Deset ran

V toto oddílu se budeme učit o tom, co během sederové noci děláme při recitaci deseti ran – ukápnutí červeného vína nebo hroznového džusu na talíř při každé ráně. Budeme se zároveň věnovat tomu, jaký význam tento zvyk může mít.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

„Toto je deset ran, které Svatý, budiž požehnán, přivedl na Egypťany v Egyptě:

Krev   Žáby   Hmyz   Zvěř   Mor

Vředy   Kroupy   Kobylky   Tma

Pobití prvorozených

Rabi Jehuda z jejich počátečních písmen dělal pro lepší zapamatování tyto zkratky:

Decach adaš be-achav“

(Z Pesachové hagady)

„Ve tu chvíli služební andělé chtěli před Svatým, budiž požehnán, zpívat píseň. Ale Svatý, budiž požehnán, jim řekl: ‚Má stvoření (Egypťané) se topí v moři a vy přede mnou chcete zpívat píseň?“

(Babylónský talmud, Sanhedrin 39b)

אֵלּוּ עֶשֶׂר מַכּוֹת שֶׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִיִּים בְּמִצְרַיִם. 

וְאֵלּוּ הֵן;

דָּם, צְפַרְדֵּעַ, כִּנִּים, עָרֹב, דֶּבֶר, שְׁחִין, בָּרָד, אַרְבֶּה, חֹשֶׁךְ, מַכַּת בְּכוֹרוֹת.

רַבִּי יְהוּדָה הָיָה נוֹתֵן בָּהֶם סִימָנִים; 

דְּצַ“ךְ עֲדַ“שׁ בְּאַחַ“ב.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?

Doplňkové otázky

 • Jaké morální otázky vznáší Pesachová hagada?
 • Jaké hodnoty a ideje vyjadřuje zvyk ukápnout kapku vína během recitace deseti ran?
 • Jak mohou činy symbolizovat ideje a hodnoty?
 • Jak se může změnit význam zvyku podle změn hodnot a jejich přijetí ve společnosti?
 • Co můžeme udělat, pokud dojde ke střetu mezi starobylým zvykem a našimi hodnotami?

Základní informace pro učitele

Hagada vyjmenovává deset ran, které zasáhly Egypťany a doporučuje jako způsob k jejich zapamatování hebrejský akronym Decach adaš be-achav (דצ“ך, עד“ש באח“ב). Je zvykem doprovodit výčet ran symbolickým aktem – při každé ráně ukápnout trochu vína na okraj talíře, ať už příborem nebo prstem....

