Osvícený spor mezi Hilelem a Šamajem

Tento zdroj se zabývá sporem mezi Bejt Hilel (školou Hillela staršího) a Bejt Šamaj (školou Šamaje staršího) o to, zda máme z počtu chanukových svící, které zapalujeme každou noc svátku, přidávat nebo ubírat. Jejich spor využijeme k diskusi o hodnotě diskuse v židovské tradici a o konceptu „machloket le-šem šamajim“ – „spor ve jménu nebes“.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Učenci ze Šamajovy školy říkají: „Prvního dne zapálí osm světel a poté každý den méně, až poslední den hoří jedno světlo.“ Učenci z Hilelovy školy říkají: „První den zapálí jedno světlo a poté jejich počet zvyšuje, až na konci svítí osm světel.“ … A důvod pro jejich tvrzení je ten, že v otázkách svatosti máme přidávat, nikoli ubírat.

Talmud, Šabat 21b 

תָּנוּ רַבָּנַן:

מִצְוַת חֲנֻכָּה […] 

בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יוֹם רִאשׁוֹן מַדְלִיק שְׁמֹנָה מִכָּאן וְאֵילָךְ פּוֹחֵת וְהוֹלֵךְ.

וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יוֹם רִאשׁוֹן מַדְלִיק אַחַת מִכָּאן וְאֵילָךְ מוֹסִיף וְהוֹלֵךְ.

Ten spor, který je veden ve jménu nebes, bude mít trvalý význam, avšak ten spor, který není veden ve jménu nebes, skončí bez účinku. Co je to za spor, který byl veden ve jménu nebes? To je spor mezi Hilelem a Šamajem. A ten, který nebyl veden ve jménu nebes? To je spor Koracha a celé jeho tlupy.

Mišna, Masechet Avot 5:17

כָּל מַחֲלוֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם.

וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם, אֵין סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם.

אֵיזוֹ הִיא מַחֲלוֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם? זוֹ מַחֲלוֹקֶת הִלֵּל וְשַׁמַּאי.

וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם? זוֹ מַחֲלוֹקֶת קֹרַח וְכָל עֲדָתוֹ.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?
 • What would Jewish life look like if we truly followed the idea of machloket l’shem shamayim?

Doplňkové otázky

 • Co je obyčejný spor a co je spor „ve jménu nebes“? 
 • Jaké důvody a myšlenky stojí za rozdílnými metodami Bejt Hilel a Bejt Šamaj? 
 • Co se můžeme naučit z chování našich učenců? 
 • Do jaké míry je v židovských tradicích nutná jednotnost?

Základní informace pro učitele

O Chanuce máme přikázáno zapalovat svíčky během každého z osmi dnů svátku, abychom zvěstovali chanukový zázrak. Je zvykem zapalovat svíčky v chanukiji, která má devět samostatných svícnů, přičemž devátá svíčka je šamaš, který se používá k zapalování ostatních svíček. Naši učenci učili, že stačí,...

Přečtěte si více

O Chanuce máme přikázáno zapalovat svíčky během každého z osmi dnů svátku, abychom zvěstovali chanukový zázrak. Je zvykem zapalovat svíčky v chanukiji, která má devět samostatných svícnů, přičemž devátá svíčka je šamaš, který se používá k zapalování ostatních svíček. Naši učenci učili, že stačí, když každý člen rodiny zapálí jednu svíčku po všechny dny svátku, ale mehadrim (ti, kteří chtěli prohloubit dodržování rituálu) zapalovali každý den svátku další svíčku, až osmý den dosáhli osmi svíček (podle Rambama, Hilchot Megila a Chanuka, 4:1). V moderní době je přijatý zvyk mehadrim – každý den přidat jednu svíčku. 

