Modlitba Amida – první část

V tomto učebním materiálu se seznámíme s modlitbou Amida, její charakteristikou a strukturou a s důvody, proč je ústřední modlitbou judaismu.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

1. Požehnání předků
Pane, otevři mé rty, aby má ústa hlásala Tvou slávu.
Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, Bože Avrahama, Bože Jicchaka a Bože Ja’akova, Bože veliký, silný a bázeň budící, nejvyšší Bože, jenž činíš milosrdné skutky a jsi Tvůrcem všeho a pamatuješ na milost otců a přinášíš vykoupení dětem jejich dětí, pro Své Jméno s láskou. Králi, Pomocníku, Spasiteli a Štíte. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, štíte Avrahamův!

2. Požehnání za mocné činy a divy
Ty jsi mocný navěky, můj Pane, Ty, oživující mrtvé, v Jehož moci je spasit.
Od Šmini aceret do Pesach: Dáváš vanout větru a padat dešti.
Ty, který zachováváš živé v milosti, oživuješ mrtvé v hojném milosrdenství, podpíráš klesající a uzdravuješ nemocné, uvolňuješ spoutané a zachováváš Svou věrnost těm, kdo spí v prachu. Kdo je jako Ty, Pane mocných činů, a kdo se vyrovná Tobě, Králi, jenž usmrcuješ a oživuješ a dáváš vzejít spáse. Věrný jsi, že oživuješ mrtvé. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, oživující mrtvé.

3. Požehnání nad svatostí
Ty jsi Svatý a Tvé Jméno je svaté a svatí Tě každý den velebí, sela. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože svatý.

4. Požehnání za porozumění
Ty obdařuješ člověka poznáním a učíš člověka rozvaze. Obdař nás ze Své milosti poznáním, důmyslem a rozumem! Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž obdařuješ poznáním.

5. Požehnání za pokání
Navrať nás, Otče náš, ke Své Tóře a přibliž nás, Králi náš, ke Své službě a navrať nás opět k Sobě v úplném pokání. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, mající zalíbení v pokání.

6. Požehnání za odpuštění
Odpusť nám, Otče náš, neboť jsme zhřešili, promiň nám, Králi náš, neboť jsme se provinili, vždyť Ty promíjíš a odpouštíš. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, milosrdný, který tolikrát odpouští.

7. Požehnání za vykoupení
Pohleď na naši bídu a rozřeš náš spor a vykup nás rychle pro Své Jméno, neboť Ty jsi mocný Vykupitel.Požehnaný jsi Ty, Hospodine, vykupiteli Izraele.

8. Požehnání za uzdravení
Uzdrav nás, Hospodine, a budeme uzdraveni, spas nás a budeme spaseni, neboť Ty jsi naše chlouba. a sešli úplné uzdravení na všechny naše rány. Neboť Ty jsi Bůh, Král, věrný a milosrdný lékař. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, uzdravující nemocné Svého lidu Izraele.

9. Požehnání rokům
Požehnej nám, Hospodine, Bože náš, tento rok a všechnu úrodu k dobrému a sešli (od 4. prosince do chol ha-mo’ed Pesach: rosu a déšť k) požehnání půdě a nasyť nás ze Své dobroty a požehnej našemu roku jako rokům nejlepším! Požehnaný jsi Ty, Hospodine, žehnající rokům.

10. Požehnání za shromáždění vyhannců
Zatrub na velký šofar k naší svobodě a pozvedni prapor ke shromáždění našich vyhnanců a shromáždi nás společně ze čtyř stran země. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, shromažďující rozptýlené Svého lidu Izraele.

11. Požehnání za spravedlivý soud
Přiveď zpět naše soudce jako dřív a naše rádce jako na počátku a odvrať od nás zármutek a nářek. A panuj nad námi Ty, Hospodine, sám Jediný, v milosti a milosrdenství, a ospravedlň nás u soudu. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Králi, milující spravedlnost a právo.

12. Požehnání proti svévolným
A pomlouvači ať nemají naději a všichni pachatelé bezpráví ať pominou jak okamžik a ať jsou všichni brzy vytrženi i s kořeny. A svévolné rychle vyvrať a zlom a svrhni a pokoř brzy za našich dnů.Požehnaný jsi Ty, Hospodine, ničící nepřátele a pokořující svévolné.