Přečtěte si více

Hagada vyjmenovává deset ran, které zasáhly Egypťany a doporučuje jako způsob k jejich zapamatování hebrejský akronym Decach adaš be-achav (דצ“ך, עד“ש באח“ב). Je zvykem doprovodit výčet ran symbolickým aktem – při každé ráně ukápnout trochu vína na okraj talíře, ať už příborem nebo prstem. Původní význam tohoto zvyku je nejasný. Podle jednoho výkladu odvracejí účastníci sederu tímto gestem takzvané „zlé oko“ a tak se ujišťují, že nás na nás nedopadnou tytéž rány, které tak soužily Egypťany. Z toho důvodu v některých komunitách mají ve zvyku nakládat s rozlitým vínem opatrně a obezřetně – slévají ho do zvláštní nádoby a vylévají pak mimo domov. Podle jiné interpretace má tento zvyk symbolizovat narůstající ztráty Egypťanů s tím, jak rány postupovaly. Zde se zaměříme odlišný výklad, který vzbuzuje mnoho inspirativních otázek. Podle tohoto výkladu je víno symbol radosti. Tím, že část vína z našich pohárů odstraníme, vyjadřujeme zármutek nad tím, že naše radost ze svobody nemůže být úplná, jelikož naše vlastní štěstí přišlo na úkor ostatních, kteří museli trpět. Tatáž idea je vyjádřena v midraši citovaném výše o andělech, kteří chtěli zpívat při rozdělení rudého moře. Bůh je ale pokárá a vysvětlí jim, že není vhodné zpívat oslavné písně, zatímco jeho stvoření – lidské bytostí – se topí v moři. Podobně i verš z Knihy přísloví – „Neraduj se z pádu svého nepřítele“ (24,17) – klade důraz na hodnotu každého lidského života, a to dokonce i životů našich nepřátel. Vývoj významu tohoto zvyku je dobrým příkladem moci symbolů: symbolické akty přežívají i když jejich význam jasný a někdy se původní význam změní, aby lépe odráželo měnící se světonázor. Některých případech symbolický čin dodává textu novou významovou vrstvu.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Požádejte žáky, aby si vzpomněli, které rány zasáhly Egypt, a zapsali si je. Dokážou si vzpomenout na všech deset ran? Vyzvěte žáky, aby přišli k tabuli a každý žák napíše na tabuli jednu ránu. Poté celá třída uvidí, jestli si je dokáže zapamatovat všechny.
  Můžete ukázat žákům obrázek představující deset ran, aby se Jim osvěžila paměť.
 • Doneste pohár vína do třídy a předveďte zvyknout odkapávání kapek vína z poháru během noci při recitaci deseti ran. Poté se žáků zeptejte: proč lidé dělají tento divný zvyk? Každý žák by měl vymyslet alespoň dvě vysvětlení. Poté v malých skupinách vyzvěte žáky, aby své nápady představili a zjistěte, jestli se třída se shodne na tom, co považuje za nejpřesvědčivější vysvětlení.
 1. Přemýšlejte nad příběhem o vyvedení z Egypta. Co bylo cílem deseti ran? Nebylo by možné dosáhnout stejného cíle skrze menší utrpení a menší počet ran?
 2. Během sederové noci je zvykem ukápnout kapku vína při zmínce každé z deseti ran. Jedno vysvětlení pro tento zvyk je takové, že tím ukazujeme, že náš pohár potěšení, symbolizovaného vínem, není úplný, neboť Egypťané během našeho vyvedení z otroctví trpěli. Midraš citovaný výše vyjadřuje podobnou ideu. Co si myslíte o odlišných reakcích andělů a Boha?
 3. „Neraduj se z pádu svého nepřítele“ (Přísloví 24,17) – co nám tento verš říká o lidské povaze? Co si myslíte o této radě? Co má tento verš společného s deseti ranami a se zvykem odkapávání vína?
 4. Co tento zvyk přidává k ideji vyjádřené ve verši z Knihy přísloví? Jaký je rozdíl mezi činem a výrokem? Domníváte se, že stačí jenom vykonat čin bez vysvětlení jeho významu? Vysvětlete svou odpověď.
 5. Neznáme původ tohoto zvyku. Dává smysl dodržovat zvyky, i když neznáme jeho původní význam? Je jakákoli interpretace tohoto zvyku legitimní?
 • Sepište své úvahy nad tím, co vyjadřuje zvyk odkapávání vína. Co vás na něm překvapuje? Co na něm shledáváte zajímavým? Co vás rozrušilo? Jaké otázky ve vás jeho idea vzbuzuje? Podělte se o své dojmy s ostatními žáky a snažte se najít odpověď na vaše myšlenky.
  Nyní připravte pro tento zvyk vysvětlení, které se bude číst během sederové noci před pasáží o deseti ranách. Zkuste do tohoto vysvětlení zahrnout verš „Neraduj se z pádu svého nepřítele.“
 • „Neraduj se z pádu svého nepřítele“ není dvakrát snadné pravidlo, má-li se jím člověk řídit. Zamyslete se nad tím, co by se stalo, kdyby někdo, koho nemáte rádi nebo s kým jste ve při, utrpěl nějakou osobní ztrátu. Jak byste se cítili? Jak byste reagovali? Dokázali byste reagovat jinak? Napište krátký odstavec o takové nehodě a o tom, jak byste dokázali v praxi uskutečnit ideu neradovat se z pádu svého nepřítele, případně můžete na totéž téma sepsat krátký příběh.
 • Můžete s žáky prostudovat úplně odlišný zvyk spojený s vínem během sederové noci, který rovněž symbolizuje krásnou ideu. Podle chasidského zvyku každý člověk na začátku sederu odlije část svého vína do Eliášova poháru. Eliáš je symbolem vykoupení. Tento zvyk symbolizuje myšlenku, že všichni máme svůj podíl na přivedení vykoupení – každý z nás musí přispět sám za sebe k vybudování lepší společnosti.
 • Na tabuli napište titulek: Otázka morálky v deseti ranách.
  Požádejte žáky, aby si zapsali do sešitů nějakou morální otázku, která se týká deseti ran.
  Když se třída opět setká, položte otázky, vypište ty, které jsou si podobné, a zvýrazněte je. Zbývající otázky napište na papír, rozvěste je po třídě a požádejte žáky, aby se prošli kolem, a jednotlivé otázky odpověděli: souhlasí, že se jedná o morální dilema? Proč ano a proč ne?
  Spojte tuto aktivitu se zvykem odkapávání kapek vína: nabízí tento zvyk nějakou odpověď na vznesené otázky? Přemýšlejte o ostatních způsobech, jak vznést tyto otázky během sederové noci (prostřednictvím diskuse, zvyku nebo jinak).