Druhy modliteb: Chvála, prosba a poděkování

V tomto textu se seznámíme se třemi hlavními druhy modliteb: chválou, prosbou a díkůvzdáním, s jejich charakteristickými rysy.

Zdroje Věk: 9-11

Zdroj

Chvalozpěv:

Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, žehnat Tvému Jménu na věky věků.

Každý den Ti budu žehnat, Tvé Jméno chválit na věky věků.

Veliký je Hospodin, navýsost chvályhodný, Jeho velikost nelze zjistit.

Pokolení za pokolením chválí Tvoje činy a o Tvých mocných skutcích vypráví. 

(Z modlitby Ašrej)

אֲרוֹמִמְךָ אֱ-לוֹהַי הַמֶּלֶךְ וַאֲבָרְכָה שִׁמְךָ לְעוֹלָם וָעֶד.
בְּכָל יוֹם אֲבָרְכֶךָּ וַאֲהַלְלָה שִׁמְךָ לְעוֹלָם וָעֶד.
גָּדוֹל ה‘ וּמְהֻלָּל מְאֹד וְלִגְדֻלָּתוֹ אֵין חֵקֶר.
דּוֹר לְדוֹר יְשַׁבַּח מַעֲשֶׂיךָ וּגְבוּרֹתֶיךָ יַגִּידוּ.

Prosebná modlitba:

Požehnej nám, Hospodine, Bože náš, tento rok a všechnu úrodu k dobrému a sešli rosu a déšť k požehnání půdě. (Z požehnání rokům z Amidy)

בָּרֵךְ עָלֵינוּ ה‘ אֱלהֵינוּ אֶת הַשָּׁנָה הַזֹּאת. וְאֶת כָּל מִינֵי תְבוּאָתָהּ לְטובָה. וְתֵן טַל וּמָטָר לִבְרָכָה עַל כָּל פְּנֵי הָאֲדָמָה. 

Modlitba díků:

Vzdávám Tobě díky, Králi živý a věčný, žes mi vrátil mou duši ve Své milosti, Tvá věrnost je neskonalá.

(z ranní modlitby šacharit)

מוֹדֶה (מוֹדָהžena říká  – ) אֲנִי לְפָנֶֽיךָ מֶֽלֶךְ חַי וְקַיָּים. שֶׁהֶֽחֱזַֽרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְחֶמְלָה. רַבָּה אֱמֽוּנָתֶֽךָ

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?
 • Jak je modlitba prostředkem, který nám pomáhá získat přístup ke spojení s Bohem?

Doplňkové otázky

 • Jakým způsobem modlitby odrážejí osobní a kolektivní/národní potřeby?
 • Jak mohou modlitby ovlivnit náš pohled na svět?
 • Jak mohou modlitby ovlivnit člověka, který je pronáší?
 • Jakým způsobem nás modlitby učí o důležitosti vděčnost

Základní informace pro učitele

V židovské tradici se modlitby obvykle dělí na tři hlavní typy: prosebné, chvalozpěvy a děkovné. Každý typ má své jedinečné rysy a odlišné cíle. V tomto zdroji uvádíme tři modlitby jako příklady těchto typů. Dvěma z těchto modliteb – Mode ani a Amidou –...

Přečtěte si více

V židovské tradici se modlitby obvykle dělí na tři hlavní typy: prosebné, chvalozpěvy a děkovné. Každý typ má své jedinečné rysy a odlišné cíle. V tomto zdroji uvádíme tři modlitby jako příklady těchto typů. Dvěma z těchto modliteb – Mode ani a Amidou – se podrobně zabýváme v dalších zdrojích.

Chvalozpěvy: Tyto modlitby oslavují Boha a chválí ho za to, co Bůh ve světě dělá. Osoba, která modlitbu pronáší, zmiňuje věci, které Bůh ve světě koná, a chválí Boží zacházení s lidmi obecně i se sebou samým. Typické výrazy jsou baruch – požehnaný, haleluja – chvalte Boha, jištabach – nechť je Bůh chválen a další slova chvály (oslaven, pochválen, veleben, vyvýšen atd.). 

