Minjan

Židovská tradice vyžaduje, aby se při některých modlitbách a obřadech sešel minimálně minjan (10 Židů). V tomto materiálu se dozvíme o významu tohoto zvyku.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Během prvního týdne v zemi jsem stál u Kotle, Západní zdi […] Stál jsem asi krok od zdi, od kamenů, a měl jsem pocit, že tam nepatřím, že moje existence je zakořeněna v jiné zkušenosti, že nemohu udělat ten krok navíc. Ale někdo mě zatahal za rukáv a požádal mě, abych se připojil k minjanu. Nasadil jsem si klobouk a připojil se k minjanu. Odříkal jsem modlitbu mincha a dorazil jsem. 

To je něco židovského, něco pro judaismus nejvlastnějšího, být jedním z minjanu. Vědět, že devět potřebuje desátého a že jeden potřebuje devět. To je možná to nejsmysluplnější v judaismu […] Modlím se, abych byl vždy jedním z kolektivu, abych se svými dobrými slovy spojil se slovy, která šumí komunitou.

Abba Kovner
„Jeden z minjanu“

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak moc jsem důležitou součástí své komunity?
 • Jak mě myšlenka, že Židé na celém světě slaví stejné svátky a modlí se stejné modlitby, spojuje s židovskou komunitou?
 • Jak nás židovské zvyky učí židovským hodnotám?

Doplňkové otázky

 • Proč se modlíme v minjanu?
 • Jak se v modlitbě projevuje důležitost společenství?
 • Jak se liší osobní modlitba od společné modlitby?
 • Jak modlitba v rámci minjanu ovlivňuje jednotlivé věřící? Jak ovlivňuje jednotlivce skupina lidí modlících se v minjanu?

Základní informace pro učitele

Zdrojem pro potřebu minjanu při modlitbách a obřadech je Mišna, traktát Brachot. Z verše ונקדשתי בתוך בני ישראל“. [Budu posvěcen mezi syny Izraele]” (Va-jikra 22,32) učenci vyvodili, že Bůh je „posvěcen“ právě ve skupině. Číslo 10 jako minimální velikost minjanu bylo odvozeno z příběhu...

Přečtěte si více

Zdrojem pro potřebu minjanu při modlitbách a obřadech je Mišna, traktát Brachot. Z verše ונקדשתי בתוך בני ישראל“. [Budu posvěcen mezi syny Izraele]” (Va-jikra 22,32) učenci vyvodili, že Bůh je „posvěcen“ právě ve skupině. Číslo 10 jako minimální velikost minjanu bylo odvozeno z příběhu o zvědech v knize Numeri. V tomto příběhu Bůh označuje deset zvědů, kteří hanobili izraelskou zemi, za eda – skupinu. Odtud učenci odvodili, že skupina zahrnuje nejméně 10 lidí a že to je minimální počet Židů potřebný pro určité modlitby a obřady. 

Následující micvot vyžadují minjan: recitace kadiše, pronášení sedmi požehnání při svatebním obřadu, čtení Tóry a pronášení některých požehnání, která jsou součástí bohoslužby.

Tradičně se do minjanu zapojují pouze muži starší 13 let. V mnoha židovských komunitách po celém světě se však dnes do minjanu počítají také ženy a dívky starší 12 let.