Talmud uvádí spor dvou skupin – Bejt Hilel a Bejt Šamaj – mezi učenci ohledně otázky, zda máme každý den přidávat, nebo ubírat z počtu chanukových svící. Bejt Šamaj navrhuje, abychom první den svátku začali s osmi svíčkami a pak každý den z tohoto počtu jednu ubírali, dokud poslední den svátku nezapálíme pouze jednu svíčku. Bejt Hilel navrhuje, abychom začali s jednou svíčkou a každý den k ní přidávali a svátek zakončili zapálením osmi svíček. 

Halacha (židovské právo) se řídí podle Bejt Hilel. Jedním z vysvětlení rozdílu mezi přístupem Bejt Šamaj a Bejt Hilel je, že Bejt Šamaj označuje počet dní, které zbývají do konce svátku, zatímco Bejt Hilel označuje počet dní, které uplynuly. Druhé vysvětlení spočívá v tom, že Bejt Šamaj poukazuje na paralelu mezi zapalováním svící na Chanuku a rituálními oběťmi na Sukot, kde se počet obětí každý den snižuje. A Bejt Hilel postupuje podle zásady, že „ke svatosti se má přidávat, ne z ní ubírat.“ 

Tento spor mezi Bejt Hilel a Bejt Šamaj je jedním z mnoha příkladů sporů, které se objevují v Mišně. Bejt Hilel a Bejt Šamaj byly dvě skupiny studentů (studenti Hilela Staršího a studenti Šamaje Staršího), které měly odlišný přístup k halaše. Bejt Hilel obvykle rozhodoval mírnějším způsobem, zatímco Bejt Šamaj měl tendenci upřednostňovat přísnější přístup. Po většině sporů mezi nimi byla halacha pro další generace stanovena podle názoru Bejt Hilel. 

Druhý přiložený text z Mišny říká, že spory mezi oběma školami jsou příkladem „sporu ve jménu nebes“, což jsou spory vedené s cílem objasnit pravdu, nikoliv pro čest či postavení, a proto „přetrvají“. To znamená, že hodnota sporu není pro budoucí generace anulována a že zásadní otázky, které nastoluje, a různé přístupy, které předkládá, zůstávají relevantní i poté, co byla stanovena halacha. 

To je v protikladu ke sporu, který se odehrál mezi Korachem a jeho lidem a Mojžíšem, v němž Korach a jeho lid zpochybnili Mojžíšovo vedení kvůli vlastní cti a postavení. „Spor ve jménu nebes“ lze vykládat jak z hlediska účelu sporu, tak z hlediska způsobu jeho vedení: při vzájemném naslouchání, ze vzájemné úcty, laskavosti atd. Vidíme, že židovská tradice neusiluje o vytvoření jediného závazného pojetí pravdy, ale spíše se cestou spoléhala na existenci sporů, nesnažila se je odmítat, ale spíše využívala nástroje dialogu, aniž by se vzdala hodnoty pravdy. 

