Různé tváře Chanuky

V tomto materiálu si ukážeme paralelu mezi dvěma popisy chanukového příběhu: Chanuka je popsán v knize Makabejské a v talmudickém popisu zázraku se džbánem oleje. Budeme se zabývat otázkou, jak každé z těchto vyprávění přispívá k pochopení příběhu jako celku a také k našemu osobnímu vztahu k tomuto svátku.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Makabejští pak postaví svatyni a vnitřek chrámu a posvětí nádvoří.

Nechť zhotoví nové svaté nádoby a přinesou menoru [k zapalování svící], oltář na kadidlo a stůl pro svatyni.

Na oltáři budou pálit kadidlo a do menory vloží svíce a zapálí je ve svatyni. […]

A probudí se časně ráno dvacátého pátého dne devátého měsíce, měsíce kislevu […]. 

A po osm dní budou zasvěcovat oltář. Vystoupí s radostí a budou obětovat celé oběti a [pronášet] děkovné modlitby.

Kniha Makabejských, kapitola 4, 48–56

Co je Chanuka? […]

Když Řekové vstoupili do Svatého chrámu, znesvětili veškerý olej ve svatyni. Královská dynastie Hasmonejců je přemohla a zvítězila.

Prohledali svatyni a našli jen jeden džbán s olejem, který byl pod pečetí velekněze.

Nebylo v něm [dost] oleje na to, aby [menora] svítila déle než] jeden den, ale stal se zázrak a z tohoto oleje svítila [menora] osm dní.

Následujícího roku ustanovili těchto [osm dní] jako dny slavnosti, naplněné chválou a díkůvzdáním Bohu.

Babylonský talmud, Masechet Šabat 21b.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Proč je pro lidi a kultury důležité vytvářet vyprávění o svých zkušenostech?
 • Jak se národ v průběhu času mění? 
 • Co se můžeme naučit od různých generací? 

Doplňkové otázky

 • Jakými různými způsoby lze vyprávět chanukový příběh? 
 • Jak můžeme sladit příběh o džbánu s olejem s ranými historickými popisy, které najdeme v Knize Makabejské? 
 • Jak různé tváře svátku umožňují různé způsoby, jak se k němu připojit (na národní, společenské a osobní úrovni)?

Základní informace pro učitele

Chanuka je oslavou vítězství Makabejských (Hasmonejců, vedených Judou Makabejským) nad Řeky a zázraku se džbánem oleje. Podle Knihy Makabejské a dalších pramenů vydal v roce 167 př. n. l. král Antiochos IV (vládce seleukovského království s centrem v Sýrii) náboženské dekrety proti židovskému náboženství...

Přečtěte si více

Chanuka je oslavou vítězství Makabejských (Hasmonejců, vedených Judou Makabejským) nad Řeky a zázraku se džbánem oleje. Podle Knihy Makabejské a dalších pramenů vydal v roce 167 př. n. l. král Antiochos IV (vládce seleukovského království s centrem v Sýrii) náboženské dekrety proti židovskému náboženství v Zemi izraelské (která byla v té době pod jeho kontrolou), dobyl Svatý chrám a umístil do něj sochu řeckého boha Dia.

Po vydání dekretů začalo mezi Židy povstání, které nakonec vedlo k založení nezávislého židovského království v Zemi izraelské. Makabejští dokonce od Řeků dobyli zpět Svatý chrám, očistili jej od modlářských oltářů a připravili jej pro službu Bohu. Zapálili Menoru (svícen), která nahradila původní Menoru, kterou Řekové uloupili, a po dobu osmi dnů slavili zasvěcení Chrámu a jeho navrácení židovskému lidu, aby mohl uctívat Boha. Makabejci pak na památku zázračného vítězství menšiny nad mnohými zavedli svátek, který se slaví každoročně po dobu osmi dnů – svátek Chanuka.

Kniha Makabejská I vypráví o průběhu války a popisuje hrdinství Judy Makabejského a jeho vojáků, včetně jejich úspěšné válečné taktiky proti početné seleukovské armádě, která byla sice vybavena a vycvičena, ale pro kterou bylo toto území neznámé. Podle této knihy bylo ústředním bodem slavností posvěcení očištěného oltáře – slavnosti, které trvaly osm dní a byly zdrojem svátku, který se po nich slavil. 

Babylonský Talmud, sepsaný stovky let po makabejském povstání, přináší první zmínku o dalším zázraku slaveném o Chanuce, o zázraku džbánu s olejem. Podle popisu v traktátu Šabat našli Makabejci pouze jeden malý džbánek olivového oleje, který nebyl znesvěcen Řekem, a byl tedy vhodný k zapálení menory. Přestože množství oleje ve džbánu stačilo pouze na jeden den zapalování, stal se zázrak a olej vydržel osm dní. Na památku tohoto zázraku zapalujeme o svátku Chanuka svíčky v chanukiji po dobu osmi dnů. 

