Kri’at Šema (pro starší děti)

V tomto materiálu se seznámíme s textem, který vyjadřuje přesvědčení, jež bylo v průběhu dějin a v židovských komunitách po celém světě ústředním bodem židovské tradice.

Zdroje Věk: 9-11

Zdroj

Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ ה‘ אֶחָד.

Rabín Chajim Sabato vypráví příběh, který slyšel o rabínu Isaacu Herzogovi, který pátral po židovských dětech ukrytých v klášterech po celé Evropě během holocaustu. Tyto děti byly schovány v útlém věku, nevěděly o svém židovství a mnozí představení klášterů dávali přednost tomu, aby zůstaly křesťany. Zde je příběh:

Rabín Herzog osobně jezdil z jednoho kláštera do druhého. Do jednoho kláštera dorazil odpoledne. „Tady nejsou žádné židovské děti!“ řekla rabínovi s velkou jistotou a přísnou tváří představená kláštera. Rabín požádal, aby se o tom mohl přesvědčit na vlastní oči s ohledem na slib daný papežem [že všechny židovské děti nalezené v klášterech budou vráceny]. Představený kláštera souhlasil, protože věděl, že se žádné židovské děti nenajdou.

Na příkaz představeného kláštera jedna z jeptišek, která byla mladá, vysoká a tichá, představila rabínovi řady a řady chlapců a děvčat v šedých halenách, které byly jejich školní uniformou. Rabín Isaac Herzog se obrátil k jejich srdcím […]. „Kdo je tady Žid?“ zeptal se. Všechny děti stály zcela nehybně, aniž by pohnuly jediným svalem a bez jakéhokoli výrazu ve tváři. Naprosté ticho [… ] Najednou se rabín Herzog otočil k dětem a hlasitě, ze všech sil zvolal: „Tohle řekl rabi Akiva v okamžiku své smrti: שמע ישראל ה‘ אלוקינו ה‘ אחד! “ (Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.) A sedm malých dětí zvedlo pravice, aby si zakryly oči. „Tohle jsou Židé!“ vykřikl rabín. Tak je to učily jejich matky, když je před setměním ukládaly ke spánku do kolébek.

Z knihy Be-šafrir Chavjon od Chajima Sabata

Základy pro plánování

Základní otázky

 •    V čem nám modlitba pomáhá navázat spojení s Bohem?
 •       Jak mohu prožívat chvíle spojení s Bohem?
 •       Jak nás modlitba seznamuje s otázkami o Bohu a božství?

Doplňkové otázky

 • Do jaké míry může být člověk součástí společenství, když se modlí sám?
 • Jak nás modlitba spojuje s naší minulostí?
 • Jak nás modlitba spojuje s jinými židovskými komunitami?
 • Jak mohou modlitby ovlivnit náš pohled na svět?

Základní informace pro učitele

Verš „Šema Jisra’el“ je v judaismu považován za základní výrok. Je to prohlášení víry ve smlouvu mezi židovským národem a Bohem a v Boží jednotu. Je základním vyjádřením monoteismu, který činí židovskou kulturu jedinečnou od jejích prvopočátků. Je důležité si uvědomit, že myšlenka víry...

Přečtěte si více

Verš „Šema Jisra’el“ je v judaismu považován za základní výrok. Je to prohlášení víry ve smlouvu mezi židovským národem a Bohem a v Boží jednotu. Je základním vyjádřením monoteismu, který činí židovskou kulturu jedinečnou od jejích prvopočátků. Je důležité si uvědomit, že myšlenka víry v jednoho Boha byla novinkou judaismu, který se vyvinul ve světě polyteistických národů. Verš pochází z knihy Deuteronomium (6,4), kde je součástí řeči, kterou Mojžíš pronáší k lidu před svou smrtí. V této řeči Mojžíš přikazuje lidu, aby poslouchal a plnil Boží přikázání. Vyzývá lid slovy: „שמע ישראל, ה‘ א-לוהינו, ה‘ אחד„. Šema slouží jako výzva izraelskému lidu i jako výzva každému jednotlivci, aby si připomínal zásady židovské víry.

