Suka – stálost a dočasnost

O svátku Sukot proměňujeme suku, dočasnou stavbu, na týden v náš trvalý domov. Tento materiál pojednává o zkušenosti trvalosti a pomíjivosti o svátku Sukot a v našem každodenním životě. 

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Sedm dní budete přebývat v sukot […], aby budoucí generace věděly, že jsem Izraelcům připravil dočasné příbytky, když jsem je vyvedl z egyptské země.

Leviticus 23:42–43

בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים […]  לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם:

Po dobu sedmi dnů si člověk ustanoví suku jako svůj trvalý domov a svůj dům bude mít jako dočasný. 

Jak to udělat? 

Když má někdo pěkné nádobí, přinese je do suky. 

Pokud má pěkné povlečení, přinese je do suky. 

Jí, pije a chodí v suce. 

Dle Babylónského talmudu, Masechet Suka 28b

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem mi židovský kalendář pomáhá v mém duchovním růstu?
 • Jakým způsobem židovské zvyky odrážejí židovské hodnoty?

Doplňkové otázky

 • Jaké je místo dočasnosti v našem životě? 
 • Jak nám stěhování do suky pomáhá dát smysl základním věcem v životě?
 • Jak nám jako lidem může přispět pocit zranitelnosti, který plyne z posezení v suce?

Základní informace pro učitele

Svátek Sukot je pojmenován podle suky, ve které po celou dobu svátku žijeme. Suka je dočasná stavba, která má doškovou střechu zvanou schach  סכך, vyrobenou z rostlin (například palmových listů, tkaných bambusových rohoží nebo větví borovic). Suka se staví jako dočasný domov – obydlí,...

Přečtěte si více

Svátek Sukot je pojmenován podle suky, ve které po celou dobu svátku žijeme. Suka je dočasná stavba, která má doškovou střechu zvanou schach  סכך, vyrobenou z rostlin (například palmových listů, tkaných bambusových rohoží nebo větví borovic). Suka se staví jako dočasný domov – obydlí, které se obývá jen krátkou dobu. Tóra říká: „Sedm dní budete přebývat v sukot“ (Leviticus 23, 42) a naši mudrci to vysvětlují následovně: „Tóra říká, že na celých sedm dní máš opustit svůj stálý domov a usadit se v domově dočasném.“ (Babylonský talmud, Masechet Suka 2a)

Chazal (naši učenci) na základě těchto zásad stanovili soubor zákonů, které měly zajistit, aby suka splňovala jak definici domova – místa vhodného k bydlení, tak i definici přechodného příbytku – pro dočasné účely. Pokud jde o to, že je vhodná k bydlení, učenci určili minimální výšku a velikost, v níž může člověk sedět, a minimální počet stěn – tři (i když třetí stěna může být menší). Její dočasnost určuje schach, střešní krytina: Musí být vyrobena z rostlin vypěstovaných ze země, bez použití jakéhokoli fixačního materiálu (např. hlíny), a musí být postavena před svátkem (nikoliv zůstat na místě z roku na rok).

Komentátoři nabízejí různá vysvětlení přikázání o suce, jejím účelu a hodnotách, s nimiž je spojena. Rašbam (v komentáři k 23. kapitole knihy Leviticus, 43) vysvětlil, že stěhování do dočasného domova v tomto ročním období, kdy se sklízí obilí, připomíná člověku, že má být pokorný: „Bůh určil svátek Sukot na období sklizně, aby srdce člověka nezpychlo kvůli tomu, že jeho domov je naplněn tolika dobrými věcmi, a aby si neřekl: ‚Tohle všechno bohatství máme jenom díky naší vlastní práci.‘“

V chasidut byla dočasná suka chápána jako alegorie tohoto světa (na rozdíl od světa budoucího) v tom smyslu, že tento svět je dočasný a my jsme v něm hosty, a že touhy člověka by měly směřovat ke světu budoucímu. Jak vysvětlil autor Sfat Emet: „Tento svět je pro lid Izraele dočasný, jeho hlavní domov je na nebesích.“ (Devarim, Le-Sukot, 16) Rabín Elijahu Eliezer Dessler ve své knize Michtav me-Elijahu napsal: „Suka je dočasný domov, způsob, jak zrušit hmotný svět.“

Někteří komentátoři vysvětlovali myšlenku bydlení v dočasném domově jako princip sociální rovnosti, protože člověk je oddělen od svého majetku a v suce jsou si všichni rovni. Filón Alexandrijský spojil myšlenku rovnosti s ročním obdobím, v němž se svátek Sukot koná, tedy se začátkem podzimního období: „Poslední ze svátků měsíce Tišrej se nazývá Sukot a koná se v den rovnodennosti, kdy noc a den jsou stejně dlouhé […] z toho se učíme […], že musíme respektovat rovnost a ošklivit si nerovnost.“ (O zákonech, čl. 204)

