„Existuje jeden národ“ — žít jako menšina

Život menšiny je náročný v každé společnosti. Židé čelí mnoha výzvám v podobě antisemitského pohledu na svět a ve světle svých jedinečných zvyků, které je odlišují. V tomto oddíle se budeme zabývat různými přístupy, jak se s touto výzvou vyrovnat.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Ester však neprozradila svůj původ a svou vlast, poněvadž jí Mordechaj nakázal, aby to neprozrazovala.

Megilat Ester, 2:10

אֵין אֶסְתֵּר מַגֶּדֶת מוֹלַדְתָּהּ וְאֶת עַמָּהּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה עָלֶיהָ מָרְדֳּכָי.

וְאֶת מַאֲמַר מָרְדֳּכַי אֶסְתֵּר עֹשָׂה כַּאֲשֶׁר הָיְתָה בְאָמְנָה אִתּוֹ.

A všichni královi služebníci v královské bráně, protože to tak přikázal král, se Hamanovi klaněli a kořili, jen Mordechaj se ani neklaněl, ani nekořil.

Megilat Ester, 3:2

וְכָל עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ כֹּרְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים לְהָמָן, כִּי כֵן צִוָּה לוֹ הַמֶּלֶךְ; וּמָרְדֳּכַי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה.

Haman totiž králi Achašverošovi řekl: „Existuje jeden národ, rozptýlený a roztroušený mezi národy ve všech státech tvé říše. Jejich zákony se liší od zákonů každého jiného národa a nejednají dle zákonů krále, takže není krále hodno, aby to tak nechal.

Megilat Ester, Kapitola 3:8

וַיֹּאמֶר הָמָן לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ: יֶשְׁנוֹ עַם אֶחָד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בֵּין הָעַמִּים בְּכֹל מְדִינוֹת מַלְכוּתֶךָ וְדָתֵיהֶם שֹׁנוֹת מִכָּל עָם וְאֶת דָּתֵי הַמֶּלֶךְ אֵינָם עֹשִׂים וְלַמֶּלֶךְ אֵין שֹׁוֶה לְהַנִּיחָם.

Přečtěte si více

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak si člověk utváří identitu, která pro něj zůstává opravdová a autentická?
 • Co tvoří silnou židovskou komunitu?
 • Jak moc jsem důležitou součástí své komunity?
 • Co se můžeme naučit od různých generací? 
 • Co všechno mě spojuje s židovským národem?

Doplňkové otázky

 • Jaké faktory ovlivňují, zda člověk plně odhalí, nebo skryje svou identitu? 
 • Jaké problémy přináší život v menšině mezi jiným národem? Jaké silné stránky z toho mohou plynout?

Základní informace pro učitele

V Megilat Ester není příliš překvapivé, že Ester tají, že je Židovka. Židé v diaspoře věděli, že zachovávání jejich identity by mohlo přitáhnout nenávist. Vedle Esteřina přístupu vidíme zcela opačný přístup u Mordechaje. Je to překvapivé, protože ačkoli to byl on, kdo žádal Ester,...

Přečtěte si více

V Megilat Ester není příliš překvapivé, že Ester tají, že je Židovka. Židé v diaspoře věděli, že zachovávání jejich identity by mohlo přitáhnout nenávist. Vedle Esteřina přístupu vidíme zcela opačný přístup u Mordechaje. Je to překvapivé, protože ačkoli to byl on, kdo žádal Ester, aby svou identitu skrývala, Mordechaj svou židovskou identitu sám odhalil tím, že se Hamanovi nepoklonil. Mordechaj věděl, že si Hamana, který byl důležitým královým služebníkem, znepřátelí a že takové chování je nebezpečné.

Po staletí exilu si Židé zachovávali svou identitu prostřednictvím dvou protichůdných procesů. Židovská tradice považuje za velmi důležité vyhnout se asimilaci. Zároveň antisemitismus a nenávist k cizincům často bránily asimilaci i u těch, kteří chtěli splynout s běžným obyvatelstvem. 

Mezi Židy existovalo mnoho různých přístupů k úloze židovské identity a jejímu vztahu k občanské identitě: otevřené vyjadřování nebo skrývání svého původu, touha začlenit se do společnosti versus snaha zachovat si svou jedinečnou židovskou identitu. Představíme dva přístupy, které byly populární v Evropě v 19. a 20. století, tedy v období, kdy se mnozí Židé považovali za nedílnou součást obecné společnosti.

Juda Leib Gordon (1830–1892) byl židovský básník, který žil v Ruském impériu a byl významným představitelem osvícenství. Ve své slavné básni „Probuď se, lide můj „, která byla jakýmsi politickým manifestem, apeloval na své evropské židovské spoluobčany, aby se přestali vyčleňovat z obecné společnosti, v níž žijí, a pochopili, že nastal čas, aby se integrovali a stali se součástí evropských národů.

Robert Weltsch (1891–1982) byl pražský židovský novinář, který až do druhé světové války působil jako redaktor velkých sionistických novin v Německu. Když se Hitler dostal k moci, Weltsch vyjádřil pochopení pro německý nacionalismus a doufal, že probudí nacionalismus židovský. V roce 1938 uprchl do země Izrael. 

Je důležité poznamenat, že Weltschův článek byl napsán dlouho před německými sankcemi, které Židům ukládaly povinnost identifikace, což byla pravidla, která Němcům usnadňovala zatýkání Židů a jejich posílání do táborů smrti. Weltsch později zveřejnění článku litoval, a to kvůli novému kontextu, v němž se článek o několik let později ocitl. Proto je důležité představit článek v historických souvislostech, v nichž byl napsán a v nichž ještě nebylo známo budoucí použití žlutého odznaku.