13. Požehnání pro spravedlivé
Nad spravedlivými a zbožnými, a nad staršími Tvého lidu, domu Izraele, a nad zbytkem jejich učenců a nad spravedlivými proselyty a nad námi ať se pohne Tvé milosrdenství, Hospodine, Bože náš. Dej všem, kteří skutečně důvěřují ve Tvé Jméno, dobrou odměnu a spoj náš úděl navěky s nimi, abychom se nemuseli stydět, neboť v Tebe doufáme. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž je podporou i jistotou spravedlivým.

14. Požehnání za Jeruzalém
A do Jeruzaléma, Tvého města, se v milosrdenství navrať a přebývej v něm, jak jsi řekl. A zbuduj ho co nejdříve za našich dnů jako věčnou stavbu a rychle v něm upevni Davidův trůn. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž zbuduje Jeruzalém.

15. Požehnání za příchod Mesiáše
Ratolesti Davida, Svého služebníka, popřej vzrůstu a jeho roh vyzdvihni skrze Svou spásu, neboť každý den doufáme ve Tvou spásu. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, dávající vzrůst rohu spásy.

16. Požehnání za vyslyšení modlitby
Slyš náš hlas, Hospodine, Bože náš, ustrň se a smiluj se nad námi a přijmi v milosrdenství a zalíbení naši modlitbu, neboť Ty, Všemohoucí, slyšíš modlitby a prosby. Nenech nás od Sebe odejít s prázdnou, náš Králi. Neboť Ty slyšíš modlitbu Svého lidu Izraele s milosrdenstvím. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, slyšící modlitbu.

17. Požehnání za bohoslužbu
Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, ve Svém lidu Izraele a v jeho modlitbě, a uveď znovu [jejich] bohoslužbu do síně Svého domu a přijmi s láskou zápalné oběti Izraele a jeho modlitbu, a ať je pro Tebe služba Tvého lidu Izraele stále zalíbením. Kéž naše oči spatří Tvůj návrat na Cijon v milosrdenství. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, navracející Svou přítomnost na Cijon.

18. Díkůvzdání
Děkujeme Tobě, jenž jsi Hospodin, náš Bůh a Bůh našich otců na věky věků. Jsi skála našich životů, štít naší spásy od pokolení do pokolení. Budeme Ti děkovat a hlásat Tvou chválu za naše životy, které byly dány do Tvých rukou, a za naše duše, které jsou Ti svěřeny, a za Tvé zázraky, které jsou s námi každý den, a za Tvé divy a dobrodiní v každé době, večer a ráno a v poledne. Dobrotivý, nechť Tvé milosrdenství nikdy nezná omezení, Slitovný, nechť Tvá milost neustane, odjakživa v Tebe doufáme. Za to všechno ať je požehnáno a vyvýšeno Tvé Jméno, Králi náš, stále, na věky věků. A všichni živí budou děkovat Tobě a velebit Tvé Jméno v pravdě, Bože naší spásy a pomoci. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Tvé Jméno je Dobrotivý a Tobě se sluší děkovat.

19. Požehnání za mír
Uděl mír, dobro a požehnání, vlídnost, milost a milosrdenství nám a celému Izraeli, Svému lidu. Požehnej, Otče náš, nám všem společně, ve světle Své tváře, neboť ve světle Své tváře dal jsi nám Hospodine, Bože náš, Zákon života, abychom milost v lásce měli, a rovněž i spravedlnost, požehnání, milosrdenství, život a mír. Kéž bude dobré v Tvých očích žehnat nám a žehnat celému lidu Tvému, Izraeli, v každý čas a každou hodinu Tvým mírem.Požehnaný jsi Ty, Hospodine, žehnající Svému lidu Izraele mírem.

Osobní modlitba

Bože můj, střez můj jazyk od zlého a mé rty před záludnými řečmi. Vůči těm, kteří mi zlořečí, ať je má duše klidná a je ke všem jako prach. Otevři mé srdce Svou Tórou a má duše ať spěchá plnit Tvé příkazy. A všem těm, kteří zamýšlejí proti mně něco zlého, rychle zruš jejich záměry a zmař jejich úklady. Učiň to pro Své Jméno, učiň to pro Svou pravici, učiň to pro Svou svatost, učiň to pro Svou Tóru, aby Tví milovaní byli zachráněni, pomoz Svou pravicí a vyslyš mě. Kéž najdou u Tebe zalíbení výroky mých úst i myšlenky mého srdce, Hospodine, má Skálo, můj Vykupiteli. Ten, jenž zjednává mír na Svých výšinách, ať zjedná mír i nám a celému Izraeli, a řekněte: Amen.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • Jak mě myšlenka, že Židé na celém světě slaví stejné svátky a modlí se stejné modlitby, spojuje s židovskou komunitou?
 • Jak je modlitba prostředkem, který nám pomáhá získat přístup ke spojení s Bohem?
 • Jak moc jsem důležitou součástí své komunity?

