Světlo v umění: Monet – malíř světla

Světlo ovlivňuje a určuje způsob, jakým vidíme svět, zejména pokud jde o barvy. To je patrné v umění impresionistické školy, včetně děl malíře Clauda Moneta. Prozkoumáme, jak tato perspektiva souvisí s různými myšlenkami židovské tradice.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Claude Monet, Rouen Cathedral, 1892-1894

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak svátky vnášejí do našeho židovského roku krásu a řád?
 • Jakým způsobem mi židovský kalendář pomáhá v mém duchovním růstu? 
 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?

Doplňkové otázky

 • Jak světlo ovlivňuje umění a nás?
 • Co je to objektivní perspektiva? Může něco takového existovat? Proč ano / proč ne?
 • Jaký význam mají různé perspektivy?
 • Jak naše emoce a pocity ovlivňují naše vnímání?

Základní informace pro učitele

Barvy, které vidíme ve světě kolem nás, jsou vytvářeny světelnými vlnami, které naše oči přijímají z různých objektů v našem okolí. V úplné tmě není žádná barva a barvy v přírodě jsou výsledkem intenzity a barvy světla. Malíři impresionistické školy v devatenáctém století této...

Přečtěte si více

Barvy, které vidíme ve světě kolem nás, jsou vytvářeny světelnými vlnami, které naše oči přijímají z různých objektů v našem okolí. V úplné tmě není žádná barva a barvy v přírodě jsou výsledkem intenzity a barvy světla. Malíři impresionistické školy v devatenáctém století této skutečnosti plně využili. Tvrdili, že malíři v předchozích obdobích byli ovlivněni spíše svými znalostmi barev v přírodě (listy jsou zelené, obloha je modrá…) než skutečným dojmem (impresí) z toho, co viděli. Aby ilustrovali svůj názor, malovali tutéž krajinu opakovaně, v různou denní dobu a v různých ročních obdobích; obrazy ukazovaly, jak měnící se světlo představuje jinou krajinu. 

Jedním z nejvýznamnějších impresionistických malířů byl Claude Monet. Monet namaloval celou sérii obrazů, včetně série s kupkami sena, jezírkem s lekníny a katedrálou ve francouzském městě Rouen – kterou se zde budeme zabývat.

Aby mohl Monet namalovat sérii obrazů Rouenská katedrála, která zahrnuje třicet děl, pronajal si pokoj naproti katedrále a postavil si stojan u okna. Denní doba určovala, na kterém obraze bude pracovat: ráno namaloval katedrálu v ranním světle, v poledne tento obraz odložil, i když nebyl dokončen, a pracoval na obraze zobrazujícím katedrálu v poledním světle atd. 

Tyto obrazy nás mohou poučit o tom, že neexistuje žádná „objektivní“ realita, a to ani pokud jde o věci, o nichž předpokládáme, že jsou stálé, jako je barva kamenů na zdi. Vše závisí na široké škále souvislostí – na tom, jak se na věci díváme, na okolních podmínkách atd. V našem vlastním životě to není jen světlo, které zabarvuje věci určitým způsobem, ale také náš osobní pohled, naše emoce a naděje a naše postoje k ostatním.

Téma vlivu světla na nás souvisí s různými aspekty židovské tradice, které lze do lekce zahrnout:

Chanuka: Klíčovým symbolem festivalu je světlo. Svíčky zapalujeme na památku menory v Chrámu a na počest zázraku s plechovkou oleje, který menoru napájel. Svátek také symbolizuje vítězství Makabejců a převahu „dobra“ nad „zlem“. Monetovy obrazy nás vybízejí k zamyšlení nad funkcí chanukových svící – jaké události a témata příběhu nám „osvětlují“?

Šabat: Světlo svíček označuje začátek a konec šabatu, čímž se celé 24hodinové období odlišuje od všedních dnů; tradičně řečeno – je to posvátný čas. Monetovo zobrazení stejného předmětu v různých světlech ukazuje, jaký vliv mají různé druhy světla na naše pocity: měkké světlo může navodit klidnou nebo romantickou atmosféru, silné, soustředěné světlo může působit dramaticky. V kontextu šabatu – jaké pocity a atmosféru vytvářejí šabatové svíce?

