – symbol dobra

Tento oddíl pojednává o světle jako symbolu dobra v kontextu chanukového příběhu.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Ani nyní, ani v žádné jiné době světlo nezvítězí.

dokud lidé nepoznají jednoduchou a jasnou pravdu

že musíme posílit světlo

ne bojovat s temnotou 

(Aharon David Gordon, The Writers and the Workers, the Nation and the Labor, Zionist Organization, 1951)

Každý člověk musí znát a chápat

že hluboko v něm hoří svíce,

a jeho svíce je jiná než svíce jeho přítele,

A neexistuje člověk, který by neměl svou vlastní svíci. 

 

A každý musí vědět a pochopit

že musí usilovat o to, aby odhalil

světlo svíce veřejně

A zažehnout ji ve velkou pochodeň

A osvětlit celý svět. 

(Připisováno rabínu Avrahamu Jicchakovi ha-Kohenu Kookovi.)

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • Jakým způsobem mi židovský kalendářní cyklus pomáhá v růstu?

Doplňkové otázky

 • Jak naše činy ovlivňují naše okolí?
 • Jakou sílu má jednotlivec v podmínkách sociální nespravedlnosti?

Základní informace pro učitele

O svátku Chanuka mají Židé přikázáno zapalovat svíčky během každého z osmi dnů svátku. Účelem zapalování chanukových svící je zvěstovat chanukové zázraky. V roce 167 př. n. l. vydal král Antiochos nařízení proti židovskému náboženství v Zemi izraelské, která byla pod jeho kontrolou. V...

Přečtěte si více

O svátku Chanuka mají Židé přikázáno zapalovat svíčky během každého z osmi dnů svátku. Účelem zapalování chanukových svící je zvěstovat chanukové zázraky. V roce 167 př. n. l. vydal král Antiochos nařízení proti židovskému náboženství v Zemi izraelské, která byla pod jeho kontrolou. V reakci na tato nařízení zahájili Židé (pod vedením Makabejců) povstání, které nakonec vedlo ke vzniku nezávislého židovského království v Zemi izraelské. Makabejští získali od Řeků zpět Chrám, odstranili pohanské oltáře a zapálili Menoru (svícen). Oslavili zasvěcení Chrámu (hebrejsky Chanuka) – jeho navrácení židovskému národu za účelem uctívání Boha. Toto vítězství bylo považováno za zázrak. Dalším zázrakem, který o Chanuce slavíme, je zázrak se džbánem oleje. Podle Talmudu, traktátu Šabat (21b), měli povstalci k zapálení svícnu pouze malý džbánek čistého olivového oleje. Přestože množství oleje ve džbánu stačilo pouze na jeden den, stal se zázrak a olej vydržel osm dní. Tyto zázraky si připomínáme, když zapalujeme chanukové svíce každou z osmi nocí svátku.

Chanuka je také známá jako Svátek světel a světlo je jedním z jejích ústředních symbolů a témat. V mnoha kulturách slouží světlo jako symbol dobra a tma jako symbol zla – to je patrné v pojmech, jako je tma nebo věk osvícení. V chanukovém příběhu se světlo objevuje jako symbol v okamžiku, kdy Makabejci dosáhnou vítězství nad Řeky. Světlo v chanukiji slouží jako symbol vítězství dobra nad zlem. Antiochova nařízení, proti nimž Makabejci bojovali, symbolizují zlo a temnotu. Hasmonejci tyto dekrety považovali za pokus donutit Židy, aby se vzdali svého náboženství. Dekrety zahrnovaly pokusy donutit Židy porušovat šabat a jíst nekošer potraviny a také zákaz obřízky. Makabejci bojovali za svou náboženskou svobodu a za právo zachovávat a dodržovat svou víru.

Tento příběh nás může poučit o tom, jak se dnes vyrovnat s nemorálními situacemi v naší společnosti nebo ve světě. Prameny v této jednotce zdůrazňují schopnost každého jednotlivce jednat a přidávat světlo do světa, stejně jako důležitost zvyšování světla v boji proti temnotě.

Chanuka je jedním z mnoha svátků světla, které se slaví na severní polokouli v zimě kolem zimního slunovratu 21. prosince. To je v této polovině světa nejkratší den v roce s největším počtem hodin tmy; po tomto datu se dny začínají opět prodlužovat. Zvýšením světla o těchto svátcích lidé vedle symbolického významu světla jako vítězství dobra nad zlem označují vítězství lidstva nad temnotou přírody.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Ukažte žákům dva obrázky superhrdinů: jeden obklopený světlem a druhý ve tmě (například: 1, 2). Požádejte každého z žáků, aby napsal, který superhrdina je podle něj dobrý a který špatný. Poté žáky požádejte, aby pracovali ve dvojicích a vzájemně si vysvětlili své rozhodnutí. V celé třídě požádejte několik žáků, aby přednesli své argumenty a uvedli body na tabuli. Pokuste se pochopit, proč většina odpovědí považuje temnou postavu za zlou a světlou za dobrou.

 1. Co představuje světlo v chanukovém příběhu?
 2. Proč podle vás světlo symbolizuje dobro v židovské kultuře a v mnoha dalších kulturách?
 3. Co byla „temnota“, kterou Makabejci zpochybnili? Jaké „světlo“ přinesli? Co s ohledem na to symbolizuje zapálení chanukije?