Doplňkové otázky

 • Jak nás modlitba spojuje s ostatními židovskými komunitami?
 • Jak je v této modlitbě vyjádřen význam společenství?
 • Jak může tato modlitba sloužit jako prostředek k vyjádření různých emocí?
 • Může mít tato modlitba smysl pro někoho, kdo nevěří v Boha?

Základní informace pro učitele

Modlitba Amida je ústřední modlitbou modlitební knihy; v klasické rabínské literatuře se označuje jako „ta modlitba“. Tato modlitba se také nazývá Šmone esre, protože původně obsahovala 18 požehnání (později bylo přidáno 19. požehnání). Tato modlitba se říká třikrát denně, jako součást bohoslužeb šacharit (ráno),...

Přečtěte si více

Modlitba Amida je ústřední modlitbou modlitební knihy; v klasické rabínské literatuře se označuje jako „ta modlitba“. Tato modlitba se také nazývá Šmone esre, protože původně obsahovala 18 požehnání (později bylo přidáno 19. požehnání). Tato modlitba se říká třikrát denně, jako součást bohoslužeb šacharit (ráno), mincha (odpoledne) a maariv (večer). Říká se také o šabatu a svátcích. V těchto dnech se však její obsah poněkud liší. Každé požehnání končí větou, která shrnuje celé požehnání. Když je obtížné soustředit se na modlitbu, halachické doporučení zní: snažte se soustředit alespoň na tuto závěrečnou větu každého požehnání. První požehnání v modlitbě chválí Boha. Prostřední část modlitby tvoří prosby, které se týkají mnoha různých aspektů života jednotlivce i společenství: prosby o zdraví, déšť, mír atd. Závěr modlitby obsahuje požehnání, v nichž vyjadřujeme Bohu vděčnost.

Modlitba Amida se říká potichu, ve stoje a čelem k Jeruzalému. (V hebrejštině slovo „amida“ znamená „stát“.) Skutečnost, že se tato modlitba říká tváří k Jeruzalému, odráží a posiluje pouto mezi židovským národem a zemí Izrael a také pouta mezi různými částmi židovského národa. Modlitba obsahuje osobní a národní (kolektivní) části, ale celá je pronášena v množném čísle. Tato skutečnost odráží hodnotu vzájemné odpovědnosti: I když se věnujeme svým osobním potřebám, jsme si vědomi ostatních, kteří mají své vlastní potřeby. V modlitbě je také místo, kam můžeme vložit soukromou, osobní modlitbu (vedle požehnání „slyš náš hlas“).

První požehnání v modlitbě zmiňuje otce národa. Některé moderní, egalitářské formulace této modlitby zahrnují také matky: Sáru, Rebeku, Ráchel a Leu.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Požádejte žáky, aby si představili, že jsou členy Velkého shromáždění (které tuto modlitbu formulovalo), kteří musí napsat jednu modlitbu, jež bude sloužit jako ústřední modlitba židovského národa po celé generace. Modlitba musí splňovat následující kritéria:

 • může se říkat třikrát denně
 • může ji říkat každý Žid na světě
 • mohou ji říkat Židé v každé generaci.
 • týká se osobních, národních a univerzálních otázek.
 • vyjadřuje židovské hodnoty

Žáci mohou na tomto úkolu pracovat ve skupinách nebo samostatně a poté jsou vyzváni, aby se o modlitby, které sestavili, podělili s celou třídou. 

Při studiu Amidy společně se žáky zkontrolujte, zda splňuje výše uvedená kritéria.

