Věrnost našim zásadám

Na Chanuku oslavujeme vítězství Makabejců nad Řeky, kteří se snažili Židy donutit, aby přestali dodržovat židovské zvyky a opustili své náboženství. V tomto zdroji se seznámíme s Antiochovými nařízeními a židovským odporem proti nim a zamyslíme se nad tím, jaké zásady jsou pro nás posvátné a jak je lze zachovat tváří v tvář vnějšímu tlaku.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Král Antiochus dal vyhlásit v celém království, že se všichni musí stát jednolitým lidem, že každý musí opustit vlastní obyčeje. […] Nařídil zrušit zápalné oběti i obětní dary a úlitby ve svatyni, znesvěcovat soboty a svátky, poskvrnit svatyni, syny nechat neobřezané […] až by byla vymýcena každá vzpomínka na Boží zákon. Kdo by pak nejednal podle králova zákona, nechť zemře. 

Kniha Makabejských 1, 41-50 (vybrané verše)

Matitjahu mocným hlasem odpověděl: „I když všechny národy v králově říši krále poslouchají a každý od náboženství svých otců odpadá a podrobuje se královým nařízením, já i moji synové a přátelé budeme žít podle smlouvy našich otců. Bože chraň, abychom opustili Zákon a jeho ustanovení. Králových nařízení neuposlechneme a od svého náboženství se neodchýlíme napravo ani nalevo!

Kniha Makabejských 2, 19-28 (vybrané verše)

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Odkud víme, jak se správně rozhodovat?
 • Jaké faktory utvářejí naše hodnoty a přesvědčení? Jak mé hodnoty a přesvědčení ovlivňují lidé kolem mě?
 • Jak si člověk utváří identitu, která pro něj zůstává opravdová a autentická?
 • Jak přesvědčení, morálka nebo hodnoty ovlivňují chování různých lidí?

Doplňkové otázky

 • Které různé přístupy k zachování principů vidíme v příběhu o Chanuce?
 • Jak souvisí svoboda vyznání se svobodou obecně? 
 • Proč je důležité dodržovat své zásady? 
 • Jaké věci nám mohou ztěžovat dodržování našich zásad?

Základní informace pro učitele

V roce 332 př. o. l. dobyl Alexandr Veliký Zemi izraelskou a přinesl s sebou helénskou kulturu. Helénistická kultura začala ovlivňovat židovské obyvatelstvo, zejména bohaté Židy, kteří žili ve městech. Židé žijící v Zemi izraelské na tento jev reagovali různě. Byli mezi nimi tací,...

Přečtěte si více

V roce 332 př. o. l. dobyl Alexandr Veliký Zemi izraelskou a přinesl s sebou helénskou kulturu. Helénistická kultura začala ovlivňovat židovské obyvatelstvo, zejména bohaté Židy, kteří žili ve městech. Židé žijící v Zemi izraelské na tento jev reagovali různě. Byli mezi nimi tací, kteří se i nadále drželi výhradně židovské kultury a vyhýbali se přejímání jakýchkoli helénistických praktik. Byli také tací, kteří se nechali ovlivnit helénistickou kulturou a přijali helénistické zvyky a světonázor, přičemž zachovávali židovské náboženské obřady nebo místo nich tyto tradiční obřady dodržovali. Tito Židé byli nazýváni mitjavnim (מתיוונים, helénisté) a tehdejší náboženské vedení je vnímalo negativně. 

V roce 175 př. o. l. se v helénistickém království dostal k moci Antiochos IV. Epifanés a usiloval o posílení procesu helénizace v zemi Izrael. Vyplenil Chrám a mezi svou kořistí odnesl i zlatou menoru, která tam stála. Nařídil Židům, aby ho uctívali jako boha. Když zjistil, že se Židé odmítají tomuto příkazu podřídit, vyhlásil svůj odpor k židovskému náboženství a v roce 167 př. o. l. prosadil tvrdé náboženské zákony nazývané „Antiochovy dekrety“, které zahrnovaly zákaz dodržování šabatu a židovských svátků, studia Tóry a rituální obřízky. Každý, kdo trval na dodržování židovských přikázání, byl bez soudu popraven.

