Tóra je lepší než jakékoli zboží

Význam Tóry pro nás

Tóra je základem židovské kultury a židovského života. Čteme z ní každý týden, máme přikázáno ji studovat a tvoří střed dvou svátků – Simchat Tora a Šavuot. V tomto oddíle budeme diskutovat o tom, proč má Tóra v židovské tradici tak důležité postavení a co pro nás znamená.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Tóra je lepší než jakékoli zboží / Legenda

Kdysi dávno se po moři plavila loď s kupci, kteří vezli různé druhy zboží, jež chtěli po připlutí do přístavu prodat. Na lodi byl také talmid chacham – židovský učenec.

Kupci se o něj zajímali. „Jaké je vaše zboží? Co hodláte prodávat, až dorazíme?”

Učenec odpověděl: “ Mé zboží nemůžete vidět. Je skryté.“

Zvědaví kupci prohledali celou loď, ale žádné skryté zboží nenašli. Usoudili, že učenec jistě lže a stydí se přiznat, že nemá nic na prodej. Vysmáli se mu nechali ho být.

Nakonec loď dorazila do cíle. Jakmile kupci vystoupili, přišli celníci a všechno zboží jim zabavili. Kupci zůstali bez možnosti cokoli prodat, bez peněz, jídla i oblečení.

Učenec, který byl na lodi s nimi, mezitím odešel do nedaleké synagogy. Posadil se, otevřel knihu a začal shromážděné učit Tóru. Lidé viděli, že je to velký učenec, vážili si ho a nabídli mu práci ve své obci.

Kupci se doslechli, co se učenci stalo, a navštívili ho. Prosili ho, aby požádal místní obyvatele o pomoc.

Proč byl učenec zachráněn? Protože jeho „zboží“ – Tóra – bylo uloženo v jeho hlavě a nemohlo mu být odebráno.

(Dle Buberovy verze legendy z Midraše Tanchuma, Truma, 1)

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak je příběh Tóry mým příběhem?

Doplňkové otázky

 • Jaký je náš vztah k Tóře a dalším židovským textům?
 • Čím je Tóra v židovské tradici a pro mě osobně cenná a milovaná? 
 • Co nám Tóra přináší / čemu se z ní učíme?
 • Jaký vliv mají na náš život nemateriální věci (například myšlenky, víra a poznání)?

Základní informace pro učitele

Tóra je hlavním posvátným textem judaismu. Slovo Tóra označuje Pentateuch neboli Pět knih Mojžíšových, které otevírají Bibli: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronomium. Tóra obsahuje ústřední mýty židovské tradice, jako je stvoření světa, darování Tóry, příběhy o praotcích a praotcích židovského národa a rané...

Přečtěte si více

Tóra je hlavním posvátným textem judaismu. Slovo Tóra označuje Pentateuch neboli Pět knih Mojžíšových, které otevírají Bibli: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronomium. Tóra obsahuje ústřední mýty židovské tradice, jako je stvoření světa, darování Tóry, příběhy o praotcích a praotcích židovského národa a rané židovské dějiny, spolu s hodnotami, přikázáními, teologií, světonázorem atd. Ostatní základní židovské texty vycházejí z Tóry – Mišna, Talmud, midrašim a exegeze (biblický komentář). V židovské tradici je Tóra považována za slovo Boží; rabínští učenci říkají, že byla stvořena spolu se světem samotným (Babylonský talmud, Nedarim 39b). Vzhledem ke svému jedinečnému postavení je každé slovo v Tóře považováno za důležité a hodné výkladu.

Studium Tóry je ústřední židovskou hodnotou. V širším slova smyslu znamená studium Tóry studium židovské knihovny obecně, nejen Pentateuchu. Příkaz ke studiu Tóry se objevuje v Deuteronomiu (6,7): „Budeš jim vyučovat své děti a budeš o nich mluvit…“. V dobách talmudických učenců (v prvních staletích našeho letopočtu) byly zakládány Batej midraš (studovny) a školy a chlapci se učili číst a psát, aby mohli studovat Tóru. V téže době byla mezi ostatními národy gramotná jen nepatrná elita. 

Výše uvedený příběh rozšiřuje verš z Přísloví (4,2): „Dávám vám totiž dobré učení: Neopouštěj můj zákon.“ Hebrejské slovo pro „učení“ v tomto verši (lekach) může znamenat poučení nebo lekci, ale také něco, co si koupíme nebo získáme. Legenda tuto myšlenku rozšiřuje o to, že Tóra je nejcennějším zbožím, které můžeme získat.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Uspořádejte se žáky sezení, ve kterém zapojí svou představivost. Řekněte jim, že se nyní nacházejí v úžasné zemi, kde již dlouho putují a hledají poklad. Popište jim okolí a zaveďte je do jeskyně nebo paláce s mnoha místnostmi. Hluboko uvnitř studenti najdou svůj poklad. Poklad jim nepopisujte. Požádejte je, aby otevřeli oči, a sami popsali, co viděli, buď obrázky nebo slovy. Následně žáky vyzvěte, aby se o své výtvory podělili s celou třídou. Co bylo jejich pokladem – byly to peníze, hry, knihy…? Byl hmotný nebo nehmotný? Diskutujte o tom, co dělá něco „pokladem“ – jaké vlastnosti něčeho nás vedou k tomu, abychom to považovali za „poklad“? Jaké věci v životě jsou pro nás drahé a proč?