Verš se říká třikrát denně: při šacharitu (ranní bohoslužbě), při ma’arivu (večerní bohoslužbě) a před spaním. Tento verš by mělo znát každé židovské dítě a svědčí o vztahu k minulým generacím a k židovské tradici. Tento verš je také považován za poslední věc, kterou Židé říkají před smrtí, a existuje mnoho příběhů o mučednících, kteří popisují, jak v posledních chvílích svého života říkali Šema. Jedním z příkladů je příběh rabína Akivy, který byl mučen Římany a před smrtí odříkal Šema (Babylonský talmud, traktát Brachot 61a).

Při odříkávání Šema je zvykem zakrýt si rukou oči, aby nám to pomohlo soustředit se na odříkávaná slova a přenést pohled z vnějšku do nitra. Šema není běžnou modlitbou, protože neobsahuje žádnou prosbu/chválu/poděkování a není určena Bohu. Je to vyznání víry, které směřuje k nám samým a ke společenství.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Vyzvěte žáky, aby jako třída vytvořili seznam svých přesvědčení („Vždycky se snaž ze všech sil“; „Nejdůležitější je být šťastný“ atd.). Požádejte každého studenta, aby ze všech uvedených tvrzení seřadil tři pro něj nejdůležitější přesvědčení. Poté studenty požádejte, aby se podělili o svůj výběr a vysvětlili jej..
 •   Samotná věta „Šema Jisra’el“ se stala židovským symbolem. Ukažte žákům prezentaci různých židovských předmětů, na kterých jsou slova „Šema Jisra’el“. Poté se zeptejte: Je něco, co mají všechny tyto předměty společné? Co nás tato prezentace učí o tom, jaké místo zaujímá Šema v různých generacích?
 1. V židovské tradici je Šema považována za ústřední a důležitou modlitbu. Proč si myslíte, že tomu tak je?
 2.   Vlastními slovy vysvětlete, co tato modlitba říká. Komu je modlitba určena?
 3.   Proč je podle vás nutné vyjádření víry v Boží jednotu a ve vztah mezi židovským národem a Bohem? Proč jsou právě tyto věci podle židovské tradice nejdůležitějším prohlášením?
 4.   Prohlášení víry v modlitbě Šema se předává z generace na generaci a vyskytuje se ve všech židovských komunitách na celém světě. Jak pronášení Šema ovlivňuje pocit spojení s minulostí a s ostatními židovskými komunitami?
 5.   Šema vyjadřuje myšlenku monoteismu, myšlenku, že za celým vesmírem stojí jedna nadpřirozená síla a že vše má smysl. Co si o této myšlence myslíte? Ztotožňujete se s ní? Jak může být výrok smysluplný i pro někoho, kdo se s touto myšlenkou neztotožňuje?
 6.   Jak příběh o rabínu Herzogovi ukazuje význam Šema v židovské tradici?

Po zhlédnutí prezentace uvedené ve Volitelné: Jaké předměty by bylo vhodné ozdobit slovy „Šema Jisra’el“? V jakých souvislostech by se takto ozdobené předměty používaly? Co by tato slova předmětu dodala?“. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad moderními předměty, na které by mohli napsat slova „Šema Jisra’el“, a aby nakreslili jejich příklad. Požádejte studenty, aby své nápady představili třídě a vysvětlili, co tato slova předmětu přidávají a jak korespondují s tím, jak se předmět běžně používá.

 •   Prostudujte si pasáže z knihy Kri’at Šema. Co přidávají k hlavnímu výroku „Šema Jisra’el“?
 •   Šema předává důležité poselství prostřednictvím našeho sluchu. Jakými dalšími způsoby můžeme předávat poselství? Rozdělte studenty do dvojic a požádejte je, aby svým partnerům předávali zprávy, aniž by mluvili. Jak to dělali a jak jednotlivé způsoby ovlivnily způsob přijetí zprávy? Jak nejlépe přijímáte zprávy: zrakem? sluchem? dotykem?