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Rozdělte žáky do dvojic a nechte je odpovědět na seznam 7-9 tvrzení pomocí slov „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“. Každá dvojice by měla formulovat jednotnou odpověď na každý výrok. Poté diskutujte o proběhlé debatě. Je toto zadání možné? Je možné se shodnout na všem? Co stojí za neshodami, které máme s jinými lidmi (ať už z osobních důvodů, nebo kvůli našemu světonázoru)? Navrhované výroky: „pistáciová zmrzlina je lepší než vanilková“, „nejlepší kniha ze série Harry Potter je ta třetí“, „bazény jsou lepší než oceán“ atd. 
 • Postavte svíčky do dvou chanukijot, do jedné dejte tři svíčky a do druhé šest. Požádejte studenty, aby vám řekli, kterému dni svátku odpovídá každá chanukija. Poté přečtěte text z Talmudu a zeptejte se studentů, podle čího přístupu odpovídali – Hilela nebo Šamaje? Nyní vysvětlete, že chanukija se šesti svíčkami je postavena podle přístupu Bejt Šamaje, a poté studenty požádejte, aby vám řekli, ve který den svátku by byla zapálena.
 1. Bejt Hilel a Bejt Šamaj se neshodnou na způsobu zapalování chanukových svící. Co myslíte, že by mohlo být důvodem každého z těchto názorů? 
 2. Bejt Hilel a Bejt Šamaj byly dvě skupiny učenců, které spolu nesouhlasily v mnoha otázkách halachy. Co myslíte, že vede lidi k tomu, že spolu pravidelně nesouhlasí? Napadají vás další situace, kdy se určití lidé mezi sebou neshodnou téměř v žádném tématu? Vyjmenujte alespoň dvě věci, které by mohly být jádrem takového chování.  
 3. Mišna uvádí, že spor mezi Bejt Hilel a Bejt Šamaj je „sporem ve jménu nebes“. Vlastními slovy vysvětlete význam tohoto pojmu. V čem se spory kvůli nebi liší od jiných sporů? Co dělá spor „sporem ve jménu nebes“? (Zamyslete se nad účelem sporu a způsobem, jakým je veden.) 
 4. Jaký máte pocit ze sporů? Vstupujete do sporu snadno a rychle, nebo se jim snažíte vyhnout? Je lepší spory ve světě zvyšovat, nebo snižovat? Proč? V čem je spor nevýhodný a kdy může být užitečný? Uveďte příklady.  
 5. Co se můžeme dozvědět o postoji judaismu ke sporům ze skutečnosti, že židovská tradice je plná protichůdných sporů a názorů komentátorů a lidí z halachy?
  Pro starší studenty: Jaké jsou výsledky práce s haldou?  Jak tento přístup pomáhá vytvářet pocit sounáležitosti a přijetí různých cest v judaismu? Jak přispívá k vaší vlastní zkušenosti s judaismem? 
 6. Myslíte si, že je lepší jednotnost názorů a tradic, nebo jejich rozmanitost? Vysvětlete a navrhněte výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.
 • Požádejte studenty, aby se vrátili v čase do talmudického bejt midraše (studovny). Atmosféru můžete dokreslit pomocí kulis a kostýmů. Rozdělte studenty do dvou skupin – Bejt Hilel a Bejt Šamaj. Každá skupina by měla obhájit svůj názor a nabídnout vysvětlení ohledně debaty o chanukových svíčkách. Uspořádejte diskusi v bejt midraš mezi studenty, když jsou „ve své“ roli. 
 • Vyberte si téma z reálného života, na kterém se třída neshodne (nejlépe je použít spor, který odpovídá definici „ve jménu nebes“ – etický, výchovný, sociální). Poté buď rozdělte studenty do dvojic (každý student zastupuje jeden z názorů), nebo uspořádejte debatu v plénu. Studenti by měli vysvětlit důvody svého názoru, přičemž každý student by měl mluvit po určitou dobu, zatímco naslouchající studenti slíbí, že budou pouze poslouchat, aniž by odpovídali nebo přerušovali svého kamaráda. Můžete také uspořádat debatu s použitím „mluvícího předmětu“, například klacku, a umožnit mluvit pouze tomu, kdo drží klacík, zatímco ostatní studenti poslouchají.
  Porovnejte spor, který probíhá při naslouchání a dává prostor každé straně, aby přednesla své argumenty, a spor, při kterém se každá strana snaží diskusi ovládnout.
 • Mišna naznačuje, že existují pozitivní a negativní spory. Pokuste se vytvořit seznam pravidel pro pozitivní spor.
 • Proberte některé další spory mezi Bejt Šamaj a Bejt Hilel a vysvětlete různé aspekty, které charakterizují jejich názory. Můžete se například zaměřit na spor o píseň, která se zpívá při tanci před nevěstou, jehož jádrem je debata o používání metody „milosrdné lži“. Obohacení k tomuto textu naleznete zde
 • Dále diskutujte o zapalování chanukových svíček pomocí zdroje o chanukových svíčkách (pro věkovou skupinu 6–11 let).