Jako příklad chvalozpěvu je zde použit úryvek z modlitby Ašrej. Tato modlitba se recituje dvakrát během bohoslužby šacharit (ranní) a znovu při modlitbě mincha (odpolední). Jejím základem je jedna kapitola ze Žalmů v kombinaci s verši z jiné kapitoly. Modlitba je napsána v hebrejském abecedním pořadí (chybí však písmeno nun), což lze chápat jako snahu autora chválit Boha takříkajíc „od A do Z“.

Prosebné modlitby: Tyto modlitby žádají Boha, aby něco udělal nebo dal. Zahrnují různé druhy proseb, například prosby o zdraví, živobytí a úspěch. Mezi typické výrazy patří jehi racon – buď vůle…, a na, případně ana, což obojí znamená prosím. Jako příklad prosebné modlitby je v tomto zdroji použita modlitba za déšť, která je součástí Požehnání rokům. Modlitba ve formátu, který je zde uveden, se recituje od 5. prosince do Pesachu (během zimy, přeneseně období dešťů). Od Pesachu do 5. prosince se znění mění na „uděl požehnání“.

Děkovné modlitby: Tyto modlitby děkují Bohu za to, co vykonal pro člověka. Modlitba se může týkat konkrétní a osobní události, například uzdravení z nemoci nebo po porodu. Jiné děkovné modlitby jsou obecnější a vyjadřují uznání za vše dobré v životě. Typické výrazy jsou mode/moda – děkuji, node – děkujme, modim – děkujeme, lehodot – děkovat. Jako příklad děkovné modlitby je v tomto zdroji použita modlitba mode/moda ani, která je první modlitbou recitovanou ráno. 

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Položte na podlahu tři obruče nebo kartičky se slovy prosba, díky, chvála. Rozdejte po místnosti krabice s lístečky s typickými slovy z různých typů modliteb (např. prosím, dej, uděl, chvalte, vzdejte díky, děkuji atd.). Každý žák si vezme papírek a postaví se k příslušné obruči pro výraz, který dostal. Požádejte několik žáků, aby přečetli, co je na jejich papírku napsáno, a aby sestavili větu nebo modlitbu obsahující tento výraz.

Aktivitu zakončete vysvětlením obecného charakteru jednotlivých obručí (jednotlivých typů modliteb) a upozorněte, že modlitby v siduru lze také rozdělit do těchto tří typů.

Ašrej

 1. Ašrej je chvalozpěv na Boha. Uveďte některé výrazy v této modlitbě, které vyjadřují poselství chvály.
 2. Také k ostatním lidem pronášíme poznámky, které vyjadřují chválu. Proč je podle vás důležité vyjadřovat chválu?
 3. Jak se cítíte, když vás někdo chválí (buďte konkrétní – „Cítím se…“).

Pro starší žáky:

 1. Podívejte se na první písmeno každého řádku modlitby v hebrejštině a zjistěte, v jakém pořadí modlitba následuje.
 2. Jaká je podle vás souvislost mezi uspořádáním veršů v abecedním pořadí (akrostich) a chválením Boha?
 3.  Můžeme se domnívat, že Bůh naše chvály ve skutečnosti nepotřebuje. Proč si tedy mudrci mysleli, že je důležité, abychom Boha chválili každý den ve svých modlitbách? Jak to může ovlivnit člověka, který modlitby pronáší?

Modlitba za rosu a déšť

 1. Proč je pro nás déšť tak důležitý?
 2.  V modlitbě prosíme o „rosu a déšť k požehnání“. Kdy je déšť požehnáním a kdy ne?

