Ve-hi še-amda – Boží slib Abrahamovi

Tato část rozebírá slib, který Bůh dal Abrahamovi, totiž že vykoupí židovský národ a bude jim pomáhat v průběhu všech pokolení překonávat obtíže a udržet si naději a víru.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

A to platilo pro naše otce i pro nás, že nikoli pouze jeden nepřítel povstane proti nám, aby nás zničil, ale že v každém pokolení proti nám povstanou noví nepřátelé, aby nás pokořili, a Svatý, budiž požehnán, nás z jejich rukou zachránil. 

(Z Pesachové hagady)

וְהִיא שֶׁעָמְדָה לַאֲבוֹתֵינוּ וְלָנוּ

שֶׁלֹּא אֶחָד בִּלְבָד עָמַד עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ

אֶלָּא שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ

וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Co se můžeme naučit od různých generací? 
 • Jak mě myšlenka, že Židé na celém světě slaví stejné svátky a modlí se stejné modlitby, spojuje s židovskou komunitou?

Doplňkové otázky

 • Proč je důležité připomínat si těžkosti, které jsme zažívali v minulosti? Co za nevýhody s sebou nese, pokud se soustředíme pouze na minulost?
 • Co pomáhalo Židům během různých historických období?
 • V čem byla svoboda důležitým tématem pro mou komunitu během uplynulých desetiletí?
 • Jak moc zažíváme dnes projevy antisemitismu?

Základní informace pro učitele

Pasáž Ve-hi še-amda se objevuje v Hagadě ihned po odstavci, který začíná slovy „Požehnaný je ten, jenž střeží své záruky Izraeli.“ Výraz „A to“ (והיא) na začátku pasáže odkazuje právě na slib zmíněný v předchozím odstavci – Boží slib Abrahamovi během „smlouvy mezi kusy“ (ברית...

Přečtěte si více

Pasáž Ve-hi še-amda se objevuje v Hagadě ihned po odstavci, který začíná slovy „Požehnaný je ten, jenž střeží své záruky Izraeli.“ Výraz „A to“ (והיא) na začátku pasáže odkazuje právě na slib zmíněný v předchozím odstavci – Boží slib Abrahamovi během „smlouvy mezi kusy“ (ברית בין הבתרים), kdy Bůh vyjevil Abrahamovi, že jeho potomci budou cizinci a otroky v cizí zemi. Zároveň ale Bůh slibuje, že děti Izraele z otroctví vykoupí: „Avšak i národ, který je zotročí, budu soudit, a poté vyjdou s velkým bohatstvím.“ (Genesis 15:14). Podle této pasáže tento slib byl naplněn nejen v případě zotročení dětí Izraele v Egyptě, ale rovněž v každé další generaci v průběhu židovských dějin, kdy Židé čelili nepřátelům nebo hrozbě vyhlazení. V této pasáži se odráží nebezpečí i vykoupení – spojená témata, která se prolínají dějinami Židů z generace na generaci. Pasáž je často spojována s traumatizujícími epizodami v židovských dějinách, jako např. s pogromy, vyhnanstvím a holocaustem. Ze širšího úhlu pohledu můžeme vidět, že se tento slib plní stále – židovský národ přežil a prospívá navzdory všemu, co jej potkalo. Můžeme si z toho vzít ponaučení i pro naše osobní výzvy, kterým čelíme, a o důležitosti roli, kterou víra a naděje hraje v překonávání takových obtíží.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Podívejte se na video Ve-hi še-amda, doprovázené scénami z filmu Princ egyptský (zpěv: Ilana Adini, hudba: Yonatan Razal). Jaká je spojitost mezi písní a obrazem? (Můžete každého žáka požádat, aby napsal na tabuli jedno slovo, které souvisí s tím, co viděl ve videoukázce). 
 • Někdy nám rodiče, učitelé nebo lidé kolem nás slibují, že vše bude v pořádku, že se nám určitě vše podaří a že se některé problémy vyřeší. Jak tyto sliby ovlivňují způsob, kterým se potýkáme s výzvami? Můžete požádat každého žáka, aby napsal krátký slib příteli pro nadcházející den nebo týden.
 1. „To platilo pro naše předky“ – ona věc, která stojí nebo zůstává pevnou, je Boží slib v Tóře: „A řekl Avrahamovi: ‚Věz, že tvé potomstvo bude hostem v zemi, která jim nebude patřit a tam budou zotročeni a poníženi po čtyři sta let. Avšak i národ, který je zotročí, budu soudit, a poté vyjdou s velkým bohatstvím.‘“ (Genesis 15:13–14). Vysvětlete spojitost mezi tímto slibem a příběhem v Hagadě.
 2. Udejte několik příkladů situací ze židovských dějin, když Židé čelili nebezpečí nebo nepřátelskému národu, který se je snažil zničit. Domníváte se, že toto nebezpečí existuje i dnes? Proč?
 3. Co podle vás pomohlo Židům v průběhu dějin překonat tyto situace? Myslíte si, že slib, na který odkazuje Hagada, může ovlivňovat způsob, jak Židé na tyto situace reagují? Vysvětlete svůj názor. 
 4. Pro starší žáky: tato pasáž nás učí, že exodus z Egypta nebyl jenom ojedinělou událostí v dějinách, ale něco, co pokračuje jako ozvěna skrze historii, podobně jako traumatická zkušenost v životě jednotlivce. Jaké výhody a nevýhody mohou vyplývat z tohoto opakování události a jejího uchovávání v naší paměti?
 5.  Dokonce i dnes vidíme projevy antisemitismu v médiích nebo v našich vlastních životech. Jak se na tyto incidenty díváme a jaký z nich máme pocit? Navrhněte, jak můžeme reagovat na tyto incidenty, ať už jako jednotlivci nebo jako komunita.

„A to platilo pro naše otce i pro nás“ – slib v dějinách mé rodiny a komunity. Vyrobte rodinné album s obrázky vaší rodinné nebo komunitní historie. Zahrňte do něj historické informace i rodinné příběhy, které popisují způsob, jak se lidé vyrovnávali s obtížemi, antisemitismem atd.

Můžete udělat rozhovor s příbuznými nebo známými, kteří vám mohou rozšířit vaše vědomosti.

 • Rabi David Hartman napsal: „Exodus je pro nás stále živý, protože díky němu máme naději. Kosmický pořádek není nezměnitelný. Zítřek nemusí být stejný jako dnešek.“ (Rabbi David Hartman, Passover Haggadah)
  Diskutujte o tom, na co Hartman naráží a proti čemu se vymezuje. Proč mají lidé tendenci uvažovat tímto způsobem?
 • Prostudujte si pasáž V každém pokolení z Hagady, která nám klade za povinnost nazírat na sebe samotné, jako kdybychom my osobně odcházeli z Egypta. Kde leží podobnosti a rozdíly mezi touto pasáží a Ve-hi še-amda?