Sebezpytování – Chešbon nefeš

Blok o Roš ha-šana a Jom kipur, který se soustředí na téma chešbon nefeš – sebezpytování, a bilancování našich činů a pokud je to nutné, pak i lítosti nad nimi.

Učební jednotka Věk: 9-11, 12-14 | 4-6 lekce

Úvod

Jedním z hlavních témat Roš ha-šana a Jom kipur je to, aby opravdu každý z nás shrnul a zhodnotil své činy za uplynulý rok, provedl sebezpytování – hebrejsky chešbon nefeš. Celý proces začíná v měsíci elulu, který předchází Novému roku. Jestliže člověk zjistí, že se choval špatně k někomu jinému, musí se dotyčnému omluvit a snažit se změnit své jednání a chování k lepšímu (provést tešuvu). Tento proces zkoumání nitra by člověka měl vést k rozhodnutí ohledně budoucnosti, a především ke změnám, které chce udělat.

Požadované výsledky

Velké myšlenky

Sváteční rituály a zvyky podporují a upevňují osobní růst.

Základní otázky
 • Jak jsou symboly používány při oslavách a svátcích?
 • Jak můžu probudit to nejlepší ve mě v tomto roce? Ať už ve třídě, nebo na virtuálním „hřišti“ života?
Znalosti
 • Studenti se dozví o celkovém pozadí zvyku troubit na šofar na Roš ha-šana
 • Studenti budou znát jména jednotlivých druhů troubení (tekia, švarim, trua).
 • Studenti se naučí požehnání, které se recituje před troubením na šofar.
 • Studenti pochopí, že šofar je symbolem duchovního „probuzení“.
 • Studenti si uvědomí jeden ze základních rysů měsíce tišrej, který člověka nabádá k zamyšlení se nad sebou a k tešuvě – pokání.
Dovednosti
 • Studenti budou schopni vztáhnout osobní úvahy na židovská témata období měsíce tišrej.
 • Studenti budou schopni zužitkovat témata související s měsícem tišrej, aby byli schopni zformulovat své vlastní úvahy a postřehy.
 • Studenti budou schopni rozpoznat jednotlivé druhy troubení na šofar.
 • Studenti budou schopni určit nejméně jednu oblast, ve které by rádi provedli tešuvu a změnili sami sebe.
 • Studenti dokáží propojit koncept chešbon nefeš s výtvarnými nebo literárními díly, se kterými se během studia tématu setkají.

Doklady pro hodnocení

Jaké důkazy studenti poskytnou, aby prokázali, že:
má znalosti, má dovednosti, dokáže plnohodnotně odpovídat na základní otázky a formulovat své ideály.

Učitel vytvoří spolehlivé posudky před započetím bloku.

Zážitky z učení

Možný plán učební jednotky

Navrhované zahájení hodiny: Vezměte s sebou do třídy budík a nechte ho zazvonit, případně vezměte do třídy budík a šofar. Požádejte studenty, aby se zamysleli nad přirovnáním šofaru k budíku. Zaznamenejte a sdílejte nápady a myšlenky studentů.

Studium: 

 • Rozeberte Maimonidův text a využijte ho k tomu, abyste posluchače pohnuli k tomu, aby si sestavili svůj vlastní chešbon nefeš.
 • Naučte studenty základní informace o šofaru a druzích troubení.
 • Pokuste se propojit dvě až tři umělecká díla (např. Rodinova Myslitele, příběh O. Henryho nebo báseň Portie Nelson) a Maimonidovy ideje. 
 • Navrhněte slohovou práci na téma chešbon nefeš inspirovanou těmito texty: požádejte studenty, aby napsali alternativní konec k příběhu O Henryho, aby dopsali k básni Portie Nelson novou sloku, nebo napsat jejich vlastní báseň/povídku v duchu Maimonidových idejí.

Závěr hodiny/zhodnocení: 

Požádejte studenty, aby zodpověděli základní otázky v bloku a využili k tomu to, co se naučili. 

 • Např. po vypracování vlastního chešbon nefeš vypište tři kroky, které mohou v následujících dnech a měsících udělat, aby na sobě zlepšili to, co zlepšit chtějí.
 • Navrhněte příležitost, kdy může troubení na šofar sloužit během roku jako budíček – kdy by pro vás bylo důležité zastavit a bilancovat, udělat chešbon nefeš? Co by vás mohlo „probrat“ k takové příležitosti?