Svátek Pesach

Úvodní hodina věnovaná svátku. V tomto bloku se seznámíme s různými aspekty tohoto svátku spolu s tím, jak se budeme seznamovat s jeho příběhem a různými jmény, která dostal: Pesach, svátek jara, svátek macesů a svátek svobody.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

K čemu je pesachová oběť, kterou naši otcové jedli v dobách, kdy stával Chrám? Abychom si připomínali, že Svatý, budiž požehnán, překročil (pasach) domy našich otců v Egyptě.

(z Pesachové hagady)

פֶּסַח שֶׁהָיוּ אֲבוֹתֵינוּ אוֹכְלִים בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ הָיָה קַיָּם, עַל שׁוּם מָה?

עַל שׁוּם שֶׁפָּסַח הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל בָּתֵּי אֲבוֹתֵינוּ בְּמִצְרַיִם.

(מן ההגדה של פסח) 

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem přináší svátky krásu a hojnost a jak vnáší řád do židovského roku?

Doplňkové otázky

 • Proč je Pesach nejvíce slavený židovský svátek? 
 • Co vypovídá něčí jméno o jeho podstatě? 

Základní informace pro učitele

Pesach je znám jako svátek, který připomíná vyvedení Izraelitů z Egypta, z otroctví ke svobodě. Jednou z ústředních micvot – přikázání – tohoto svátku je vyprávět příběh o exodu.  Zároveň má tento svátek i další charakteristické rysy a jsou zde i jiné aspekty, které...

Přečtěte si více

Pesach je znám jako svátek, který připomíná vyvedení Izraelitů z Egypta, z otroctví ke svobodě. Jednou z ústředních micvot – přikázání – tohoto svátku je vyprávět příběh o exodu. 

Zároveň má tento svátek i další charakteristické rysy a jsou zde i jiné aspekty, které lze slavit. 

Tyto různé aspekty svátku jsou vyjádřeny v jeho různých názvech:

Svátek Pesach – nám má připomínat Pesachovou oběť a to, že bůh přeskočil domy Izraelitů během pobití prvorozených, a tak ušetřil prvorozené děti Izraele. „A řeknete: ‚Toto je oběť pesach Hospodinu, když překročil domy synů Izraele v Egyptě, když udeřil na Egypt, ale naše domy ušetřil.‘ “ (Exodus 12: 27)

Svátek nekynutých chlebů – nám má připomínat nekynutý chléb, který Izraelité jedli, když odcházeli Egypta, neboť spěchali a těsto na chléb jim nestihlo vykynout. Maca zůstává hlavním pokrmem během svátků i dnes. „Budete dodržovat svátek nekynutých chlebů a bude jíst nekynuté chleby po sedm dní.“ (Exodus 23:15)

Svátek svobody – Jelikož tento svátek připomíná odchod z realitu z otroctví ke svobodě, naši učenci ho nazvali čas naší svobody, a tak je také zmiňován ve svátečních modlitbách: „A dal jsi nám, Hospodine, Bože náš, s láskou stanovený čas k radosti, svátky a čas k potěšení tento svátek nekvašených chlebů, čas naší svobody, svaté shromáždění, připomínku vyvedení z Egypta.“

Svátek jara – Vzhledem k tomu, že svátek vždy připadá na jaro, a protože ječmen se seje na jaře, měly se při pouti do Chrámu přinést dva snopy jako prvotiny: „Dodržujte měsíc jara a konejte Pesach svému Bohu, neboť to byl měsíc jara, kdy vás Bůh vyvedl v noci ze země egyptské.“ (Deuteronomium 16:1)

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Převyprávějte příběh vyvedení z Egypta. Můžete ho zkusit vyprávět tak, aby žáci sami doplňovali do příběhu části, které si pamatuji, například jména ústředních postav a události, nebo můžete hrát hru, v níž jsou jednotlivé úseky příběhu znázorněny slovy nebo kresbou na kartách, a žáci pak mohou tyto karty uspořádat a převyprávět příběh v chronologickém pořádku.

Pro starší žáky:

 • Proberte podrobněji čtyři jména svátku Pesach a jejich význam: rozdělte třídu do čtyř skupin a každá skupina ať se zaměří na jedno jméno. Můžete žákům rozdat kartičky se jmény svátku a relevantními biblickými verše, případně výroky učenců z rabínské literatury a krátkým vysvětlením. Žáci pak musí vymyslet, jak tyto nově získané vědomosti předat zbytku třídy.
 • Pokud mají žáci k dispozici počítače, můžete vytvořit pracovní skupinu na Mentimeter a poslat jim link. Žáci tam mohou napsat vše, co je napadne v souvislosti s Pesachem. K prezentaci finálního produktu použijte projektor a různě barevnými fixy označte různá slova, která jsou spojena s různými jmény svátku. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad tím, proč jste určitá slova označili stejnou barvou.
 1. S jakou části svátku Pesach se nejvíc ztotožňujete a proč? 
 2. Proč je přeskočení domovů Izraelitů při pobíjení prvorozených natolik signifikantní, že je po něm svátek pojmenován?
 3. Jak podle vás souvisí to, že svátek Pesach znamená svobodu a osvobození a je zároveň slaven na jaře? 
 4. Proč bylo tomuto svátku dáno více jmen a nestačilo jej nazvat jen „svátkem nekynutých chlebů“, jak se také objevuje v Tóře? Co každé z těchto jmen znamená? Proč je tak nazýván? 
 5. Jakým jménem byste svátek nazvali vy? Vysvětlete, proč je toto jméno pro svátek vhodné podle zvyků a příběhu, který se ke svátku váže.
 • Abychom hlouběji pochopili význam jednotlivých jmen svátku, použijte následující aktivitu: ať si žáci rozdělí list papíru do čtyř částí pro čtyři různá jména a do každé části nakreslí obrázek, který podle jejich názoru nějakým způsobem vystihuje jméno svátku. Poté mohou vyměnit svůj papír se spolužákem a snažit se určit, které jméno svátku představuje kresba druhého žáka.
  Na další list papíru můžou žáci nakreslit další jméno, které si zvolili pro svátek a jejich spolužáci pak mohou toto jméno určit rovněž.
 • Pro starší žáky: Abychom pochopili, co je na Pesachu tak zvláštního, že se stal nejvíce slaveným židovským svátkem, požádejte žáky, aby udělali menší průzkum mezi svými přáteli a příbuznými. Žáci se mohou klást například následující otázky: Jaké židovské svátky slavíte? Jaký je váš nejoblíbenější svátek a proč? Proč si myslíte, že je Pesach nejvíce slavený židovský svátek? Výsledky průzkumu můžete společně s celou třídou rozebrat, případně můžete rozdělit třídu do skupin a porovnat jednotlivé odpovědi.
 • Můžete si pustit film „Princ egyptský“, který popisuje příběh svátku. Doplňuje nějak tento film celkový dojem ze svátku? Které různé midraše film přidává k původnímu příběhu? 
 • Podívejte se na toto video, které znázorňuje vyvedení z Egypta pomocí lidských siluet. 
 • Naučte se více o příběhu svátku Pesach z následujících oddílů: Deset ran, Vyprávění příběhu o vyvedení z Egypta.