Žlutá značka používaná v nacistickém Německu vycházela z velmi starého způsobu identifikace Židů v Evropě, který měl své kořeny ve středověku. Pojednání o tomto konceptu ve Weltschově článku se nevztahuje k tomu, jak by takové odznaky později používali nacisté, ale spíše k mnohem starší formě identifikace. 

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Rozdělte žáky do skupin po dvou nebo třech. Požádejte je, aby odpověděli na otázku: Jaké jsou charakteristiky menšinové skupiny ve společnosti? (Mohou se zamyslet nad nějakou menšinovou skupinou, která žije v jejich zemi – Židé nebo jiná).

Můžete jim pomoci tím, že na tabuli napíšete dílčí věty, které si mohou vybrat a doplnit. Například:

– Menšina může více trpět …, protože ….

– Menšina může být úspěšnější v …, protože

– Zacházení s menšinouje obvykle …

– Je dobré být součástí menšiny, protože …

– Není dobré být součástí menšiny, protože …

– Menšina by měla hlasitě vyjadřovat, jak je jiná, protože …

– Menšina by se měla snažit skrývat, jak je jiná, protože …

Poté požádejte každou skupinu, aby se spojila s jinou a zkontrolovala, zda existují nějaké rozdíly v jejich odpovědích. Každá skupina pak vybere jednu dvojici protichůdných odpovědí, kterou představí třídě. 

Při studiu této kapitoly se setkáme s protichůdnými přístupy: s přístupem, který upřednostňuje zachování jedinečnosti menšinové skupiny a výraznou prezentaci této jedinečné identity, a s přístupem, který upřednostňuje rozostření a skrytí této identity.

Otázky týkající se Megilat Ester

 1. Proč myslíte, že Mordechaj nařídil Ester, aby zatajila, že je Židovka?
 2. Proč se podle vás sám Mordechaj zachoval jinak a dal své židovství výrazně najevo tím, že se Hamanovi neklaněl?
 3. Proč odlišné zvyky a náboženství vzbuzují odpor, nenávist a někdy také strach? Znáte podobné příklady z historie?
 4. Jak byste Židům poradili, aby se chovali: jako Ester nebo jako Mordechaj? Závisí vaše odpověď na nějakých konkrétních podmínkách?

Q Otázky k básni „Probuď se, lide můj“ od Judy Leiba Gordona

 1. Juda Leib Gordon vyzval Židy v Ruské říši, aby se aktivně podíleli na životě národa a považovali se za rovnoprávné občany. Souhlasíte s hlavní myšlenkou této výzvy? Myslíte si, že takto by se měla chovat menšinová skupina?
 2. Pokud jde o jedinečné přesvědčení Židů, Juda Leib Gordon vysvětluje, že podle jeho názoru by se venku měli chovat jako běžný člověk a teprve doma – jako Žid. Z čeho vychází toto rozlišování mezi „běžným člověkem“ a „židem“? Uveďte příklad toho, co tím podle vás myslel.
 3. Souhlasíte s Judou Leibem Gordonem, že židovské oblečení a zvyky by se měly udržovat doma a že navenek by se Židé měli prezentovat a chovat jako všichni ostatní občané? Vysvětlete to.
 4. Jakou roli hraje toto dilema ve vašem životě? Kde se projevuje? Jak se chováte v praxi? Chováte se tak, jak byste si přáli, nebo existují faktory, které vás vedou k jinému chování?

Otázky k článku „Noste tu žlutou značku hrdě“

Poznámka pro učitele: Je důležité zdůraznit kontext, ve kterém byl tento článek napsán – před holocaustem – a vysvětlit kořeny žlutého odznaku ve středověké Evropě.

 1. Co se skrývá za názvem Weltschova článku? Proti čemu vystupoval?
 2. Souhlasíte s Weltschem – může se symbol Magen David změnit ze znamení hanby na znamení hrdosti?
 3. Weltsch napsal tento článek několik let předtím, než nacisté nařídili všem Židům nosit žlutý odznak, aby je bylo možné snadno identifikovat a zničit. Skutečně později litoval, že článek napsal. Vysvětlete, jak může kontext ovlivnit rozhodnutí hlasitě vyjádřit nebo skrýt svou židovskou identitu.
 4. Dnes se mnoho Židů zdráhá nosit na ulici kipu nebo Magen David z obavy, že by mohli být ponižováni nebo že by jim někdo mohl ublížit. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že takové chování je nutně popřením judaismu? Vysvětlete.
 • Abyste žákům pomohli pochopit různé přístupy, můžete jim předložit šablonu, která představuje shrnutí různých přístupů. Ať žáci nakreslí červený kroužek kolem přístupu, který nejvíce obdivují, a modrý kolem přístupu, který se nejvíce blíží jejich vlastnímu. Oba kruhy mohou být nakresleny kolem stejného obrázku! Požádejte některé žáky, aby své odlišné přístupy vysvětlili třídě.
 • Udělejte rozhovor s různými osobnostmi židovské komunity. Doporučujeme, aby žáci pracovali ve dvojicích, z nichž každá provede rozhovor se dvěma dětmi nebo dospělými a zeptá se jich na jejich přístup k tomu, jaké místo má judaismus v jejich životě – s ohledem na okolní společnost i na ně samotné. Žáci si mohou vybrat, zda budou dělat rozhovory i s příslušníky jiných menšinových skupin v komunitě. Na závěr aktivity prozkoumejte, zda je nějaký konkrétní přístup častější než ostatní: vyniknout, asimilovat se, skrývat se nebo se oddělit od okolní společnosti. Objevili žáci nějaké další přístupy, o kterých se ve třídě nemluvilo?