Desatero přikázání

V tomto materiálu se seznámíme s Desaterem, které je morálním základem židovského národa a inspirovalo i ostatní národy. Zabývá se také významem rolí pro společnost a jednotlivce.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Všechna ona slova řekl Bůh, říkaje:

„Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, jenž tě vyvedl ze země egyptské z domova otroků, 

neměj jiná božstva před mou tváří! Nedělej si sochy, obrazy čehokoli, co je na nebesích shora a co je na zemi dole a ve vodě pod zemí! Neklaň se jim a nesluž jim …

Jméno svého Boha Hospodina nezneužívej. …

Pamatuj dne odpočinku, abys jej posvěcoval! Šest dní pracuj a konej všechnu svou práci. Sedmý je však dnem odpočinku Hospodina, tvého Boha, a tak nekonej žádnou práci ty, tvůj syn, tvá dcera ani tvá služka, tvůj dobytek a přistěhovalec ve tvých branách. …

Cti svého otce a svou matku, aby se na té půdě, kterou ti dává tvůj Bůh Hospodin, prodloužili tvé dny!

Nevraždi!

Nesmilni!

Nekraď!

Nevypovídej na svého druha jako křivý svědek!

A neprahni po domu svého druha, po ženě svého druha, jeho služce, jeho otroku, volu a oslu a čemkoli, co je tvého druha!“

(Exodus 20, 1-14)

וַיְדַבֵּר אֱ-לֹהִים אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר:

אָנֹכִי ה‘ אֱ-לֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים.

לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי. לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל וְכָל תְּמוּנָה. […] לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם […].

לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה‘ אֱ-לֹהֶיךָ לַשָּׁוְא […].

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ. שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וְעָשִׂיתָ כָּל מְלַאכְתֶּךָ. וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לה‘ אֱ-לֹהֶיךָ לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ וּבְהֶמְתֶּךָ וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ. […]

כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה‘ אֱ-לֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ.

לֹא תִרְצָח.

לֹא תִנְאָף.

לֹא תִגְנֹב.

לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר.

לֹא תַחְמֹד בֵּית רֵעֶךָ, לֹא תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • Jak je příběh Tóry mým příběhem?

Doplňkové otázky

 • Do jaké míry jsou se mnou spojeny zákony Tóry? Proč?
 • Jak se mnou souvisí předávání Tóry?
 • Jaké místo mají pravidla v našem životě?

Základní informace pro učitele

V Tóře je Šavuot zemědělským svátkem  svátkem sklizně a prvních plodů. Byl to chazal (rabínští učenci), kdo spojil tento svátek s nejformativnější událostí v dějinách židovského národa  když izraelský lid stanul společně na hoře Sinaj a Mojžíš podle tradice přijal od Boha luchot ha-brit ...

Přečtěte si více

V Tóře je Šavuot zemědělským svátkem  svátkem sklizně a prvních plodů. Byl to chazal (rabínští učenci), kdo spojil tento svátek s nejformativnější událostí v dějinách židovského národa  když izraelský lid stanul společně na hoře Sinaj a Mojžíš podle tradice přijal od Boha luchot ha-brit  Desky smlouvy a předal je národu.

Kniha Exodus vypráví, že na deskách bylo napsáno deset přikázání, která Bůh promluvil k národu, když tam stál. Z tohoto důvodu se verše z Tóry popisující smlouvu na hoře Sinaj a deset přikázání čtou v synagoze nahlas každý rok ráno na svátek Šavuot.

Deset přikázání se stalo základními kameny společenského a právního systému židovského národa a ovlivnilo i další kultury.
Deset přikázání se v Tóře objevuje dvakrát, s některými drobnými, ale významnými změnami (druhá verze se nachází v knize Deuteronomium. Rozdělení přikázání na deset není v textu vyznačeno a existují různé návrhy, jak by měla být rozdělena.
Je obvyklé rozdělit deset přikázání na zákony, které jsou mezi lidmi a Bohem, a zákony, které jsou mezi lidmi.
Navzdory zvláštnímu postavení deseti přikázání, protože byla podle tradice dána na hoře Sinaj, židovské právo stanoví, že jejich postavení není zvláštnější než postavení ostatních přikázání a zákonů v Tóře – a povinnost dodržovat je je stejná jako dodržovat všechna přikázání uvedená v pěti knihách Tóry.

