פסח: סיפור החג

מערך לימוד המציג את סיפורו הרב-גוני ואת פניו השונות של החג, ומתמקד ברעיון סיפור יציאת מצרים וחשיבותו.

מערך לימוד גילים: 11-9, 14-12 | 2-3 שיעורים

מבוא

ביסודו של חג הפסח עומד סיפור מכונן של עם ישראל – סיפור יציאת בני ישראל מעבדות מצרים לחירות. סיפור זה הוא מרכזי גם בליל הסדר ומהווה את עיקרה של ההגדה וכן את המצווה החשובה ביותר של הערב – לחזור ולספר על יציאת מצרים. רעיון יציאת מצרים בא לידי ביטוי בשלושה שמות שונים של החג – חג החירות, חג הפסח וחג המצות. שם נוסף של החג – חג האביב – קשור למועד בו התרחשה יציאת מצרים. המערך יעסוק בסיפור החג ובשמותיו, וכן באופנים שונים של חזרה על הסיפור בליל הסדר.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

סיפור יציאת מצרים הוא סיפור מכונן של העם, ויש דרכים שונות להטמיע ולספר אותו כך שכולם יתחברו אליו, ביניהן: בהעלאת שאלות, בשירים, במאכלים סמליים, בהצגות במהלך ליל הסדר, במנהגים טקסיים ועוד.

שאלות מהותיות
 • מה נוכל ללמוד מן הדורות השונים?
 • במה הסיפור של התורה הוא גם הסיפור שלי?
 • מה תפקידם של סמלים בחגים?
ידע
 • התלמידים יכירו את סיפור יציאת מצרים
 • התלמידים יכירו את שמות החג ומשמעותם
 • התלמידים יבינו את חשיבות החזרה על הסיפור כסיפור מכונן.
 • התלמידים יכירו את האמצעים השונים להעברת סיפור יציאת מצרים בליל הסדר.
מיומנויות
 • התלמידים יוכלו לקשר בין חלקים של סיפור יציאת מצרים לביטויים שונים שלהם בחג הפסח, בליל הסדר ובהגדה.
 • התלמידים יוכלו למצוא חיבור בין הסיפור העתיק לערכים ולרעיונות המשמעותיים עבורם עד היום.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

ספרו את סיפור יציאת מצרים (או חזרו עליו אם כבר למדו בעבר). אפשר לעשות זאת באמצעות תמונות המייצגות חלקים שונים בסיפור או באמצעות קריאה לתלמידים להמחיז חלקים מן הסיפור.

תוכן המערך:

 • לצעירים: למדו על שמותיו של חג הפסח בהקשר של סיפור החג – ראו כיצד השמות מבליטים פנים שונות לאותו הסיפור, ובכך מתקבלת מערכת מורכבת של סמלים ורעיונות שמובעים גם בסמלים ובטקסים המלווים את החג
 • למדו על החשיבות של החזרה על הסיפור באמצעים שונים – מה מקבל המספר מהחזרה שוב ושוב, מה הערך למאזינים? מה הן הדרכים השונות בהן אנו יכולים לספר סיפור? אפשר לחבר לסיפורים משפחתיים שהילדים שומעים שוב ושוב ובכל פעם מתחדש להם משהו על עברם ועל המורשת שלהם.
 • למדו כיצד מספרים את הסיפור גם באמצעות מנהגי החג – למשל במאכלים של ליל הסדר בקערת הסדר.

סיכום:

בקשו מהתלמידים להציג את הערכים והרעיונות השונים שלמדו במערך (זיכרון לאומי, דרכים שונות לספר את הסיפור, ערך החירות), העולים מסיפור החג ומשמותיו. התלמידים יתכננו כיצד יספרו את הסיפור של פסח בליל הסדר המשפחתי או הקהילתי, בצורה מעניינת שתביע את הרעיונות המרכזיים והערכים של הסיפור והחג. לשם כך חזרו שוב על הדרכים השונות בהן ראינו שהסיפור מסופר (במאכלים, במעשים סמליים, בהצגות, בהסברים, בפעילויות, בשיר וכדומה) וכתבו אותן. כל תלמיד יבחר דרך אחת שמעניינת במיוחד עבורו, ויכתוב על דף כיצד ישתמש בה בחג.