Symboly – Menora jako židovský symbol

Menora (svícen) z Chrámu slouží jako židovský symbol. Chanukija, která symbolizuje menoru a chanukový zázrak, sama získala status židovského symbolu. Budeme se zabývat menorou a tematikou symbolů: zamyslíme se nad tím, co je to symbol, seznámíme se s některými židovskými symboly a budeme studovat jejich význam.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Mozaiková podlaha ze starověké synagogy v Jerichu, 7. století (kopie).

Foto: Avishai Taicher

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?

Doplňkové otázky

 • Jak symboly utvářejí a ovlivňují kulturu?
 • Jaký význam má menora jako židovský symbol?

Základní informace pro učitele

Symbol je vyjádření určité myšlenky nebo konceptu, obvykle vizuální formou, například obrázkem. Jako symbol však může sloužit i osoba, událost nebo dokonce zvuk. Symbol má význam a hodnotu, které přesahují jeho skutečný obsah. Někdy lze mezi symbolem a myšlenkou, kterou představuje, spatřovat souvislost, například...

Přečtěte si více

Symbol je vyjádření určité myšlenky nebo konceptu, obvykle vizuální formou, například obrázkem. Jako symbol však může sloužit i osoba, událost nebo dokonce zvuk. Symbol má význam a hodnotu, které přesahují jeho skutečný obsah. Někdy lze mezi symbolem a myšlenkou, kterou představuje, spatřovat souvislost, například značka „stop“ zobrazující ruku zastavující dopravu. Symboly reprezentují náboženství, organizace, národy, kulturní představy a společenské konvence a udržují úzkou spřízněnost se sociálním vědomím skupin. Symboly mohou podporovat sociální soudržnost a komunikaci, vyjadřovat myšlenku výstižným způsobem, vzbuzovat emoce apod. Symbol získává na významu tím více, čím více je v průběhu času používán, a rozšiřují se kontexty, v nichž je vyjadřován.

V židovské tradici existuje mnoho symbolů. Některé z nich reprezentují judaismus jako celek, jiné představují konkrétní témata nebo myšlenky v rámci židovského světa. Mezi příklady židovských symbolů patří Davidova hvězda, menora, desky Zákona (luchot ha-brit), lev, symbol palmy, „chamsa“ a další. Menora, která se používala v Chrámu k rannímu a večernímu zapalování svící, symbolizuje Chrám a slouží jako židovský symbol již po staletí, od období Prvního chrámu. Vyobrazení menory lze nalézt na uměleckých předmětech, rituálních předmětech, synagogách a hrobech a na emblémech židovských skupin. Dnes je menora také symbolem státu Izrael, poté co byla vybrána do státního znaku. Podoba menory, která se objevuje na státním znaku, je menora z Titova oblouku jako součást reliéfu zobrazujícího rabování chrámových pokladů. Menora ve státním znaku tak zároveň symbolizuje návrat z exilu a židovské obrození.

Navzdory podobnosti mezi menórou a chanukijí se liší. Chrámová menora byla vyrobena z jednoho kusu zlata a měla sedm větví. Chanukija, která symbolizuje chanukový zázrak, kdy byla menora zapálena, má devět ramen – osm pro osm dní svátku a deváté pro šamaš (který zapaluje ostatní svíce). Chanukija je rituální předmět používaný v domácnosti, zatímco menora byla jen jedna. Chanukija může být použita z jakéhokoli materiálu vhodného k držení zapálených svící. Někdy je chanukija navržena tak, aby napodobovala vzhled menory, ale není to podmínkou. Chanukija symbolizuje jak zázrak s plechovkou oleje, který po osm dní zapaloval menoru v Chrámu, tak vítězství Makabejců a zavedení svátku Chanuka na jejich počest. 

Na obrázku je kopie mozaikové podlahy ve starobylé synagoze Šalom al Jisra’el v Jerichu, která pochází ze sedmého století. Na mozaice jsou vidět různé židovské symboly – uprostřed menora, vpravo od ní šofar, vlevo lulav a pod ní nápis Šalom al Jisra’el – Mír Izraeli.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Ukažte třídě obrázek devíti známých symbolů. Rozdělte třídu do dvojic. Přečtěte definici každého symbolu, aniž byste uvedli jeho název. Každá dvojice napíše na papírek číslo symbolu, podrží ho a řekne „stop!“. Dvojice, která jako první zvedne papírek, získává bod. Doporučujeme, aby si každá dvojice předem připravila 5 papírků, na které bude moci napsat odpovědi, a to z obou stran. 