Pokud jde o citát z A. D. Gordona:

 1. Jaký návrh dává Gordon ohledně způsobu boje proti temnotě? V čem se liší od obvyklého způsobu, jakým lidé bojují s temnotou? Uveďte příklad „zvětšování světla“.
 2. V citátu se hovoří o „boji“ proti temnotě. Vysvětlete vlastními slovy, co tento obraz znamená. Napadají vás historické nebo současné události, na které by se tento obraz mohl vztahovat?

Pokud jde o citát rabína Kooka: 

 1. Jaká je „svíce“, na kterou zde rabín Kook odkazuje? Co mění svíčku ve velkou pochodeň? 
 2. Proč je důležité zdůraznit, že „neexistuje člověk, který by neměl svíčku“?
 3. Proč je pro jednotlivce i pro společnost důležité, aby každý z nás zviditelnil světlo skryté v našem nitru pro všechny ostatní?
 4. Které věci o vás šíří světlo?

Pokud jde o oba úryvky:

 1. Co se z těchto pramenů můžeme dozvědět o schopnosti jednotlivce ovlivňovat své okolí?
 2. V čem se liší symbol světla v jednom úryvku od symbolu světla v druhém úryvku? Jsou tyto pasáže ve vzájemném rozporu, nebo se vzájemně doplňují? Vysvětlete svou odpověď. 
 3. Jaké situace „temnoty“ se vyskytují ve vašem okolí? Jak můžete v těchto situacích přidat světlo a jednat?
 4. Souhlasíte s tím, že tma je vždy špatná a světlo je vždy dobré? Jaké výhody a nevýhody má světlo a tma? Existuje nějaká situace, která je zcela špatná nebo zcela dobrá?
 • Prostudujte Antiochovy dekrety a vyzvěte žáky, aby na základě obrazů světla a tmy vymysleli heslo, symbol nebo vlajku pro protesty proti těmto dekretům.
 • Posaďte se do kruhu na podlahu v poměrně tmavé třídě. Každému z žáků dejte svíčku (nebo baterku). Každý žák zmíní něco, co pro něj někdo jiný udělal a co mu dodalo světlo do života. Po uvedení příkladu žák zapálí svou svíčku pomocí svíčky žáka, který šel před ním (pokud používáte baterky, můžete symbolicky znázornit akci, kdy jedna baterka „rozsvítí“ další). Diskutujte o verši z Midraše Ba-midbar Raba 13,20: „Jako člověk, který zapaluje jednu svíčku od druhé – nová svíčka se zapaluje, zatímco staré neubývá“.
 • Požádejte každého žáka, aby si vybral jeden zdroj, se kterým se ztotožňuje, a použil ho jako inspiraci pro tvůrčí projekt – kresbu, psaní, hudbu atd.
 • Prostudujte následující výroky a požádejte žáky, aby uvedli příklady ze svého života, které odpovídají „světlu“ uvedenému v jednotlivých výrocích:
  • Jedna svíce rozsvítí všechnu tmu (Chajim Hazaz)
  • Jako člověk, který zapálí jednu svíčku od druhé – jedna svíčka svítí, zatímco druhé neubývá (Midraš Ba-midbar Raba 13,20)
  • Moudrost v žaludku je jako světlo ve džbánu (etiopské přísloví).
   Více informací naleznete na webových stránkách Levany.
 • Přečtěte si o zapalování chanukových svící a o chanukovém příběhu
 • Seznamte se s písní Banu chošech legareš (věk 6–8 let), která poukazuje na schopnost každého jednotlivce zvítězit nad temnotou. Které zdroje v této jednotce odrážejí stejné poselství?
 • Podívejte se na video o tom, jak se dobré skutky mohou přenášet z jednoho člověka na druhého.
 • Přečtěte si tento midraš o Adamovi, kterého vyděsily temné zimní dny:
  Naši učenci učili: Když první člověk Adam viděl, že se den postupně zkracuje, jak se dny zkracují od podzimní rovnodennosti do zimního slunovratu, nevěděl ještě, že je to normální jev, a proto řekl: „Nevím, co se děje, ale je to normální: Vždyť svět se kolem mě stává temným, a nakonec se vrátí do prvotního stavu chaosu a nepořádku. A to je smrt, která na mě byla odsouzena z nebe, jak je psáno: „A v prach se obrátíš“ (Genesis 3,19). Vstal a strávil osm dní v půstu a modlitbách.

  (Babylonský talmud, Avoda Zara 8a)

Vysvětlete souvislost tohoto příběhu s chanukou. Midraš se snaží nalézt starobylý původ Chanuky tím, že svátek spojuje s jarní rovnodenností.

Zeptejte se: Co pro Adama symbolizovalo ubývání hodin světla každý den? Proč si myslíte, že takto reagoval? Jak ve starověku, kdy neexistovala elektřina, ovlivňovalo zkracování dnů život lidí? Jak jim v tomto období pomáhal svátek světla?

 • Ve starověku byl nedostatek světla zdrojem úzkosti. V reakci na to vznikly po celém světě slavnosti, které se snažily umocnit světlo v temném období. Podívejte se na tuto prezentaci svátků světla po celém světě.