Ve výše uvedeném zdroji ale učenci rozdíl mezi dočasným a trvalým domovem obrátili. Podle Talmudu se suka stává po dobu trvání svátku trvalým domovem. Talmud podrobně popisuje, jak k něčemu takovému dochází: Člověk si do suky přenese nábytek a nádobí ze svého stálého domova a dělá v suce vše, co by dělal ve svém stálém domově, například jí a spí. Tím se suka stává na jeden týden jeho trvalým domovem. Nicméně – tento „domov“ není stabilním místem, které je nutně bezpečné nebo zabezpečené. Suka je náchylná k poškození povětrnostními vlivy a může být snadno zničena nebo přemístěna z místa na místo. Proměna dočasné stavby v náš stálý domov na celý týden nám pomáhá navázat na putování Izraelitů pouští, na dobu, kdy byl jejich domov nestabilní a dočasný – než vstoupili do izraelské země a vybudovali si zde svůj stálý domov.

Od učenců se můžeme učit o možnostech vnášení stálosti do dočasného života a dočasnosti do života trvalého – nejen o svátku Sukot, ale i v našem každodenním životě.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Požádejte žáky, aby napsali stránku z cestovního deníku imaginárního Izraelity v době, kdy putoval pouští. Navrhněte jim, aby se vztahovali ke zkušenostem s životem ve stanu, s počasím, přesunem z místa na místo, rozebíráním a stavěním tábora atd. Žáci, kteří neznají příběh o putování Izraelitů pouští, mohou případně popsat dlouhou cestu nebo výlet, který zažili. 
 • Proberte s žáky jejich zkušenosti s dočasnými stavbami (na výletě, v táboře apod.) Zeptejte se, jak by se cítili, kdyby se museli každý rok stěhovat z místa na místo? Jakou výhodu má stálé místo? Co lze získat z období dočasnosti v životě?
  Vysvětlete rozdíly mezi sukou a domem, dočasným a trvalým domovem.
 1. Proč je suka považována za dočasný domov? Jaké má vlastnosti, které jsou charakteristické pro dočasný domov? Jaké jsou charakteristiky trvalého domova? 
 2. Jakou událost z minulosti nám má dočasnost suky připomínat? Proč je podle vás potřeba v suce skutečně žít, abychom se na tuto událost napojili? 
 3. Jaké věci podle výše uvedeného zdroje dávají suce atributy trvalého domova? Proč se Chazal snažil přiřadit suce vlastnosti stálého domova? 
 4. Co byste si do své suky přinesli, abyste jí dodali atributy trvalého bydliště? 
 5. Je skutečně možné nazvat suku „stálým domovem“ jen proto, že se v ní dělají určité věci a jsou v ní určité předměty? Co ze suky přesto dělá dočasné obydlí?
 6. Jaká je zkušenost s bydlením v dočasném domově? Jaké pocity podle vás cítí člověk, který žije v dočasném domově? Jaké jsou výhody a nevýhody této zkušenosti? 
 7. Jaké poselství si můžeme ze svátku Sukot odnést do zbytku roku, pokud jde o náš vztah k těm věcem v našem životě, které vnímáme jako trvalé?
 8. Pro starší žáky: Které věci ve vašem životě jsou dočasné a které trvalé? Jste spokojeni s dočasností a trvalostí těchto věcí? Jsou ve vašem životě věci, které jsou dočasné, a chtěli byste, aby byly trvalejší, a věci, které jsou trvalé, a chtěli byste, aby byly dočasnější? Proč a jak to můžete udělat? (Například proměnit koníček, jako je kreslení, ve stálou a pravidelnou součást svého týdenního programu).
 • Navštivte suku a pozorujte ji z hlediska stálosti a dočasnosti – co je v ní stálé a co dočasné? 
 • Žáci by měli do školní suky přinést jeden předmět, o kterém si myslí, že je určen pro trvalý domov (tento předmět mohou nakreslit nebo vyrobit), a pak jím suku vyzdobit. 
 • Jaký význam má dočasnost suky? Použijte tuto šablonu, ve které různé postavy vysvětlují význam suky z jejich pohledu. Ke každé postavě přiřaďte konkrétní hodnotu. Vyberte si jednu z postav, se kterou se ztotožňujete, a napište o zážitku ze svého života, při kterém jste pocítili to, co popisují.
 • Prostudujte si článek Eliahou Erica Bokobzy s názvem „Sukot“, který nabízí zajímavý pohled na přechodnou povahu sukot oproti charakteristikám trvalého domova.