פורים – סיפור המגילה

מערך לימוד סביב סיפור מגילת אסתר ונושאים וערכים שונים הנלמדים ממנו: הדמויות במגילה והתפתחותן, מאפיינים של העלילה, ועוד.

מערך לימוד גילים: 11-9, 14-12 | 4-5 שיעורים

מבוא

סיפור מגילת אסתר הוא סיפור רב-משמעות, הן מבחינת הדמויות, הן מבחינת העלילה. בשונה משאר החגים זהו סיפור שנקרא בשלמותו במהלך חג הפורים, וילדים רבים מכירים את עלילתו. נלמד על הערכים והרעיונות שאנו יכולים ללמוד מהתעמקות בסיפור, ובהשלכות שלו לחיינו כיום.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

בסיפור המגילה טמונים רעיונות גדולים על יכולת השינוי האנושית ועל תהליכים שאינם צפויים מראש ואנו יכולים להשפיע עליהם במעשינו

שאלות מהותיות
  • כיצד לעצב את זהותנו כך שתישאר אמיתית ונאמנה לעצמנו?
  • מה נוכל ללמוד מן הדורות השונים?
  • כיצד אתגרים ומאבקים מסייעים לצמיחה?
ידע
  • התלמידים יכירו את סיפור מגילת אסתר ואת הדמויות המרכזיות בה
  • התלמידים יכירו את מנהגי החג והחיבור של המנהגים לסיפור החג
מיומנויות
  • התלמידים יוכלו להשליך מרבדים ומאפיינים בסיפור המגילה לחייהם
  • התלמידים יוכלו לזהות נושאים ורעיוניים העולים מסיפור המגילה – למשל הסתר וגילוי, שינויים בחיינו ועוד.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של  מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

כדי להזכיר לתלמידים את סיפור המגילה, אפשר להקרין מצגת המספרת בקצרה את עלילת הסיפור. לתלמידים שיש להם היכרות בסיסית אפשר לפתוח בפעילות סביב התבנית מה שייך למגילת אסתר – עליהם להקיף רק את הסמלים הקשורים למגילה ואחר כך להשוות עם חברים. בסיום יתברר כי למעשה כל הסמלים קשורים לעלילה, שהיא מורכבת ורבת-משמעות, ובמהלך הלימוד נכיר רעיונות שונים הנלמדים ממנה.   

 

תוכן המערך:

  • פתחו בהכרה לעומק של רעיונות וערכים הנלמדים מעלילת סיפור המגילה. בחלק זה יובן הקשר בין המגילה ומנהגי חג הפורים, וכן יתוודעו לקווים שונים העוברים לאורך המגילה – רעיון ההיפוך, והגילוי והכיסוי.
  • התמקדו ברעיון ההיפוך באמצעות היחידה דמויות במגילה ויחידת ונהפוך הוא. היחידות מציגות את המהפכים שעוברות הדמויות במגילה ואת רעיון ההיפוך בכלל, ומהם אנו לומדים על היכולת שלנו להשתנות ועל ההתמודדות עם מהפכים ושינויים בחיינו אנו.
  • לימדו על נושא הגילוי והכיסוי הבא לידי ביטוי במגילת אסתר בהסתרות ובתגליות שונות המתרחשות במגילה – במכוון או שלא, והשפעתן על גורלן של הדמויות ושל העם היהודי בכלל.

סיכום:

חזרו אל השאלות המהותיות של המערך ובדקו כיצד הן נענו, ובעיקר בחנו מה למדנו לחיינו מסיפור המגילה, ומהפכים שעברו דמויותיו.