První kniha Makabejská je starověká kniha popisující příběh boje Makabejských proti Řekům. Kniha byla napsána v době blízké událostem, které jsou v ní popisovány, a poskytuje nám historický pramen pro pochopení tehdejších událostí. Babylonský Talmud nám naproti tomu umožňuje nahlédnout do náboženského vyprávění, které se kolem svátku vyvinulo. Talmudské vyprávění popisující zázrak se džbánem oleje doplňuje a rozšiřuje historický příběh a učí nás o hodnotách, které byly pro naše mudrce v té době tak důležité, jako je víra, svatost a díkůvzdání.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Začněte otázkou: Co slavíme během svátku Chanuka? Nechte každého žáka napsat jednu odpověď a pak porovnejte jeho odpověď s odpovědí jiného žáka. Napsali stejnou odpověď? Požádejte žáky, aby své odpovědi napsali na tabuli. Pokud následující věci nebyly zmíněny, doplňte je sami: Zázrak džbánu s olejem, vítězství Makabejců nad Řeky, očištění Svatého chrámu a oltáře a jeho zasvěcení, zrušení Antiochových nařízení. 
 • Shrňte: Chanuka má různé pohledy na příběh, z nichž každý se o svátku projevuje. Seznámíme se s těmito různými pohledy na podstatu svátku a podíváme se na jejich zdroje.  
 1. Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi oběma příběhy? Jaký vztah mezi nimi vidíte (doplňují se, odporují si apod.)? 
 2. Jaké jsou podle vás důvody toho, že různé prameny nabízejí odlišný popis svátku? Co nás to může naučit o způsobu vyprávění příběhů?
 3. Co považovali naši učenci na příběhu o Chanuce za důležité, jak se lze dozvědět z talmudského textu? Co může příběh o zázraku se džbánem na olej přidat k příběhu vyprávěnému v Knize Makabejské a dále podpořit pohled rabínů? 
 4. Ke kterému svátečnímu vyprávění máte větší vztah? Proč? 
 5. Co se můžeme z různých vyprávění chanukového příběhu naučit o způsobu, jakým popisujeme nebo prožíváme události v našem každodenním životě? Měli bychom hledat absolutní pravdu ohledně událostí, nebo ne? Vysvětlete svůj názor. 
 6. Jak na vás působí skutečnost, že o svátku existuje více než jedno vyprávění? Přináší to něco navíc? Je to matoucí? 

Starší studenti:  

 1. Který text považujete za historicky přesnější? Proč? Mění to něco na našem vztahu ke svátečnímu příběhu? 
 2. Myslíte si, že bychom se o svátcích měli učit pouze na základě historických pramenů, nebo naopak pouze na základě příběhů z tradice? Vysvětlete proč.  
 3. Z textů vidíme, že různé skupiny a různé generace zdůrazňují různé aspekty svátku. Které části příběhu byste se rozhodli zdůraznit, abyste předali poselství celé společnosti?
 • Požádejte žáky, aby prozkoumali dvě vyprávění chanukového příběhu, která jsou zde uvedena, prostřednictvím analýzy jednotlivých složek. U každého příběhu by měli zvážit: Kdo je hlavním hrdinou tohoto příběhu? Jaké je vyvrcholení příběhu? Co se slavilo? Proč se svátek slaví osm dní?  Můžete použít tuto šablonu nebo to udělat prostřednictvím vytvoření prezentace, přípravy didaktických pomůcek, jako jsou kartičky apod. 
 • Abyste ilustrovali myšlenku, že vyprávění má svůj program, rozdělte studenty do skupin: Navrhněte téma příběhu a nechte každou skupinu napsat stejný příběh z různých perspektiv různých nositelů zájmů. Můžete navrhnout příběh, který se týká chanuky – například výroba svíček, výroba olivového oleje, materiály používané k výrobě chanukiot atd. Možné perspektivy jednotlivých skupin: tradice, ochrana životního prostředí, mezilidské vztahy atd.
 • Po této aktivitě navažte na příklad vyučovaný ve třídě – jeden příběh s různými vyprávěními, která odrážejí a předávají různé důrazy a poselství.
 • Rozšiřte si příběh svátku z pohledu rabínů pomocí zdroje Příběh svátku.
 • Seznamte se s dalšími zdroji, které popisují další aspekty příběhu svátku z historické perspektivy, například s texty z 1. a 2. knihy Makabejské, které se objevují v pramenech Hrdinství, respektive Helenismus