Pro starší žáky:

 1. Za jaké další předměty související s přírodou se lidé modlí? 
 2. Tato modlitba se v Izraeli v období sucha nepřednáší. Pokuste se vysvětlit, proč tomu tak není a co nám to říká o modlitbě obecně.
 3. Modlitba prosí o déšť v Zemi izraelské, ale i Židé, kteří žijí mimo Izrael, tuto modlitbu odříkávají podle ročního období v Izraeli. Proč myslíte, že to dělají?

Mode/Moda ani

 1. V této modlitbě děkujeme za probuzení. Proč myslíte, že se musíme modlit za takovou přirozenou a každodenní událost?
 2.  Za co byste chtěli ráno poděkovat?
 • Vyrobte ve třídě „modlitební strom“ (strom můžete nakreslit na nástěnku nebo přinést do třídy skutečné větve). Každý žák napíše na lístečky prosbu (žádost), poděkování nebo chválu. Vzkaz mohou adresovat podle svých představ – Bohu, přírodě nebo konkrétní osobě. Pro různé typy lístečků použijte jinou barvu. Modlitby zavěste na strom. Zeptejte se studentů, zda chtějí o své modlitbě říci více, a vysvětlete, proč ji chtěli vytvořit.Pro starší žáky: Vyzkoušejte si, jak se modlitby dělají:
  Modlitby nás mohou poučit o důležitosti díků, proseb/žádostí a chval v našem každodenním životě.
 • Rozdělte třídu do tří skupin:
  Jedna skupina přemýšlí o lidech ve škole nebo v obci, kteří si zaslouží pochvalu. Druhá skupina přemýšlí o lidech nebo věcech ve škole nebo v komunitě, za které jsou vděční. Třetí skupina přemýšlí o věcech, které ve škole chybí, a požádá o ně. Každá skupina musí najít způsob, jak vyjádřit pochvalu, vděčnost nebo prosbu (např. – malý dárek, přáníčko, plakát nebo cedule, dopisy atd.). Představí je třídě a vysvětlí, proč pro ně bylo důležité vyjádřit své poselství právě tímto způsobem.
 • Dejte žákům šablonu nebo nakreslete na tabuli tři osy a požádejte je, aby je opsali na list papíru a rozmístili se po jednotlivých osách:
  Hodně chválím  —————————————–  Vůbec nechválím.
  Často děkuji       —————————————–  Vůbec neděkuji.
  Často o něco žádám ——————————-   Vůbec o nic nežádám.
  Pokud mají žáci počítače, můžete tuto aktivitu naplánovat i digitálně, jako anketu.
  Můžete požádat studenty, kteří tak chtějí učinit, aby se s ostatními podělili o to, kde se na jednotlivých osách umístili (ve dvojicích nebo celé třídě). Bude zajímavé sledovat různorodost odpovědí studentů.
  Diskutujte: Proč je důležité umět vyjádřit poděkování, chválu a prosbu? Chtěli byste změnit svou pozici na některé z os? Proč?
 • Prostudujte si celé modlitby a způsob jejich odříkávání: Učte se modlitby Mode/Moda ani v hudební verzi, Ašrej (zde zhudebněné) a modlitbu za rosu a déšť.
 • Prostudujte modlitby Mode/Moda ani (pro věkovou skupinu 6–8 let).
 • Prostudujte Birchot ha-šachar – ranní požehnání, což jsou chvalozpěvy, které se recitují každé ráno.
 • Pokud třída pořádá bohoslužby, můžete žáky čas od času při bohoslužbě přerušit a požádat je, aby si modlitby rozdělili do tří různých typů.
 • Kromě modliteb ze siduru existují také písně, které můžete přehrát a zařadit podle tří typů modliteb. Například píseň Haleluja chválí Boha, píseň Toda vyjadřuje poděkování a píseň Lu jehi vyjadřuje prosby nebo žádosti.
  Pro starší žáky: Můžete ve svém jazyce vyhledat písně, které vyjadřují poděkování, chválu (Bohu nebo přírodě) a prosbu.