Abba Kovner – básník a spisovatel, narozený na Ukrajině v roce 1918. Během holocaustu byl vůdcem organizace židovských bojovníků ve vilenském ghettu a vůdcem židovských partyzánů. Po válce se přestěhoval do Izraele a vstoupil do kibucu. Abba Kovner zemřel v roce 1987.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Pusťte si video se zpěvem písně „Chai„ nebo písně „One Day„. Tyto písně zpívali lidé, kteří nejsou profesionálními zpěváky a kteří se navzájem neznali, a kteří se sešli, aby si společně zazpívali. Tyto aktivity byly uspořádány v rámci izraelského projektu s názvem Koolulam.
  Položte si otázku: Jaké pocity podle vás vznikají ve velké skupině, které nevznikají, když spolu zpívají tři přátelé? V čem je rozdíl?
 • Rozdělte studenty do malých skupin. Každou skupinu nechte napsat 10 aktivit: skupinové aktivity na lístky jedné barvy a samostatné aktivity na lístky jiné barvy.
  Nyní nechte studenty zkontrolovat jejich kategorizaci: Co děláme společně? Co děláme sami?
  Smíchejte všechny poznámky ze všech skupin a poté náhodně vyberte poznámky. U každé poznámky se zeptejte třídy: Je to činnost, kterou děláme společně, nebo sami? Souhlasí většina třídy se zařazením malé skupiny (jak je vidět podle barvy papíru, který si pro danou činnost vybrali)? Budou existovat činnosti, u kterých se téměř všichni shodnou, že by se měly provádět ve skupině nebo samostatně. U jiných činností však může dojít k většímu nesouhlasu.
  Nyní vyhlaste aktivitu „modlitba“. Je to něco, co se má dělat společně, nebo o samotě?
 1. Proč si myslíte, že judaismus vyžaduje pro určité aktivity minimální počet účastníků?
 2. Jak ovlivňuje modlitba ve skupině prožitek modlitby jednotlivce?
 3. Jaké hodnoty vyjadřuje pojem minjan?
 4. Měli jste někdy pocit, že jste součástí něčeho většího, než jste vy sami? Jak může účast v minjanu vést člověka k takovému pocitu?
 5. Zamyslete se nad situacemi, ve kterých může být společná modlitba smysluplná, a nad situacemi, ve kterých je vlastně lepší modlit se o samotě.
 6. Vyprávějte o situaci, kdy vám nějaká skupina (rodina, přátelé, tým apod.) pomohla a vy jste zároveň mohli skupině přispět.
 7. Zamyslete se nad situací, kdy jste mohli někomu jinému pomoci, aby měl větší pocit sounáležitosti, že je součástí skupiny (nebo nad situací, kdy vám někdo jiný pomohl, abyste se tak cítili).

Otázky navazující na příběh:

 1. Proč se podle vás vypravěč při své první návštěvě Kotle jako nový přistěhovalec cítil jako outsider?
 2. Co způsobilo, že se cítil, jako by někam patřil, když byl zařazen do minjanu?
 3. Abba Kovner řekl: „…devět potřebuje desátého a jeden potřebuje devět.“ Jaký je váš názor? Co se z těchto slov můžeme naučit o vztahu mezi jednotlivcem a skupinou? Jaké je místo každého jednotlivce ve skupině? Jaké je místo skupiny v životě jednotlivce?
 • Rozdělte žáky do malých skupin a požádejte každou skupinu, aby napsala scénář popisující situaci (skutečnou nebo vymyšlenou), která se vztahuje k otázce č. 6 z oddílu K další diskusi. Požádejte některé skupiny, aby své scénáře zahrály před zbytkem třídy. 
 • Pro starší žáky: Vyzvěte žáky, aby provedli krátký výzkumný projekt s využitím internetu. Nechte je vyhledat další situace v judaismu a v jiných kulturách, ve kterých musí být přítomen minimální počet účastníků. Jaké zásady tento výzkum odhalil? Kde, kdy, proč a pro koho jsou „minjanim“ nezbytné?
 • Zjistěte více o tématu minjanu: Připravte si seznam micvot a židovských zvyků, jako je dávání cedaky (charity), odříkávání kadiš na památku blízkého příbuzného, čtení z Tóry, návštěva nemocných, pesachový seder, půst na Jom Kipur, svatební obřad, požehnání atd. (Můžete to udělat digitálně pomocí flip karet.)
  Požádejte studenty, aby odhadli, zda každá činnost vyžaduje minjan, a vysvětlili proč. Po odhalení odpovědí diskutujte o tom, zda studenti v každém případě souhlasí s tradicí.
 • Mnoho modliteb je psáno v množném čísle. Tato praxe také poukazuje na důležitost společného prvku v modlitbě. Prostudujte si zdroj o modlitbě Amida, ve kterém je tato problematika rozebrána.