Při definování každého symbolu odkažte na aspekt, který zároveň odkazuje na myšlenku, která se za symbolem skrývá.

Návrhy: V případě, že se jedná o symboly, které se vyskytují v textu, můžete se pokusit o jejich vysvětlení: 

Olympijský symbol – představuje pět hodnot, které tvoří základ vítězství ve sportu.

Logo Apple – podoba loga souvisí s názvem společnosti a s tím, že slovo „bite“ v angličtině zní jako byte, což je pojem ze světa počítačů.

Znak/symbol Státu Izrael – podoba vychází ze starých židovských symbolů.

Logo Nike – představuje pohyb ve sportu.

Logo Amazonu – představuje myšlenku, že dodává vše od A do Z.

Logo Fed-Ex – šipka mezi dvěma písmeny odkazuje na pohyb a rychlost, které se společnost snaží ztělesňovat.

Značka Stop – znázorňuje pohyb, který lidé vykonávají svým tělem.

Symbol Evropské unie – stejně jako počet hodin na hodinách a měsíců v roce představuje 12 přesnost a úplnost. 

Logo Windows – tvar připomíná název společnosti.

Když to shrneme, zeptejte se: Co je to symbol? Jakou roli hrají symboly v lidské kultuře a komunikaci? Jak symboly vzbuzují emoce? Jak symboly pomáhají propojit jednotlivce ve skupině?

Žáci se mohou při odpovědích odvolávat na symboly uvedené v aktivitě.

 1. Podívejte se na fotografii. Jaké symboly můžete na mozaice rozpoznat?
 2. Když říkáme, že menora je symbolem Chrámu, co tím myslíme?
 3. Menora je jedním z mnoha židovských symbolů. Proč podle vás židovství potřebuje symboly? Co tyto symboly dávají židovskému národu?
 4. Jaké další židovské symboly existují a jak si vykládáte jejich význam?
 5. Znáte nějaké skupiny nebo organizace, které ve svém znaku používají obraz menory? Uveďte podrobnosti.
 6. Ve znaku Státu Izrael je rovněž menora. Proč si myslíte, že byla menora vybrána jako státní znak?
 7. Jaké další židovské symboly znáte? Co představují? Kde se objevují? Co pro vás tyto symboly znamenají? (Můžete uvést příklady: magen david, desky zákona, kipa, Šema Jisrael atd.)
 8.  Jaká je souvislost mezi menorou a chanukijí? Jaké jsou mezi nimi podobnosti a rozdíly?
 • Můžete žákům promítnout prezentaci s obrázky různých menor, včetně obrázků emblémů, které používají obraz menory.
 • Požádejte žáky, aby navrhli znak židovského národa; může vycházet mimo jiné z existujících židovských symbolů.
 • Pro starší studenty: Podívejte se na znak státu Izrael a určete jeho jednotlivé součásti. Vysvětlete souvislost mezi menórou na Titově oblouku a menórou ve státním znaku. Tyto informace můžete použít. 
 • Chcete-li se dozvědět více o symbolech židovských svátků, použijte tuto šablonu.
 • Seznamte se se symboly světla a tmy, které se vztahují k Chanuce, v oddíle o světle a temnotě.
 • Prostřednictvím oddílů Příběh Chanuky a Chanukové svíce se dozvíte o zázraku s nádobou oleje a o tom, co chanuka představuje.
 • Prostudujte si informace o šabatových svíčkách jako symbolu příchodu šabatu.
 • Výzkumný projekt: V rámci projektu se dozvíte, jak se chanuka chová v době, kdy je na světě: Vyfoťte chanukijot u vás doma nebo vyhledejte obrázky na internetu. Z jakých materiálů jsou vyrobeny? Jaký mají tvar? Jaké mají ozdoby – obsahují židovské symboly? Jsou podobné menorám v Chrámu? Čím jsou jednotlivé chanukije zvláštní a co mají společného?