Zákony Tóry připomínají Chammurapiho zákoník, další soubor morálních zákonů ze starověkého světa z přibližně stejné doby. Zkoumáním rozdílů mezi Chammurapiho zákoníkem a zákony Tóry se můžeme dozvědět o hodnotách, které odlišovaly a odlišují judaismus od tehdy převládajícího světového názoru.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Žáci by měli ve skupinách vytvořit soubor pravidel pro třídu a zahrnout do něj deset pravidel, která zajistí jak společné dobro ve třídě, tak dobro jednotlivce.
  Zvažte, která pravidla jsou společná pro různé skupiny a na jakých principech a světonázorech jsou tato pravidla založena.
  Zamyslete se také nad tím, která z pravidel jsou univerzální a týkají se všech žáků na světě a která jsou specifická pro danou třídu a možná i pro ostatní třídy ve škole? Která se týkají mezilidských vztahů? Která souvisejí s židovským charakterem školy? A tak dále. 
 • Jaký je účel různých pravidel? Ukažte studentům ilustraci a diskutujte o ní: Jakým způsobem ovlivňuje plot hru? Jak mohou pravidla někdy za určitých okolností vést ke svobodě a osvobození? Uveďte příklady takových pravidel ze svého života. (Pro ilustraci můžete uvést příklad: Pravidla proti násilí ve škole dávají žákům svobodu volně se pohybovat a cítit se bezpečně).
 1. Kniha Exodus nám říká, že deset přikázání bylo dáno na hoře Sinaj. Proč myslíte, že byla přikázání dána při tak působivé události, kterou si pamatují celé generace?
 2. Z desatera přikázání se můžeme dozvědět, které hodnoty byly pro židovský národ při jeho založení důležité. Diskutujte o dvou nebo třech z těchto hodnot. Souhlasíte s jejich zařazením do desatera přikázání? Vysvětlete to. 
 3. Která z deseti přikázání byste očekávali také ve společnosti, která není spojena s Tórou? 
 4. V desateru přikázání jsou dva typy zákonů: zákony týkající se vzájemných vztahů mezi lidmi בין אדם לחברו , a zákony týkající se vzájemných vztahů mezi člověkem a Bohem. Zvažte, která kategorie je vhodná pro každé z přikázání. Existuje nějaké, u kterého si nejste jisti, do které kategorie patří?
 5. Která z přikázání jsou podle vás nejdůležitější pro zachování řádné společnosti? Která jsou podle vás v dnešní době méně důležitá? Vysvětlete to. 
 6. Která z přikázání jsou pro vás osobně významná? Proč? 
 7. Proč jsou pravidla důležitá pro společnost? 
 8. Někteří lidé se cítí lépe bez pravidel a někteří se cítí lépe s pravidly. Kam na spektru mezi těmito dvěma typy osobnosti patříte vy? Jsou chvíle, kdy dáváte přednost pravidlům, a chvíle, kdy ne? Vysvětlete výhody a nevýhody pravidel v našem soukromém životě.
 9. Desatero přikázání je rozděleno na „dělej“ a „nedělej“. Jaký je rozdíl mezi přikázáním něco dělat a přikázáním něco nedělat? Roztřiďte přikázání podle těchto dvou kategorií.
 • Požádejte žáky, aby napsali jedenácté přikázání, které podle nich v desateru chybí. Zeptejte se žáků, zda přikázání, které si vybrali, je univerzální, židovské nebo osobní. To může vést k diskusi o jejich osobním vztahu k desateru přikázání a o možnosti inovovat jeho obsah.
 • Žáci si vyberou jedno z přikázání, prostudují ho a vytvoří jím inspirovaný umělecký projekt, který představí ostatním žákům. Požádejte je, aby se v díle zabývali jak svým osobním vztahem k vybranému přikázání, tak židovskou hodnotou, která se v něm odráží.
 • Každé z přikázání vyvolává mnoho otázek, které je třeba dále zvážit a objasnit. Požádejte žáky, aby si vybrali jedno přikázání, u kterého není zcela jasné, co máme dělat, a aby napsali několik otázek, které z něj nebo ze situací s ním spojených vyplývají.
  Například přikázání „Cti své rodiče“ – znamená to, že musíme dělat vše, o co nás rodiče požádají? Nebo „Nekraď“ – jak je to se stahováním písniček/videí na internetu? Považuje se to za krádež? A tak dále.
  Aby byla aktivita více zážitková, můžete každé přikázání napsat na plakátovací tabuli, rozvěsit je po místnosti a nechat studenty, aby kolem něj psali své otázky.
 • Naučte se druhou verzi deseti přikázání, která se s určitými změnami objevuje v knize Deuteronomium (5, 6–17). Prozkoumejte rozdíly mezi oběma texty a zamyslete se nad tím, co se z těchto rozdílů dá vyvodit a jak je lze vysvětlit.
 • Jak vypadaly desky smlouvy (luchot ha-brit)?
  Tóra neuvádí mnoho podrobností kromě toho, že byly z kamene a z obou stran vyryté. A tak generace komentátorů a umělců popustily uzdu své fantazii a navrhovaly, jak se Boží slovo dostalo na svět. Většina výkladů se týká role přikázání jako Božího zákona.
 1. Midraš Tanchuma například naznačuje, že přikázání byla do kamene vyryta ohněm – vhodným prostředkem pro Boží slovo: „A Tóra, čím byla napsána? Na bílém ohni černým ohněm.“ (Tanchuma Berešit 1).
 2. Učenci v talmudu a midraších naznačují, že ani ten kámen nebyl obyčejný kámen, nýbrž drahokam – safír (podle Va-jikra Raba 32, 2), což je výklad spojující se s myšlenkou, že slova Tóry jsou pro nás drahocenná. 
 3. Kvůli zákazu tvořit sochy a obrazy, který je obsažen ve druhém přikázání, existovalo dlouhé období, kdy se Židé nevyjadřovali prostřednictvím uměleckých prostředků. Těch několik málo obrazů zhotovených z desek je obvykle vidět v podobě dvojité desky, jak je vidět na ilustraci suky, nebo ve starobylém rukopisu. Křesťané kreslili tabulky v různých tvarech – jako svitek, knihu nebo jako mírně zaoblené tabulky. Protože Tóra je určitým druhem smlouvy, dohody, odráží kresba typ smluv v jejich době.
  Díky těmto pramenům vidíme, že komentátoři se rozhodli (slovy nebo uměním) popsat desky způsobem, který by odrážel jejich význam a obsah.
  Kdybyste mohli popsat desky pomocí jakéhokoli obrázku – jaký byste zvolili?