Židovské hodnoty: Monetova díla, která zkoumají různé perspektivy lze spojit s pojmem tolerance a přijetí jiných názorů. Jeden midraš vypráví, že Bůh Mojžíšovi nařídil, aby přijal skutečnost, že různí lidé mají různé názory: „Tak jako nejsou stejné jejich tváře, nejsou stejné ani jejich názory“ (midraš Tanchuma, Buberovo vydání, Pinchas, 1). Zásada tolerance se odráží také ve vnímání nesouhlasu jako podstatné a produktivní věci; to lze vidět v debatě mezi Hilelem a Šamajem o správném způsobu zapalování chanukových svící.

Více informací o sérii Clauda Moneta katedrála v Rouenu

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Ukažte třídě prezentaci děl Clauda Moneta. Zeptejte se jich, čím se jednotlivé obrazy liší.
 1. Claude Monet byl nazýván „malířem světla“. Proč?
 2. Měly podle vás věci, které Monet namaloval, „skutečnou“ barvu? Vysvětlete svou odpověď.
 3. Naše emoce také „malují“ události různými barvami. Uveďte příklad události, která má pro vás díky vašim pocitům jinou barvu nebo odstín, než by jinak měla nebo než prožívali ostatní lidé.
 4. Monet nám ukazuje, že stejný objekt může vlivem změn světla vypadat úplně jinak. S ohledem na to vysvětlete tento výraz: „vidět věci v jiném světle“. 
 5. Co znamená, když se mluví o „vykreslení něčeho v temných barvách“ nebo o „malování na růžovo“?
 6. Vysvětlete něco, co se vám stalo a co by se dalo popsat „temnými barvami“ nebo „namalovat na růžovo“.
 7. Pro starší žáky: Co nás tato série obrazů může naučit o objektivitě a subjektivitě? 

K Chanuce:

 1. Jak jsme viděli na Monetových obrazech, typ světla ovlivňuje celkovou atmosféru a naše emoce. Podle halachy (židovského zákona) musí být chanukové světlo zajištěno svíčkami, a ne například elektrickými světly. Proč si myslíte, že tomu tak je? Jaký je z hlediska prožitku nebo emocí rozdíl mezi světlem, které vychází z chanukových svící, a světlem z elektrické chanukije? 
 2. Jaký symbolický význam má používání oleje k zapalování chanukije? 

K šabatu: 

 1. Na Monetových obrazech jsme viděli, že světlo ovlivňuje náš pohled na skutečnost. Jak šabatové svíce ovlivňují atmosféru a naše emoce a pocity o šabatu?
 2. Šabat začínáme a končíme zapalováním svíček. Důvodem tohoto přikázání je, abychom měli během jídla světlo. Proč zapalujeme svíčky a říkáme nad nimi požehnání, místo abychom říkali požehnání nad elektrickým světlem?
 3. Proč jsou šabatové svíce důležitou součástí šabatové atmosféry? Uveďte příklady dalších druhů světla, které ovlivňují naše pocity a emoce.

Hodnota tolerance:

 1. Jak nás Monetovy obrazy mohou poučit o tom, že „stejně jako jejich tváře nejsou stejné, nejsou stejné ani jejich názory“? (Midraš Tanchuma, Buberovo vydání, Pinchas, 1)
 2. Co se můžeme z různých obrazů dozvědět o tématu neshod?
 • Naše pocity „podbarvují“ události, které se nám nebo kolem nás dějí. Každý žák si vybere událost ze své minulosti, která v něm vyvolala silné emoce (smutek, hněv, štěstí, vzrušení, strach atd.). Tuto událost popíší na list papíru. Pod textem rozdělí stránku na dvě poloviny. Na jednu stranu nakreslí kolečko v barvách, které odpovídají jejich tehdejším pocitům z události, na druhou stranu nakreslí kolečko znázorňující, jak se v souvislosti s událostí cítí nyní. Jsou barvy stejné? Proč ano / proč ne?
 • Na Chanuku lze tento oddíl propojit s oddílem Světlo a tma (pro věkovou kategorii 6–8 let), který pojednává o významu světla v našem životě.
 • Na Chanuku může třída studovat oddíl Světlo – symbol dobra (věk 9+), který zkoumá symbolický význam světla a tmy v kontextu chanukového příběhu.
 • Tuto složku lze propojit též se složkou šabatová světla.