Příběhy založené na legendě:

 1. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi zbožím učence a zbožím ostatních lidí na lodi? Kterému druhu zboží by dala většina lidí přednost a proč?
 2. Jaké další výhody kromě těch, které jsou zmíněny v příběhu, poskytují znalosti a studium těm, kteří je mají?
 3. V legendě učenec díky svému studiu nosí v hlavě Tóru. Jakými dalšími způsoby můžeme „nosit“ Tóru a její hodnoty s sebou?
 4. Jaké jsou poklady Tóry? Co nám Tóra dává?

Obecné otázky:

 1. V čem je Tóra prospěšná pro ty, kdo ji studují?
 2. Tóra obsahuje příběhy, myšlenky, přikázání, klíčové postavy, hodnoty a pohledy na život… Které části toho všeho jsou pro Tóru podle vás nejtypičtější? Co se vám vybaví, když přemýšlíte o Tóře?
 3. Jsou v Tóře věci, které se vám líbí? Jaké to jsou?
 4. Myslíte si, že Tóra ovlivňuje váš život? Pokud ano, uveďte příklady.
 5. Které vám známe věci považujete za velmi cenné nebo důležité? Jakým způsobem mohou přispět k vašemu životu? Od jakého člověka nebo na jakém místě jste se tyto věci naučili?
 • Přečtěte si legendu až k tomuto bodu: „Zvědaví obchodníci prohledali celou loď, ale žádné ukryté zboží nenašli.“ Nyní požádejte žáky, aby napsali pokračování příběhu a uhodli, co bylo mužovým „zbožím“.
 • Napište na základě příběhu divadelní hru. Požádejte žáky, aby přidali dialogy mezi kupci, kteří na lodi hledají skryté zboží. Co si každý z obchodníků představuje, že by mohl najít?
 • Tato aktivita by mohla být vhodná jako závěrečný projekt před svátky Simchat Tóra nebo Šavuot: Rozdejte žákům (ve dvojicích nebo ve skupinách) příběhy Tóry, které znají, například o stvoření světa, potopě, vyvedení z Egypta atd. Připomeňte jim hlavní body každého příběhu. Žáci nakreslí obrázek znázorňující příběh, který dostali. Poté všechny kresby shromážděte a svažte je dohromady jako sešitek s kreslenými obrázky, abyste jimi mohli listovat a vytvořit pro třídu jakýsi „svitek Tóry“. Vyzvěte žáky, aby diskutovali o svém osobním vztahu k Tóře, o tom, co pro ně znamená a co se z ní učí.

Pro starší žáky:

 • Rozdělte Tóru na jednotlivé poklady. Do různých koutů třídy umístěte krabice, které budou sloužit jako truhly s poklady. Na jednu krabici napište „příběhy“, na druhou „hodnoty a myšlenky“, na třetí „vzory“.
  Dejte studentům ke každé kategorii jeden příklad, aby se ujistili, že rozdělení rozumějí. Studenti napíší nebo nakreslí na listy papíru: příběh z Tóry, který považují za významný, postavu z Tóry, kterou považují za vzor (někoho, od koho se mohou učit), hodnotu nebo myšlenku z Tóry, kterou považují za důležitou – a pak ji vloží do příslušné truhly s pokladem. Můžete vybrat jednu truhlu a představit všechny poklady uvnitř. Požádejte každého studenta, aby vysvětlil, co si vybral a proč. Případně z každé truhly náhodně vyberte několik příkladů.
 • Nebo můžete rozdat tuto šablonu a doplňte ji do jednoho z příběhů o Tóře.
 • Prostudujte si podobenství o Tóře a vodě s využitím ilustrované prezentace (v hebrejštině a angličtině; můžete studentům přeložit). Podobenství představuje různé aspekty Tóry a studia Tóry a může sloužit jako základ pro diskusi o tom, co Tóra znamená v našem životě. Po prostudování prezentace požádejte studenty, aby navrhli další metafory Tóry a pokud možno je nakreslili.
 • Prostudujte oddíl Z generace na generaci, který představuje mišnu z Výroků otců pojednávající o řetězci předávání Tóry. V souvislosti s lekcí diskutujte o tom, jakým způsobem předáváme něco cenného z jednoho člověka na druhého a jaké pocity a obavy tento proces vyvolává.
 • Studujte jednotku Studium Tóry, která obsahuje verše z Deuteronomia, které nám přikazují studovat Tóru.