Makabejští považovali králova nařízení za likvidační dekrety, jejichž cílem bylo vzdálit Židy od jejich náboženství. Pevně se drželi svých zásad a přesvědčení a byli ochotni bojovat za právo na zachování svého náboženství. Nakonec se Makabejcům podařilo dekrety zrušit, očistit Chrám a založit nezávislé židovské království v Zemi izraelské.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Požádejte každého z žáků, aby napsal seznam 5–7 zásad, přesvědčení a hodnot, které jsou pro něj důležité (můžete nabídnout příklady zásad, ke kterým se hlásí na osobní úrovni, ke své rodině, k židovství, k našemu vztahu k přírodě atd.) Poté se žáky prodiskutujte okolnosti, za kterých by byli ochotni obětovat zásady, které uvedli. Pokaždé nabídněte jinou situaci – od snadné po obtížnou–  a nechte žáky, aby ze svého seznamu vymazali všechny zásady, kterých by byli ochotni se za těchto okolností vzdát. Můžete uvést důvody, jako je společenský tlak, velká finanční částka, fyzické zranění nebo uvěznění. Zkontrolujte, zda každému zůstala alespoň jedna zásada, kterou by nebyl ochoten obětovat pro žádnou ze zmíněných věcí. Co se z toho můžeme dozvědět o našich zásadách a loajalitě k nim?

 1. Antiochova nařízení se zaměřovala na zákony a zvyky, které lze považovat za základní židovské identifikační znaky (obřízka, studium Tóry, dodržování šabatu a další). Proč si myslíte, že byly dekrety zaměřeny právě na tyto zvyky a zákony? Jaký byl účel těchto dekretů?
 2. Jaké měli Židé možnosti na tato nařízení reagovat? Jak si myslíte, že se většina rozhodla reagovat? 
 3. Matitjahu používá termín „bgida“ (zrada nebo neloajalita), pokud jde o volbu uctívat jiné bohy. Proč myslíte, že to vidí právě takto? 
 4. Matitjahu a jeho následovníci riskovali za dodržování své víry trest smrti. Dokážete tuto volbu pochopit? Co může člověka k takové volbě vést?
 5. Jaké zásady jsou pro vás posvátné? Co je na nich pro vás činí posvátnými? Jak posvěcení těchto zásad ovlivňuje váš život? Jsou věci, které byste kvůli nim změnili na svém jednání?
 6. Za jakých okolností byste byli ochotni své zásady obětovat? Má zásada věrnosti svým zásadám ve vašich očích vysokou důležitost? 
 7. V čem spočívá výhoda pružnosti, pokud jde o vaše zásady? Existují i jiné možnosti než dodržovat své zásady nebo je obětovat? Uveďte příklad. 
 8. Na základě historického pozadí vzpoury, co vlastně slavíme na Chanuku?
 • Požádejte žáky, aby vytvořili noviny obsahující články, které by se psaly v době Makabejců a v nichž by byly vyjádřeny zásady Židů a jejich dodržování. Žáci mohou například psát články o Antiochových nařízeních, názorové sloupky nebo dopisy těm, kteří se rozhodli helenizovat, a těm, kteří to odmítli, a články hodnotící helénistickou kulturu nebo povstání z různých úhlů pohledu.
 • Požádejte žáky, aby si vzpomněli na situaci, kdy jednali v rozporu se svými zásadami kvůli společenskému tlaku nebo z jiného důvodu. Kdyby se mohli vrátit v čase, jak by se zachovali s ohledem na dnešní lekci nebo na perspektivu doby? Změnili by své chování, nebo by jednali stejně? Navrhněte jim, aby napsali dopis tomu, kým tehdy byli, a poradili, co by měli dělat. Ve skupině uspořádejte diskusi, v níž se budete zabývat obecnými otázkami této aktivity, aniž byste sdělovali konkrétní podrobnosti toho, co studenti napsali, abyste zachovali jejich soukromí. Můžete diskutovat o tom, zda bychom měli mít soucit s rozhodnutími, která jsme učinili v minulosti a při nichž jsme se nedrželi svých zásad, nebo zda má nějakou cenu jich litovat.