 1. Proč je podle vás modlitba Amida ústřední modlitbou judaismu?
 2. Jakým tématům se modlitba Amida věnuje? Jsou to témata, která byste očekávali, že bude modlitba Amida řešit? Které téma vás překvapilo, že je v modlitbě zmíněno? Proč si myslíte, že bylo zařazeno?
 3. Je nějaké téma, které podle vás v modlitbě chybí? Pokud ano, o jaké se jedná? Vysvětlete.
 4. Některé prosby v modlitbě se týkají jednotlivce a některé národa. Proč jsou podle vás nutné oba typy proseb – osobní i národní?
 5. Proč jsou žádosti, které se týkají jednotlivce, vysloveny v množném čísle? Co se z toho můžeme naučit?
 6. Jaké hodnoty jsou prostřednictvím této modlitby předávány? Vyjmenujte alespoň šest.
 • Požádejte žáky, aby sehráli situace, v nichž lidé přicházejí žádat druhé: dobrého přítele, rodiče, dospělého s nějakou autoritou (například ředitele školy, policistu, lékaře, krále nebo královnu, prezidenta nebo premiéra). Jak ovlivňuje postavení osoby formu žádosti?
  Poté položte otázku: Jakým způsobem je vhodné o něco požádat Boha?
  Vysvětlete žákům, že existuje určitá choreografie, která doprovází začátek modlitby: Vstaneme a uděláme tři malé kroky dozadu a pak tři malé kroky dopředu. Poté se pokrčíme v kolenou, když říkáme první část prvního požehnání.
  Jak tyto pohyby souvisejí se scénami, které studenti sehráli? Co vyjadřují? (Odkažte také na požadavek stát a zmiňte se o tom, že modlitba se říká potichu nebo šeptem.)
 • Vysvětlete různé druhy požehnání: požehnání chvály, prosby a díků. Požádejte žáky, aby si požehnání prostudovali a každé požehnání označili jako chválu, prosbu nebo poděkování. Nad každé požehnání, které je žádostí, požádejte žáky, aby napsali „osobní“ nebo „národní“, a to na základě vlastního chápání každého požehnání. Případně můžete pro každý typ požehnání zvolit symbol a nechat žáky označit různá požehnání pomocí těchto symbolů. Ať si žáci společně jako celá třída nebo ve dvojicích porovnají své odpovědi. Diskutujte o tom, zda existují požehnání, která by se dala zařadit do dvou kategorií (osobní a národní). Všimněte si, že některá požehnání se nacházejí na hranici mezi osobním a národním požehnáním (například 7, 9 a 16). Do jakých kategorií žáci tato požehnání zařadili? Proč? Co se můžeme naučit z toho, co jsme objevili? V čem je obtížné rozlišovat mezi osobními a národními požehnáními? Diskutujte o používání množného čísla, které může vést k záměně osobních a národních požehnání. Požádejte žáky, aby přemýšleli o dalších příkladech použití množného čísla hlasu, a to i u jednotlivců. Jaké jsou pro to důvody? Jaký mají pocit z používání množného čísla u osobních žádostí? Jaké to má výhody a nevýhody? Pro toto cvičení můžete použít tabulku.
 • Požádejte studenty, aby si vybrali jedno téma z těch, kterým se věnují jednotlivá požehnání. Požádejte je, aby k jednomu z existujících požehnání přidali jednu nebo dvě věty napsané vlastními slovy.
 • Podívejte se blíže na jedno z požehnání v Amidě pomocí zdroje Amida, druhá část, který se zabývá požehnáním týkajícím se Jeruzaléma, uzdravení a vyslyšení modlitby.
 • Podívejte se blíže na chvalozpěvy, prosby a díkůvzdání ve zdroji Druhy modliteb.
 • Modlitba Amida má zvláštní strukturu: První tři požehnání chválí Boha, prostřední část modlitby tvoří řada proseb a závěrečná část modlitby obsahuje požehnání, ve kterých Bohu děkujeme. Navrhněte zdůvodnění této struktury. Můžete si také prostudovat níže uvedený midraš, který se k této struktuře vztahuje:

Rabi Jehuda řekl: Je zde další rozdíl mezi jednotlivými částmi Amidy: V prvních třech nebo posledních třech požehnáních se nikdy nesmí žádat o vlastní potřeby, ale mělo by se tak stát v prostředním požehnání. Jak řekl rabi Chanina: Při prvních třech požehnáních je člověk jako sluha, který před svým pánem skládá chválu; při prostředních požehnáních je jako sluha, který žádá svého pána o odměnu; při posledních třech požehnáních je jako sluha, který již od svého pána odměnu dostal a odchází.

(Babylonský talmud, Brachot 34a)

– Vysvětlete strukturu modlitby Amida podle podobenství rabiho Chaniny. Je jeho vysvětlení podobné vašemu?

– Uveďte příklad z vlastního života, kdy jste tuto metodu použili.

– Proč si myslíte, že rabínští učenci považovali tento způsob oslovení Boha za vhodný?